Bobak Dariusz

Publi­kacje:

Bobak D.1996
Ślady osad­nictwa z epoki kamienia w Jegłowej, gm. Prze­worno. Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 37, 319–323.
Bobak D. 1997
Badania mezo­li­tycz­nego sta­no­wiska Jegłowa 2, gm. Prze­worno. Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 39, 395–399.
Bobak D., Bro­no­wicki J.1997
Sta­no­wisko kul­tury pucharów lejo­wa­tych Sam­bo­ro­wiczki 5, gm. Prze­worno. Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 39, 405–410.
Bro­no­wicki J., Bobak D., Masojć M. 1998
Nowe sta­no­wiska z epoki kamienia w Nowym Kościele na Pogórzu Kaczaw­skim. Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 40, 31–40.
Bro­no­wicki J., Bobak D. 1999.
Pro­blem mezo­litu w Sude­tach, [w:] P.Valde-Nowak (red.), Początki osad­nictwa w Sude­tach. Kraków, s. 53–74.
Bro­no­wicki J., Bobak D. 1999
Schył­ko­wo­pa­le­oli­tyczna pra­cownia krze­mie­niarska z miej­sco­wości Ślęza (sta­no­wisko 12) pod Wro­cła­wiem. Prze­gląd Arche­olo­giczny 47, 7–25.
Bro­no­wicki J., Bobak D., Masojć M. 1999.
Krze­mie­nica mezo­li­tyczna ze sta­no­wiska Malnie 3/14, gm. Krap­ko­wice. Spra­woz­dania
Arche­olo­giczne 51, 71–80.
Bro­no­wicki J., Masojć M., Bobak D., 1999
Nowe sta­no­wisko gór­no­pa­le­oli­tyczne w Masywie Góry Św. Anny — Wysoka 57.
Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 51, 57–70.
Bro­no­wicki J., Masojć M., Bobak D., 1999
Wyniki nad­zoru arche­olo­gicz­nego nad budową auto­strady A4 na odcinku Prądy –
Nogaw­czyce, woj. opol­skie. Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 41, 559–561.
Bobak D. 2000.
Wyroby z krysz­tału gór­skiego z mezo­li­tycz­nego sta­no­wiska Jegłowa 2, [w:] M.
Bogu­sze­wicz, A. Bogu­sze­wicz, D. Wiśniewska (red.), Czło­wiek i Środo­wisko w Sude­tach. Wro­cław, s. 63–66.
Bobak D., Bro­no­wicki J. 2001.
Jegłowa, pow. Strzelin. Silesia Antiqua 42, 265–266.
Bro­no­wicki J., Bobak D. 2003.
Schył­kowy pale­olit i mezolit na sta­no­wisku Ślęza 11/12, pow. Wro­cław, [w:] B. Gediga
(red.), Arche­olo­giczne Zeszyty Auto­stra­dowe. Wro­cław, s. 9–35.
Bobak D., Połto­wicz M., 2007.
Spra­woz­danie z I sezonu badań na pale­oli­tycznym sta­no­wisku nr 11 w Lubo­tyniu (pow.
Głub­czyce) na Śląsku Opol­skim. Badania Arche­olo­giczne na Górnym Śląsku i Zie­miach Pogra­nicz­nych. s. 15–23.
Sachan­biński M., Girulski R., Bobak D., Łydżba-Kopczyńska B. 2008.
Pre­hi­storic rock cry­stal arte­facts from Lower Silesia (Poland). Journal of Raman
Spec­tro­scopy 39, 1012–1017.
Bobak D., Kufel B., Lisowska E., Miko­łaj­czyk A. 2008.
Badania eks­pe­ry­men­talne wpływu wyso­kiej tem­pe­ra­tury na stan zacho­wania surowców
krze­mien­nych. Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 50, 23–40.
Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Badura J. 2009.
Wyniki I sezonu badań na pale­oli­tycznym sta­no­wisku w Lubo­tyniu 11 na Wyżynie
Głub­czyc­kiej. Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 51, 101–110.
Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Janicki R. 2009.
Nowy ślad osad­nictwa środ­ko­wo­pa­le­oli­tycz­nego na Pod­kar­paciu. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 30, 143–147.
Bobak D., Połtowicz-Bobak M. 2009.
Przy­czynek do roz­po­znania osad­nictwa pale­oli­tycz­nego na tere­nach Pła­sko­wyżu Głub­czyc­kiego. Dwa nowe sta­no­wiska powierzch­niowe z Pilszcza. Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 51, 131–140.
Bobak D., Łanczont M., Nowak A., Połtowicz-Bobak M., Tokar­czyk S. 2010
Wie­rza­wice, st. 31 – nowy ślad osad­nictwa mag­da­leń­skiego w Polsce połu­dniowo
wschod­niej. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 31, 63–78.
Bobak D., Połtowicz-Bobak M. 2010.
