Wiśniewski Tadeusz

Publi­kacje:

Wiśniewski, T. (2009).
The history of the disco­very of the site in Kle­men­to­wice and Pro­fessor Stefan Karol Kozłowski, [w:] J. M. Bur­du­kie­wicz, K. Cyrek, P. Dyczek, K. Szym­czak (red.), Under­stan­ding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski, War­szawa, s. 425–428.

Niezabitowska-Wiśniewska B., Wiśniewski T.,
Kur­hany kul­tury cera­miki sznu­rowej na sta­no­wisku nr 3 w Ulowie, powiat toma­szowski, [w:] H. Kowalewska-Marszałek, P. Wło­dar­czak (red.). Kur­hany i obrządek pogrze­bowy w IV-II tys. p.n.e., Kraków-Warszawa 2011, s. 329–370.

Wiśniewski T., Mro­czek P., Rodzik J., Zagorski P.,
Pale­ope­do­logy of loess-soil sequ­ence at the Mag­da­le­nian camp in Kle­men­to­wice (Nałę­czów Pla­teau, Lublin Upland, E Poland) – selected aspects, Mate­riały kon­fe­ren­cyjne 7. Kon­fe­rence envir­no­men­talni arche­ology, Brno, 9–10 luty 2011 r., s. 40–41.

Wiśniewski T.
Mag­da­le­nian camp in Kle­men­to­wice (E Poland). Pre­li­mi­nary report on the 2007–2010 exca­va­tions and per­spec­tives for future rese­arch, Mate­riały kon­fe­ren­cyjne Hugo Obe­r­maier – Gesel­l­schaft für Erfor­schung des Eisze­ital­ters und der Ste­in­zeit e.V., 53. Jah­re­sta­gung in Herne. 26–30. Apr il 2011, s. 50.

Mro­czek P., Rodzik, J., Wiśniewski T., Zagórski P.,
Pedo-geomorphic recon­struc­tion of the archa­eolo­gical site in Kle­men­to­wice (Nałę­czów Pla­teau, E Poland), [w:] Z. Jary (red.), Clo­sing the gap – North Car­pa­thian less trverse In the Euro­asian less Belt. Inter­na­tional Work­shop, 6th Loess Seminar in Wro­cław, May 16–21 20011. Abs­tract of field guide. Insti­tute of Geo­graphy and Regional Deve­lop­ment, Uni­ver­sity of Wro­cław, s. 41–42.

Wisniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagorski P., Wil­czynski J., Nyvl­tova Fisa­kova M.,
On the peri­phery of the Mag­da­le­nian World. An open-air site in Kle­men­to­wice (E Poland), Work­shop "The Mag­da­le­nian set­tle­ment of Late Gla­cial Europe". INQUA Con­gress 2011 Bern, Swiss, 20-27th July.

Wiśniewski T., Mro­czek P., Rodzik J., Zagórski P.,
Uwa­run­ko­wania pale­oge­ogra­ficzne loka­li­zacji obo­zo­wiska kul­tury mag­da­leń­skiej w Kle­men­to­wi­cach (Pła­skowyż Nałę­czowski). I Kon­fe­rencja Geo­ar­che­olo­giczna "Zmiany kli­matu w świetle badań arche­olo­gicz­nych i geo­ar­che­olo­gicz­nych", UKSW, War­szawa, 25 listo­pada 2011, s. 34–36.

Wiśniewski T.,
Mag­da­le­nian camp in Kle­men­to­wice (E Poland). Pre­li­mi­nary report on the 2007–2010 exca­va­tions and per­spec­tives for future rese­arch, Hugo Obe­r­maier Gesel­l­schaft für Erfor­schung des Eisze­ital­ters und der Ste­in­zeit e.V.: 53. Jah­re­sta­gung in Herne, 26.-30. April 2011: [Kurz­fas­sungen der Vor­träge und Poster und Exkur­sions­be­iträge], Red. Leif Ste­gu­weit. Erlangen2011, s. 50.

