EPOKA BRĄZU — WCZESNA EPOKA ŻELAZA

prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek
dr Kata­rzyna Trybała-Zawiślak

Sto­sunki kulturowo-osadnicze na obszarze Mało­polski we wcze­snej epoce żelaza
Arche­ologia fune­ralna — cele, metody, inter­pre­tacje

image_1
image_2
image_3

prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek

Ochrona i popu­la­ry­zacja dzie­dzictwa arche­olo­gicz­nego

szkielet