A new Feder­messer cul­ture site in the Głub­czyce Pla­teau on the back­ground of the set­tle­ment of the arched backed blade com­plex in Southern Poland, Moravia and Bohemia, [w:] I. Fridrichová-Sýkorová, I. (red.), Ecce Homo. In Memo­riam Jan Fri­drich. Kni­žnice České Spo­le­čnosti Arche­olo­gické. Praga, s. 21–28.
Bobak D., Połtowicz-Bobak M. 2010
Osad­nictwo star­szej epoki kamienia na pół­nocnym przed­polu Bramy Moraw­skiej, [w:] J. Gan­carski (red.), Trans­kar­packie kon­takty kul­tu­rowe w epoce kamienia, brązu i wcze­snej epoce żelaza. Krosno, s. 29–52.
Połtowicz-Bobak M., Bobak D. (red.) 2010. The Mag­da­le­nian in Cen­tral Europe. New finds and Con­cepts. Rze­szów.
Bobak D., Połtowicz-Bobak M. 2011.
Osad­nictwo star­szej i środ­kowej epoki kamienia na tere­nach Pod­kar­pacia w świetle badań na trasie auto­strady A4 w latach 2005–2011, [w:] S. Czopek (red.), Auto­stradą w prze­szłość. Rze­szów, s. 25–43.
Bobak D., Jarosz P., Mazurek M., Okoński J., Szcze­panek A. 2012.
Szczątki dzieci w jamie osa­dowej kul­tury mie­rza­no­wic­kiej na sta­no­wisku 39
w Dobko­wi­cach, pow. jaro­sławski. Obiekt kul­towy czy przejaw zwy­czajów pogrze­bo­wych?, [w:]S. Czopek (red.), Hic mortui vivunt. Z badań nad arche­ologią fune­ralną. Rze­szów, s. 51–71.
Kozłowski S.K., Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Ter­berger T. 2012.
New infor­ma­tion from Maszycka Cave and the Late Gla­cial reco­lo­ni­sa­tion of Cen­tral Europe. Quater­nary Inter­na­tional 272–273, 288–296.
Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Badura J., Wacnik A., Cywa K. 2013.
Nouvelles don­nées sur le Szélétien en Pologne, [w:] Bodu P., Cheh­mana L., Klaric L., Mevel L., Soriano S., Teys­san­dier N. (red.), Le Paléo­li­thique supérieur ancien de l’Europe du Nord-Ouest : Réfle­xions et syn­thèses à partir d’un projet col­lectif de recherche sur le centre et le sud du Bassin pari­sien — Actes du col­loque de Sens (15–18 avril 2009), Mémoires de la Société préhi­sto­rique fra­nçaise. Société Préhi­sto­rique Fra­nçaise, s. 485–496.
Bobak D., Płonka T., Połtowicz-Bobak M., Wiśniewski A. 2013.
New chro­no­lo­gical data for Weich­se­lian sites from Poland and their impli­ca­tions for Pala­eoli­thic. Quater­nary Inter­na­tional 296, 23

Kon­fe­rencje:

2009, listopad, Mał­kocin (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „VI warsz­taty krze­mie­niar­skie Skam”: „Nowe dane o osad­nic­twie środ­ko­wo­pa­le­oli­tycznym na Pod­kar­paciu”, referat (wspólnie z M. Połtowicz-Bobak i R. Janicki)
2009, listopad, Krosno (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Trans­kar­packie kon­takty kul­tu­rowe w pra­dzie­jach i wcze­snym średnio­wieczu”: „Brama Morawska i jej rola w roz­prze­strze­nianiu tra­dycji kul­tu­ro­wych w star­szej epoce kamienia”, referat, (współaut. M. Połtowicz-Bobak)
2009, gru­dzień, Brno (Repu­blika Czeska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „XVI Kvarter”: „Mag­da­le­nian in eastern Poland”, referat (współaut. M. Połtowicz-Bobak)
2010, marzec, Rze­szów (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone w 2009 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”: „Wie­rza­wice 31. Nowe sta­no­wisko kul­tury mag­da­leń­skiej w południowo-wschodniej Polsce”, referat, (współaut. M. Połtowicz-Bobak, S. Tokar­czyk)
2010, czer­wiec, Poznań (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „VII warsz­taty krze­mie­niar­skie Skam”: „Cha­rakter i zróż­ni­co­wanie osad­nictwa mag­da­leń­skiego we wschod­niej Polsce”, referat (współaut. M. Połtowicz-Bobak)
2010, paź­dziernik, Mądralin nad Świdrem (Polska), kon­fe­rencja „Krze­mień narzu­towy w pra­dzie­jach”: „Wyko­rzy­stanie surowca narzu­to­wego na sta­no­wi­skach mag­da­leń­skich Polski południowo-wschodniej”, referat (współ­au­tor­stwo)
2011, marzec, Rze­szów (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone w 2010 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”: „Badania na mag­da­leń­skim sta­no­wisku Wie­rza­wice 31 w 2010 r.” referat (współ­au­tor­stwo)
