Broszko Monika

Publi­kacje:

Broszko M. 2009.
„Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone w Jaro­sławiu w latach 1960 – 2009” [w:] „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, Rze­szów, s. 199–207.

Broszko M. 2011.
„Osady nawodne w Polsce”[w:] M. Rybicka (red.), Obraz struk­tury spo­łecznej w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych w pra­dzie­jach i średnio­wieczu. Mate­riały z kon­fe­rencji w ramach II Forum Dok­to­rantów Arche­ologii, Rzeszów-Kielnarowa 23–24 czerwca 2009 r., LLECTIO ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIS, TOMUS XVI, Rze­szów, s. 137–145.

Broszko M. 2012.
"Spro­wa­dzenie i wpływ Jezu­itów na rozwój Jaro­sławia" [w:] Rocznik Sto­wa­rzy­szenia Miło­śników Jaro­sławia, tom XIX, Jaro­sław 2012, s. 71–84.

Broszko M. 2012.
„Zarys roz­woju biblio­teki Jezu­ic­kiej w Jaro­sławiu w latach 1573–1773” w:] Rocznik Sto­wa­rzy­szenia Miło­śników Jaro­sławia, tom XIX, Jaro­sław, s. 85–89.