PALEOLIT

prof. UR dr hab. Alek­sander Sytnyk

Sta­no­wisko wie­lo­kul­tu­rowe pale­oli­tyczne Welki Hly­bo­chok I poło­żony jest na les­sowej płasz­czyźnie, sta­no­wiący cen­tralną część Wyżyny Podol­skiej na Ukra­inie. Eks­pe­dycja Pale­oli­tyczna pod kie­run­kiem prof. UR Alek­sandra Syt­nyka pro­wadzi tu badania od lat 1980-ch. Dolne war­stwy kul­tu­rowe środ­ko­wego pale­olitu na głę­bo­kości 8,5 m dato­wany TL na czas 205–220 tys. lat. Naj­starszy prze­mysł — tech­nika Levallois.

2_wielki_hlybochok_2012
1_wielki_hlybochok_2012
3_wielki_hlybochok_2012

dr Marta Połtowicz-Bobak

Zain­te­re­so­wania badawcze kon­cen­trują się wokół gór­nego i  schył­ko­wego pale­olitu, przede wszystkim okresu LGM i star­szej fazy schył­ko­wego plej­sto­cenu. Głównym przed­miotem badań jest kom­pleks mag­da­leński w Środ­kowej Europie a także  starsza epoka kamienia na Śląsku  oraz w Polsce południowo-wschodniej Pro­wadzi badania tere­nowe (wyko­pa­li­skowe i powierzch­niowe) na Pła­sko­wyżu Głub­czyckim (od 1997 roku)  oraz na tere­nach Polski Południowo-wschodniej, na sta­no­wi­skach kul­tury mag­da­leń­skiej i szeleckiej.

1_Wierzawice_3
DSC_7487
Eksploracja Ňāawy 1