Wiśniewski T.,
Kle­men­to­wice w Zagłębiu Ruhry – Hugo Obe­r­maier Gesel­l­schaft, Wia­do­mości Uni­wer­sy­teckie [UMCS Lublin] 2011 r. nr 7 (176) s. 42–43.

Wiśniewski T.,
Godlewska A., [Osiem­nasty] XVIII Kon­gres INQUA: 21–27 lipca 2011 Berno/Szwajcaria / [UMCS Lublin] 2011 [r. 21] nr 11 (180) s. 29

Wiśniewski T., Mro­czek P., Zagórski P.,
Z Kle­men­towic do Brna, [UMCS Lublin] 2011 [r. 21] nr 3–4 (172–173) s. 19–20

Wiśniewski T.,
A Mag­da­le­nian site in Kle­men­to­wice (Eastern Poland) – new disco­ve­ries and per­spec­tives for the future rese­arch, [w:] P. Łuczkie­wicz (red.), The Younger Gene­ra­tion „Akten des ersten Lublin – Ber­liner dok­to­ranten kol­lo­qiums Am 09.-10.06.2010 in Lublin ”, Lublin 2012 s. 9–25.

Wiśniewski T., Mro­czek P., Rodzik J., Zagórski P., Wil­czyński J., Nývl­tová Fisáková M.,
On the peri­phery of the Mag­da­le­nian World. An open-air site in Kle­men­to­wice (Lublin Upland, Eastern Poland). Quater­nary Inter­na­tional 272–273, 2012, s. 308–321.

Wiśniewski T., Wiśniewski A., Pyże­wicz K., Bobak D., Valde-Nowak P., Nowak A., Kufel B., Połtowicz-Bobak M,
Some remarks on Lacan type burins from the Mag­da­le­nian sites in Poland [w:]: Book of abs­tracts Hugo Obe­r­maier – Gesel­l­schaft für Erfor­schung des Eisze­ital­ters und der Ste­in­zeit e.V., 53. Jah­re­sta­gung in Toulouse. 10–14 April 2012 (Erlangen), s. 15–16.

Mro­czek P., Wiśniewski T., Rodzik J.,
Recon­struc­tion of pri­mary topo­graphy in the sur­ro­un­ding of Mag­da­le­nian camp in Kle­men­to­wice (Nałę­czów Pla­teau, E Poland). Inter­na­tional Con­fe­rence on Loess rese­arch “Loess in China and Europe”, 27–29 wrze­sień 2012, Nowy Sad, Vojvo­dina, Serbia. Sesja posterowa.

Při­chy­stal A., Wiśniewski T.,
Kle­men­to­wice (Eastern Poland) — Ochozská Cave (Mora­vian Karst). A new data of the raw mate­rials distri­bu­tion during the Mag­da­le­nian in Cen­tral Europe. [w:] P. Neruda, Z. Neru­dova (red.) “Lithic Raw Mate­rials – Phe­no­mena of the Stone” Age Abs­tract book and excur­sion guide. 9th SKAM Work­shop, Mora­vian Museum, Brno, Czech Repu­blic, October 8–11, 2012 s. 41.

Libera J., Dobro­wolski R., Sze­liga M., Wiśniewski T.,
Flints in the gla­cio­genic depo­sits of Chełm Hills (Eastern Poland) — Pre­hi­story and Geo­logy. [w:] P. Neruda, Z. Neru­dova (red.) “Lithic Raw Mate­rials – Phe­no­mena of the Stone” Age Abs­tract book and excur­sion guide. 9th SKAM Work­shop, Mora­vian Museum, Brno, Czech Repu­blic, October 8–11, 2012, s. 38.

Niezabitowska-Wiśniewska B., Wiśniewski T.
Lublin, ulica Dere­niowa – nowa osada neo­li­tyczna, (w:) U. Kurząt­kowska, A. Zako­ścielna, J. Libera (red.), Badania arche­olo­giczne w Polsce Środ­ko­wow­schod­niej, Zachod­niej Bia­ło­rusi i Ukra­inie w roku 2011. Stresz­czenia refe­ratów XXVIII kon­fe­rencji spra­woz­daw­czej, Lublin 2012, s. 13–14.

