Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Pro­rektor ds. Nauki

Stopnie naukowe:
1981 – ukoń­czone studia arche­olo­giczne – UMCS w Lublinie
1989 – dok­torat — IHKM PAN War­szawa
1996 – habi­li­tacja – UJ Kraków
2003 – tytuł profesora

Praca zawo­dowa:
1981–2008 – Muzeum Okrę­gowe w Rze­szowie (w latach 1991–2008 Dyrektor)
Od 1999 Wyższa Szkoła Peda­go­giczna, obecnie: Uni­wer­sytet Rzeszowski

Udział w Komi­te­tach Redak­cyj­nych:
„Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica”, Kraków (wyd. Instytut Arche­ologii i Etno­logii PAN)
„Spra­woz­dania Arche­olo­giczne”, Kraków (wyd. Komisja Arche­olo­giczna PAN o. Kraków)
„Mate­riały Arche­olo­giczne”, Kraków (wyd. Muzeum Arche­olo­giczne)
„Vychod­no­slo­vensky Pravek” (wyd. Slo­venska Aka­demia Ved), Bra­ti­slava
„Mate­riali i dosli­džennja z arche­ologii Pri­kar­pattja i Volini”, Lviv (wyd. NANU – Instytut Ukrainoznawstawa)

Orga­ni­zacje naukowe:
Członek Komi­tetu Nauk Pra– i Pro­to­hi­sto­rycz­nych PAN (Prze­wod­ni­czący Komisji Epoki Brązu i Wcze­snej Epoki Żelaza)
Członek Komisji Pre­hi­storii Karpat PAU
Członek Komisji Arche­olo­gicznej PAN Oddział w Kra­kowie
Towa­rzy­stwo Ochrony Dzie­dzictwa Arche­olo­gicz­nego (Prezes Zarządu)

Członek Rad Muze­al­nych:
Muzeum Okrę­gowe w Tar­nowi
Muzeum Regio­nalne w Sta­lowej Woli

Reali­zo­wane granty:
2000–2001 – Pysz­nica, pow. Sta­lowa Wola, sta­no­wisko 1 – cmen­ta­rzysko cia­ło­palne z
epoki brązu i żelaza (KBN: 1H01H03119)
2007–2008 – Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Kar­pa­tach, cz. I opra­co­wanie mate­riałów
ze sta­no­wiska Warzyce, pow. Jasło (MNiSW N10900732/0291)

Posia­dane medale, odzna­czenia, nagrody:
Złoty Krzyż Zasługi
Medal Gloria Artis (brą­zowy i srebrny)
Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabyt­kami
Odznaka Zasłu­żony dla Woje­wództwa Rze­szow­skiego
Nagroda Miasta Rze­szowa
Nagroda Rek­tora UR (x 2)

Wykaz publi­kacji:
Pobierz wykaz publikacji

e-mail: sycz@archeologia.rzeszow.pl