2011, maj, Wro­cław (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Clo­sing the gap. North Car­pa­thian loess tra­vers in the Eura­sian loess belt. 6th Loess Seminar in Wro­cław, Poland”: „The Early Upper Pale­oli­thic site Lubotyń 11 in the Głub­czyce Pla­teau, Southern Poland”, poster (współ­au­tor­stwo)
2011, lipiec, Berno (Szwaj­caria), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „XVIII INQUA Con­gress”: „Les nouvelles don­nées sur le Mag­da­lénien en Pologne”, referat (współ­au­tor­stwo)
2011, lipiec, Berno (Szwaj­caria), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „XVIII INQUA Con­gress”: „New insi­ghts into the early Mag­da­le­nian set­tle­ment of Cen­tral Europe”, referat (współ­au­tor­stwo)
2011, wrze­sień, Lipsk (Niemcy), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Euro­pean Society for the study of Human Evo­lu­tion — Inau­gural Meeting”: „New infor­ma­tion on the Human remains of Maszycka Cave, Poland”, poster (współ­au­tor­stwo z J. Orschiedt , S. K. Kozłowski, M. Połtowicz-Bobak, T. Schüler i T. Ter­berger)
2011, paź­dziernik, Poznań (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa “Geo­ar­che­olo­gical Work­shop –Actual stage of the geo­ar­che­olo­gi­ca­li­ve­sti­ga­tions in southern Poland and their impli­ca­tion in pale­oc­li­matic changes versus new deli­mi­ta­tion of quater­nary”: „Chro­no­logy and syn­chro­ni­za­tion of cli­mate data for Middle to Upper Pala­eoli­thic trans­i­tion. Outline of the pro­blems”, referat
2011, listopad, Brno (Repu­blika Czeska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „KVARTER 2011”: „Nowe badania na wschod­nich rubie­żach kul­tury mag­da­leń­skiej”, referat (współ­au­tor­stwo z M. Połtowicz-Bobak i A. Nowak)
2012, marzec, Rze­szów (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone w 2011 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”: „Sta­no­wisko Wie­rza­wice 31 na tle osad­nictwa mag­da­leń­skiego we wschod­niej Polsce”, referat (współ­au­tor­stwo z J. Kusiak, M. Łanczont, A. Nowak i M. Połtowicz-Bobak)
2012, marzec, Rze­szów (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone w 2011 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”: „Nowe sta­no­wiska z epoki kamienia w Kotlinie San­do­mier­skiej”, poster (współ­au­tor­stwo z M. Połtowicz-Bobak)
2012, kwie­cień, Tuluza (Francja), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „54th Annual Meeting of The Hugo Obe­r­meier Society”: „Human remains from the Mag­da­le­nian of Maszycka cave – a new approach”, referat, współ­au­tor­stwo z Jörg Orschiedt, Stefan K. Kozłowski, Marta Polowicz-Bobak, Tim Schüler, Thomas Ter­berger
2012, kwie­cień, Tuluza (Francja), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „54th Annual Meeting of The Hugo Obe­r­meier Society”: „Some remarks on Lacan type burins from the Mag­da­le­nian sites in Poland”, poster (współ­au­tor­stwo z Ber­na­deta Kufel, Adam Nowak, Marta Połtowicz-Bobak, Kata­rzyna Pyże­wicz, Andrzej Wiśniewski, Tadeusz Wiśniewski)
2012, maj, Lwów (Ukraina), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa “Kon­fe­rencja spra­woz­dawcza”: „Szczatki dzieci w jamie osa­dowej kul­tury mie­rza­no­wic­kiej na stan. 39 w Dobko­wi­cach, pow. jaro­slawski. Obiekt kul­towy czy przejaw zwy­czajow pogrze­bo­wych?”, referat (współ­au­tor­stwo z Pawel Jarosz, Miro­slaw Mazurek, Jerzy Okonski, Anita Szcze­panek)
2012, wrze­sień, Wol­brom (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Euro­pean Middle Pala­eoli­thic during MIS8 – MIS3. Cul­tures, envi­ron­ment, chro­no­logy”: „New data on Sze­le­tian set­tle­ment in Poland”, poster, współ­au­tor­stwo z Marta Połtowicz-Bobak, Janusz Badura, Zdzi­sław Jary, Agnieszka Wacnik, Kata­rzyna Cywa
2012, listopad, Brno (Repu­blika Czeska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „KVARTER 2012”: „The Early Upper Pale­oli­thic site Lubotyń 11 in the Głub­czyce Pla­teau, Southern Poland”, referat (współ­au­tor­stwo z Marta Połtowicz-Bobak)
2013, kwie­cień, Rze­szów (Polska) kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa: XXIX Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna „ Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”: „Schył­kowy pale­olit w Polsce południowo-wschodniej w świetle naj­now­szych badań”, referat, (współ­au­tor­stwo z Marta Połtowicz-Bobak).
