Pogranicze biokulturowe zlewni Wisły-Sanu oraz Dniestru w świetle najnowszych nadań kultur epoki wczesnego metalu: IV – II tyś. BC

Zespół Zadaniowy Badań Pograniczy Kulturowych
logoUR

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz Zespół Zada­niowy Badań Pogra­niczy Kul­tu­ro­wych Komi­tetu Nauk Pra– i Pro­to­hi­sto­rycz­nych Pol­skiej Aka­demii Nauk ser­decznie zapra­szają do udziału w posie­dzeniu naukowym, które odbę­dzie się 25 maja (sobota) 2013 roku o godz. 12 w Insty­tucie Arche­ologii URz, ul. Rej­tana 16, Aula Senatu.

Temat posie­dzenia: Pogra­nicze bio­kul­tu­rowe zlewni Wisły-Sanu oraz Dnie­stru w świetle naj­now­szych badań kultur epoki wcze­snego metalu: IV – II tys. BC