NEOLIT

NEOLIT

prof. UR dr hab. Andrzej Peli­siak

Wytwór­czość krze­mie­niarska w strefie wokół­kar­pac­kiej (neolit, ene­olit, wczesna epoka brązu.
Pro­gram obej­muje wszelkie aspekty (eko­no­miczne i spo­łeczne) wydo­by­wania skał krze­mion­ko­wych ich obróbkę, dys­try­bucję surowca, pół­wy­tworów i narzędzi w Kar­pa­tach i na obsza­rach przy­kar­pac­kich w młod­szej epoce kamienia i począt­kach epoki brązu. W jego zakres wchodzą, wyko­ny­wane na pod­stawie badań składu surow­co­wego inwen­tarzy i zna­le­zisk poje­dyn­czych oraz ich roz­miesz­czenia, ana­lizy kon­taktów spo­łecz­ności zamiesz­ku­ją­cych różne regiony w poszcze­gól­nych okre­sach, w tym odtwa­rzanie szlaków komu­ni­ka­cyj­nych prze­ci­na­ją­cych główną grań Karpat oraz takich, które łączyły te terenu z gru­pami lud­ności zamiesz­ku­ją­cymi inne części Europy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Neolit gór i pogórzy. Początki eks­plo­atacji gospo­dar­czej Karpat.
Trzon pro­gramu osa­dzony jest prze­strzennie we wschod­niej części pol­skich Karpat, chro­no­lo­gicznie — głównie w późnym neo­licie i począt­kach epoki brązu. Dotyczy aktyw­ności gospo­dar­czej czło­wieka w stre­fach pery­fe­ryj­nych w sto­sunku do obszarów trwale zasie­dlo­nych w tych okre­sach. Pod­stawą badań są dane arche­olo­giczne oraz pale­oge­ogra­ficzne, w szcze­gól­ności infor­macje pozy­skane w rezul­tacie analiz dia­gramów pyłkowych.

DIGITAL CAMERA

prof. UR dr hab. Mał­go­rzata Rybicka

Osad­nictwo spo­łecz­ności neo­li­tycz­nych w rejonie Ostroga na Wołyniu reali­zo­wany wspólnie A. Pozi­kho­vskim z Muzeum w Ostrogu. Uczest­niczą w nim dok­to­ranci z IA UR Alek­sandra Sznaj­drowska, Dariusz Król. Celem tego pro­jektu jest okre­ślenie relacji między spo­łecz­no­ściami kul­tury try­pol­skiej a kul­tury pucharów lejkowatych.

скани_011001
01
14

Osad­nictwo spo­łecz­ności neo­li­tycz­nych na les­sach pod­kar­pac­kich. W ramach tego pro­jektu reali­zo­wane są badania obiektów gro­bo­wych i osa­do­wych kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych. W roku 2013 będą kon­ty­nu­owane badania cmen­ta­rzyska monu­men­tal­nego kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych w Sko­ło­szowie, pow. Jaro­sław. Uczest­niczą w nim dok­to­ranci z IA UR Dariusz Król i Jakub Rogoziński.

image_1a
image_1b
image_2

image_3a
image_3b