Wiśniewski T., Mro­czek P., Rodzik J.,
Badania geo­ar­che­olo­giczne prze­pro­wa­dzone w 2011 r. na sta­no­wisku mag­da­leń­skim w Kle­men­to­wi­cach, woj. lubel­skie. [w:] U. Kurząt­kowska, A. Zako­ścielna, J. Libera (red.), Badania arche­olo­giczne w Polsce Środ­ko­wow­schod­niej, Zachod­niej Bia­ło­rusi i Ukra­inie w roku 2011. Stresz­czenia refe­ratów XXVIII kon­fe­rencji spra­woz­daw­czej, Lublin 2012, s. 8–9.

Wiśniewski T.,
Pra­dzieje gminy Kurów, Kurów 2012.

Oddane do druku

Sze­liga M., Wiśniewski T.,
Kon­fe­rencja SKAM w Lublinie, Arche­ologia Polski Środ­ko­wow­schod­niej, t. XI.

Libera J., Sze­liga M., Wiśniewski T.,
Wyko­rzy­stanie krze­mienia rejo­wiec­kiego w epoce kamienia w świetle aktu­al­nego stanu badań. Mate­riały pokon­fe­ren­cyjne V Warsz­tatów Krze­mie­niar­skich (Lublin 10–12 wrze­śnia 2008 r.), Lublin.

Rodzik J., Mro­czek P., Wiśniewski T.,
Recon­struc­tion of pri­mary loess relief in the area of a Mag­da­le­nian site in Kle­men­to­wice (E Poland) in the light of pedo­lo­gical ana­lysis, CATENA – w druku

Rodzik J., Mro­czek P., Wiśniewski T.,
The Pala­eoge­ogra­phical Con­di­tions of loca­tion of the Mag­da­le­nian camp in Kle­men­to­wice (Nałę­czów Pla­teau, E Poland) [w:]: F. Welc, B. Woronko, J. Trzciński (red.), Cli­mate change in the light of geo­ar­cha­eolo­gical rese­arch. Archa­eologia Polona 50 — w druku

Libera J., Dobro­wolski R., Sze­liga M., Wiśniewski T.,
Flints in the gla­cio­genic depo­sits of Chełm Hills (Eastern Poland) — Pre­hi­story and Geo­logy, Anth­ro­po­logie — w druku.

Niezabitowska-Wiśniewska B., Wiśniewski T.,
A new barrow of the Corded Ware Cul­ture in Middle Roz­tocze (south-eastern Poland), [w:] Corded Days in Kraków, Kraków – w druku

Kon­fe­rencje

2010 Wiśniewski, T.
Kle­men­to­wice – the first step the first step in the recon­struc­tion of the flint manu­fac­tu­ring in the Mag­da­le­nian Cul­ture in Poland. Kon­fe­rencja pt.: The Younger Gene­ra­tion: erstes Lublin-Berliner Dok­to­ran­ten­kol­lo­qium –Lublin, 9–10 June 2010.

2011 Wiśniewski, T., Mro­czek, P., Rodzik, J., Zagórski, P.
Pale­ope­do­logy of loess-soil sequ­ence at the Mag­da­le­nian camp in Kle­men­to­wice (Nałę­czów Pla­teau, Lublin Upland, E Poland) – selected aspects.7. Kon­fe­rence envi­ron­men­tální arche­ologie. Brno, 9 – 10 February 2011.

2011 Wiśniewski, T.
Mag­da­le­nian camp in Kle­men­to­wice (Eastern Poland) – Pre­li­mi­nary report on the 2007-10 exca­va­tions and per­spec­tives for future rese­arch. 53. Jah­re­sta­gung Hugo Obe­r­maier Gesel­l­schaft für Erfor­schung des Eisze­ital­ters und der Ste­in­zeit e.V. Herne (Ger­many) 26 – 30 IV 2011.

