Adamik Joanna

Publi­kacje:

Adamik J. 2012.
Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu na terenie ziem pol­skich w późnej epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza, „Col­lectio Archa­eolo­gica Res­so­wien­sisa”, t. 18, Rzeszów.

Adamik J., Bughardt M. 2011.
Osada tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej w Bia­ło­brze­gach, pow. Łańcut, stan. 5 w świetle naj­now­szych badań, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, t. XXXII, Rze­szów 2011, s. 117–167.

Adamik J. (rec.) 2011. P. Maka­ro­wicz,
Trzci­niecki krąg kul­tu­rowy – wspól­nota pogra­nicza Wschodu i Zachodu Europy, rec., „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, t. XXXII, Rze­szów, s. 251–254.

Adamik J., Bur­ghardt M. 2012
Mate­riały kul­tury trzci­niec­kiej ze sta­no­wiska 8 w Trze­bow­nisku, pow. Rze­szów. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, t. 33, s. 95–113.

Adamik J., Bur­ghardt M. 2012.
Scy­tyj­skie żelazne ciosła z bocz­nymi wystę­pami. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, t. 33, s. 115–133.

Kon­fe­rencje:

  1. II Bro­nio­znawcza Kon­fe­rencja Stu­dencka – 25–26 kwietnia 2009 roku – Łódź. Referat pt. Mili­taria i ele­menty rzędu koń­skiego w typie kim­me­ryj­skim z zasięgu kul­tury wysockiej (współ­au­tor­stwo z Joanną Adamik)
  2. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z naj­now­szych badań i odkryć, Gdańsk 7 paź­dzier­nika 2010 r. Referat pt. Osełki z otworem do pod­wie­szania w kul­tu­rach ste­po­wych późnej epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza.
  3. XXIX Rze­szowska Kon­fe­rencja. Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji, Rze­szów 23–24 kwietnia 2013. Referat pt. Mate­riały do poznania tzw. kla­sycznej fazy kul­tury trzci­niec­kiej na obszarze pod­kar­pac­kiej wyso­czyzny les­sowej między Wisło­kiem a Sanem w świetle wyko­pa­lisk w miej­sco­wości Sko­ło­szów, pow. jaro­sławski, stan. 7.