Profesor Diana Gergowa dokonała niezwykłego odkrycia skarbu Traków

image003Pro­fesor Diana Ger­gowa z Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu w Rze­szowie i Buł­gar­skiej Aka­demii Nauk doko­nała sen­sa­cyj­nego odkrycia w miej­sco­wości Swesz­tari w Buł­garii. W kur­hanie sprzed 2,4 tys. lat natra­fiła na nie­zwykły skarb Traków. Badania tego kur­hanu o 19 metrowej wyso­kości trwają już ponad 20 lat. Jednak dopiero 2012 roku otrzy­mano nad­zwy­czajne wyniki. Skarb ten składał się z róż­nych zło­tych przed­miotów, któ­rych łączna waga wynosi około 2 kg. Ale nie to jest naj­waż­niejsze. Znaj­dują się bowiem 44 apli­kacje z kobie­cymi twa­rzami uprzęży koń­skiej, złota ozdoba na czoło konia, 120 guzików, bran­so­lety z głów­kami lwów, pier­ścionki, w tym z odci­śniętym por­tretem Erosa, a szcze­gólnie inte­re­su­jący jest diadem ozdo­biony roze­tami i posta­ciami kobiet i panter. Skarb ten może być świa­dec­twem, że w kur­hanie tym został pocho­wany car Kotel, rzą­dzący w IV wieku p.n.e. pań­stwem Getów. Odkrycie to wzbu­dziło zain­te­re­so­wanie mediów całego świata. Infor­mo­wały o nim: Washington Post, Guar­dian i Fox News, a także rze­szow­skie Nowiny.

image007
image005
image001