2011 Mro­czek, P., Rodzik, J., Zagórski, P., Wiśniewski, T.
Pedo-geomorphic recon­struc­tion of the archa­eolo­gical site in Kle­men­to­wice (Nałę­czów Pla­teau, E Poland). Clo­sing the Gap. North Car­pa­thian less tra­wers In the Eura­sian less belt. Inter­na­tional Work­shop, 6th Less Seminar in Wro­cław (Poland). 16–21 May 2011.

2011 Wisniewski, T., Mroczek, P., Rodzik, J., Zagorski, P., Wil­czynski, J., Nyvl­tova Fisa­kova, M.
On the peri­phery of the Mag­da­le­nian World. An open-air site in Kle­men­to­wice (E Poland). Work­shop "The Mag­da­le­nian set­tle­ment of Late Gla­cial Europe". XVIII INQUA Con­gress 2011 Bern, Swiss, 20-27th July.

2011 Wiśniewski T., Mro­czek P., Rodzik J., Zagórski P.
Uwa­run­ko­wania pale­oge­ogra­ficzne loka­li­zacji obo­zo­wiska kul­tury mag­da­leń­skiej w Kle­men­to­wi­cach (Pła­skowyż Nałę­czowski). I Kon­fe­rencja Geo­ar­che­olo­giczna: Zmiany kli­matu w świetle badań arche­olo­gicz­nych i geo­ar­che­olo­gicz­nych — War­szawa, 25 listopad 2011.

2011 Niezabitowska-Wiśniewska, B., Wiśniewski, T.
A new barrow of the Corded Ware Cul­ture in Middle Roz­tocze (south-eastern Poland). Corded Days in Cracov. 1st-2nd December 2011. Inter­na­tional con­fe­rence, Cracov, Poland.

2012   Wiśniewski T., Wiśniewski A., Pyże­wicz K., Kufel B., Bobak D., Połtowicz-Bobak M., Valde-Nowak P., Nowak A.
Some remarks on Lacan type burins from the Mag­da­le­nian sites in Poland. 54. Jah­re­sta­gung Hugo Obe­r­maier Gesel­l­schaft für Erfor­schung des Eisze­ital­ters und der Ste­in­zeit e.V. Toulouse (France) 10 – 14 IV 2012.

2009 Wiśniewski, T.
Spra­woz­danie z badań wyko­pa­li­sko­wych obo­zo­wiska kul­tury mag­da­leń­skiej w Kolonii Kle­men­to­wi­cach, pow. puławski (sezony 2007–2008). XXV Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone w 2008 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów 10 — 11 marca 2009 r.

2009 Wiśniewski, T., Rodzik, J.
Badania arche­olo­giczne obo­zo­wiska kul­tury mag­da­leń­skiej w Kle­men­to­wi­cach, stan. 20, woj. lubel­skie (sezony 2007–2008). Próba odtwo­rzenia pale­ośro­do­wiska na sta­no­wisku. Kon­fe­rencja spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne w Polsce środ­ko­wow­schod­niej, na Polesiu i Wołyniu w latach 2007–2008”, Krze­mionki Opa­tow­skie 21–22 kwietnia 2009 r.

2010 Wiśniewski, T.
Badania wyko­pa­li­skowe mag­da­leń­skiego obo­zo­wiska w Kle­men­to­wi­cach, pow. puławski, stan. 20 w 2009 roku. XXVI Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone w 2009 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów 16 — 17 III 2010 r.

2010 Wiśniewski, T.
Badania arche­olo­giczne w Kolonii Kle­men­to­wi­cach, pow. puławski, stan. 20. Sezon 2009. Kon­fe­rencja pt.: Badania arche­olo­giczne w Polsce środ­ko­wow­schod­niej, Wołyniu i Polesiu w roku 2009. Hru­bie­szów — 18–19 maja 2010 roku.