2013, kwie­cień, Rze­szów (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa: XXIX Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna „ Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”: „Badania obo­zo­wiska kul­tury mag­da­leń­skiej w Wie­rza­wi­cach w 2012 roku”, poster (współ­au­tor­stwo z: Marta Połtowicz-Bobak, Adam Nowak, Maria Łanczont, Jaro­sław Kusiak, Prze­my­sław Mro­czek)
2013, maj, Suched­niów (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa “Geo­ar­cha­eology of the river valleys-2013”: “Late Ple­isto­cene set­tle­ment in the river val­leys: a case study of the mag­da­le­nian site Wie­rza­wice 31”, referat, (współ­au­tor­stwo z: Marta Połtowicz-Bobak, Adam Nowak, Maria Łanczont, Jaro­sław Kusiak, Prze­my­sław Mro­czek)
2013, maj, Suched­niów (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa “Geo­ar­cha­eology of the river valleys-2013”: „Cybe­rin­fra­struc­ture. Possible data sources – a review”, referat.
2013, maj, Suched­niów (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa “Geo­ar­cha­eology of the river valleys-2013”: „The early Upper Pale­oli­thic site Lubotyń 11 in the Głub­czyce Pla­teau, southern Poland” (poster, współ­au­tor­stwo z Marta Połtowicz-Bobak, Janusz Badura, Zdzi­sław Jary, Agnieszka Wacnik, Kata­rzyna Cywa)
2013, maj, Rze­szów (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Sym­po­sium on Nano­struc­tered Mate­rials NANO 2013”: „Ana­lysis of the che­mical com­po­si­tion and struc­ture of obsi­dian by TOF-SIMS”, poster (współ­au­tor­stwo z S. Czopek, M. Dębiec, N. Ber­chenko, M. Trzyna, J. Gren­dysa, J. Cebulcki)
2013, maj, Lwów (Ukraina), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa “Aрхеологія заходу україни”: „Mag­da­leń­skie obo­zo­wisko w Wie­rza­wi­cach nad Sanem”, referat (współ­au­tor­stwo z Marta Połtowicz-Bobak, Adam Nowak, Maria Łanczont, Jaro­sław Kusiak, Prze­my­sław Mro­czek).
2013, paź­dziernik, Cagliari (Włochy), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Euro­pean Con­fe­rence on Appli­ca­tions of Sur­face and Inter­face Ana­lysis ECASIA 2013”: „Multi-component approach to TOF SIMS ana­lysis of obsi­dian arti­facts”, poster (współ­au­tor­stwo z S. Czopek, M. Dębiec, M. M. Ber­chenko, M. Trzyna,, J. Gren­dysa, J. Cebulski)
2013, paź­dziernik, Besancon (Francja), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „L’essor du mag­da­lénien. Aspects cul­tu­rels, sym­bo­li­ques et tech­ni­ques des faciès à Navettes et à Lussac-Angles”: „On the Peri­phery of the Mag­da­le­nian à Navettes. The Maszycka Cave in Southern Poland”, referat (współ­au­tor­stwo z S. K. Kozłowski, T. Ter­berger, J. Orschiedt, M. Połtowicz-Bobak)
2013, paź­dziernik, Toruń (Polska), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Arte­fakt w prze­strzeni. 10 warsz­taty krze­mie­niar­skie SKAM”, „Regiony osad­nicze w późnej fazie gór­nego i począt­kach schył­ko­wego pale­olitu na tere­nach Polski i Europy Środ­kowej w świetle dotych­cza­so­wych badań”, referat (współ­au­tor­stwo z M. Połtowicz-Bobak)
2013, listopad, Win­niki (Ukraina), kon­fe­rencja mię­dzy­na­ro­dowa „Mię­dzy­na­ro­dowe Semi­na­rium Arche­ol­giczne Культові та поховальні пам'ятки у Вісло-Дніпровському регіоні: проблеми інтерпретації”: „Prze­strzeń i czas. Ana­liza zespołów gro­bo­wych z cmen­ta­rzyska tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej w Kły­żowie”, referat (współ­au­tor­stwo z K. Trybała-Zawiślak)

Wykłady pro­szone:

2014, sty­czeń, Poznań (Polska), Instytut Geo­eko­logii i Geo­in­for­macji, Uni­wer­sytet Adama Mic­kie­wicza. „Bazy danych w arche­ologii i geo­ar­che­ologii w pol­skich i euro­pej­skich bada­niach nauko­wych. Stan badań i perspektywy”.