Instytut

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego

ul. Moniuszki 10
35–015 Rzeszów

tel: +48 17 872 15 81
fax:+48 17 872 15 90
e-mail: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl
iarch@univ.rzeszow.pl

Dyrektor:
prof. UR dr hab. Andrzej Rozwałka

Zastępca Dyrek­tora:
dr Kata­rzyna Trybała-Zawiślak

Kie­rownik Stu­dium Dok­to­ranc­kiego:
prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Sekre­ta­riat:
mgr Joanna Berdowska

Biblio­teka:
mgr Mag­da­lena Rzucek

mgr Beata Żukowicz

Rekrutacja

Dla­czego studia arche­olo­giczne w Rzeszowie?

Szu­kasz zawodu, który umoż­liwi Ci nie­sza­blo­nowe spę­dzanie czasu? Inte­re­su­jesz się prze­szło­ścią i chciałbyś dokonać waż­nych odkryć? Być może dawny świat Celtów, Sło­wian lub innych ludów jest dla Ciebie wyjąt­kowo cie­kawy? A może po prostu chciałbyś przeżyć przy­godę i zwie­dzić nie­sa­mo­wite miejsca? Jeśli któreś ze zdań opi­suje Ciebie, to zachę­camy Cię do pod­jęcia stu­diów arche­olo­gicz­nych na Uni­wer­sy­tecie Rze­szow­skim w Insty­tucie Archeologii.

Przejdź do infor­macji o warun­kach, ter­mi­nach i wyma­ga­nych dokumentach

Infor­macje o rekru­tacji na pro­wa­dzony przez nas kie­runek Muze­ologia dostępne są na tej stronie.

Aktualności

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, Zakład Arche­ologii Średniowiecznej

zapra­szają na cykl wykładów poświę­co­nych 1050-leciu chrztu Polski.

Pierwszy wykład z serii wygłosi prof. dr hab. Andrzej Buko z Instytut Arche­ologii i Etno­logii PAN w War­szawie pt. Chrze­ści­janie i poganie. O pro­ble­mach inter­pre­tacji odkryć arche­olo­gicz­nych zwią­za­nych z począt­kami chrze­ści­jań­stwa na zie­miach polskich.

Wykład odbę­dzie się w sali nr 13 Insty­tutu Arche­ologii, ul. Moniuszki 10 w dniu 19.10.2016 o godzinie 12.


plakat_abuko

 


Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Znajdź nas na Facebooku!