2010 Kołodyńska-Gawrysiak, R., Cha­bu­dziński, Ł., Sze­liga, M., Wiśniewski, T.
Wymoki Pła­sko­wyżu Nałę­czow­skiego oraz ich wpływ na roz­miesz­czenie osad­nictwa pra­dzie­jo­wego i wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nego – wstępne wyniki badań. Kon­fe­rencja pt.: Badania arche­olo­giczne w Polsce środ­ko­wow­schod­niej, Wołyniu i Polesiu w roku 2009. Hru­bie­szów — 18–19 maja 2010 roku.

2010 Libera, J., Dobro­wolski, R., Sze­liga, M., Wiśniewski, T.
Złoża krze­mieni narzu­to­wych na Pagó­rach Chełm­skich. Kon­fe­rencja pt.: Krze­mień narzu­towy w pra­dzie­jach, Mądralin, 18–20 paź­dzier­nika 2010 roku.

2011 Wiśniewski, T., Dzbyński, A.
Badania arche­olo­giczne na sta­no­wisku 20 w Kle­men­to­wi­cach, gm. Kurów, pow. puławski. XXVII Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone w 2010 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów 1 – 2 III 2011 r.

2011 Wiśniewski, T.
Badania arche­olo­giczne na sta­no­wisku mag­da­leń­skim w Kle­men­to­wi­cach 20, pow. puławski – sezon 2010. XXVII Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza – Badania arche­olo­giczne w Polsce środ­ko­wow­schod­niej, zachod­niej Bia­ło­rusi i Ukra­inie w roku 2010, Lublin 4 – 5 IV 2011 r.

2011 Mro­czek, P., Rodzik, J., P. Zagórski, P., Wiśniewski, T.
Środo­wi­skowe uwa­run­ko­wania loka­li­zacji sta­no­wiska mag­da­leń­skiego w Kle­men­to­wi­cach 20, pow. puławski. XXVII Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza – Badania arche­olo­giczne w Polsce środ­ko­wow­schod­niej, zachod­niej Bia­ło­rusi i Ukra­inie w roku 2010, Lublin 4 – 5 IV 2011 r.

2011 Wiśniewski, T., Pyże­wicz, K., Dmo­chowski, P.
Rylce Lacan z Kle­men­towic – typo­logia, tech­no­logia, funkcja. VIII Warsz­taty Krze­mie­niar­skie SKAM: Retusz – jak i dla­czego? Wiel­per­spek­ty­wicz­ność ele­mentu twar­dzo­wego, Kraków, 17–19 paź­dziernik 2011.

2011 Wiśniewski, T., Mro­czek, P., Rodzik, J., Zagórski P.
Uwa­run­ko­wania pale­oge­ogra­ficzne loka­li­zacji obo­zo­wiska kul­tury mag­da­leń­skiej w Kle­men­to­wi­cach (Pła­skowyż Nałę­czowski). I Kon­fe­rencja Geo­ar­che­olo­giczna: Zmiany kli­matu w świetle badań arche­olo­gicz­nych i geo­ar­che­olo­gicz­nych. War­szawa, 25 listopad 2011.

2012 Wiśniewski, T., Mro­czek, P., Rodzik, J.
Badania geo­ar­che­olo­giczne prze­pro­wa­dzone w 2011 r. na sta­no­wisku mag­da­leń­skim w Kle­men­to­wi­cach, woj. lubel­skie. XXVIII Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza – Badania arche­olo­giczne w Polsce środ­ko­wow­schod­niej, zachod­niej Bia­ło­rusi i Ukra­inie w roku 2011, Lublin 29 – 30 III 2012 r.

2012 Niezabitowska-Wiśniewska, B., Wiśniewski, T.
Lublin, ulica Dere­niowa – nowa osada neo­li­tyczna. XXVIII Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza – Badania arche­olo­giczne w Polsce środ­ko­wow­schod­niej, zachod­niej Bia­ło­rusi i Ukra­inie w roku 2011, Lublin 29 – 30 III 2012 r.