dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR

Andrzej Peli­siak uro­dził się w Łodzi w 1955 roku. W latach 1974–1980 stu­diował Arche­ologię w ówcze­snej Kate­drze Arche­ologii (obecnie Instutut Arche­ologii) w Uni­wer­sy­tecie Łódzkim. W 1980 roku obronił pracę magi­sterską. Od 1981 roku pra­cował w Muzeum Arche­olo­gicznym i Etno­gra­ficznym w Łodzi. W 1989 roku obronił pracę dok­torską w ówcze­snym Insty­tucie Historii Kul­tury Mate­rialnej (obecnie Instytut Are­che­ologii i Etno­logii) PAN. W 2001 roku roz­po­czął pracę w Insty­tucie Arche­ologii w Uni­wer­sy­tecie Rze­szow­skim w Rze­szowie. W 2005 roku habi­li­tował się na Uni­wer­sy­tecie Adama Mic­kie­wicza w Poznaniu. Od 2005 roku jest Pro­fe­sorem Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego. W latach 2005–2008 był Pro­dzie­kanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego. W 2004 roku otrzymał  Nagrodę Indy­wi­du­alną Mini­stra Edu­kacji Naro­dowej i Sportu za pracę „Osad­nictwo. Gospo­darka. Spo­łe­czeń­stwo. Studia nad kul­turą pucharów lej­ko­wa­tych na Niżu Polskim”.

Główne zain­te­re­so­wania pro­fe­sora Andrzeja Peli­siaka kon­cen­trują się na pro­ble­ma­tyce spo­łecz­ności wcze­sno­rol­ni­czych, neo­licie Sta­rego Świata, arche­ologii środo­wiska, arche­ologii kra­jo­brazu, zagad­nie­niach toż­sa­mości kul­tu­rowej, bada­niach popu­lacji pra­dzie­jo­wych oraz kon­tak­tach i inte­rak­cjach w spo­łecz­no­ściach wcze­sno­rol­ni­czych oraz między nimi i spo­łecz­no­ściami łowiecko-zbierackimi. Jest autorem i współ­au­torem 106 prac, włą­czając w to 14 w druku. Jest Redak­torem Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, zasiada w kole­giach redak­cyj­nych  cza­so­pisma Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego i serii Col­lectio Archa­eolo­gica Ressoviensis.

Cur­ri­culum Vitae:
Pobierz CV

Biblio­grafia:
Pobierz biblio­grafię

e-mail: a.pelisiak@gmail.com