Bobak Dariusz

Publikacje:

Bobak D.1996
Ślady osadnictwa z epoki kamienia w Jegłowej, gm. Przeworno. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 37, 319–323.
Bobak D. 1997
Badania mezolitycznego stanowiska Jegłowa 2, gm. Przeworno. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 39, 395–399.
Bobak D., Bronowicki J.1997
Stanowisko kultury pucharów lejowatych Samborowiczki 5, gm. Przeworno. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 39, 405–410.
Bronowicki J., Bobak D., Masojć M. 1998
Nowe stanowiska z epoki kamienia w Nowym Kościele na Pogórzu Kaczawskim. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 40, 31–40.
Bronowicki J., Bobak D. 1999.
Problem mezolitu w Sudetach, [w:] P.Valde-Nowak (red.), Początki osadnictwa w Sudetach. Kraków, s. 53–74.
Bronowicki J., Bobak D. 1999
Schyłkowopaleolityczna pracownia krzemieniarska z miejscowości Ślęza (stanowisko 12) pod Wrocławiem. Przegląd Archeologiczny 47, 7–25.
Bronowicki J., Bobak D., Masojć M. 1999.
Krzemienica mezolityczna ze stanowiska Malnie 3/14, gm. Krapkowice. Sprawozdania
Archeologiczne 51, 71–80.
Bronowicki J., Masojć M., Bobak D., 1999
Nowe stanowisko górnopaleolityczne w Masywie Góry Św. Anny – Wysoka 57.
Sprawozdania Archeologiczne 51, 57–70.
Bronowicki J., Masojć M., Bobak D., 1999
Wyniki nadzoru archeologicznego nad budową autostrady A4 na odcinku Prądy –
Nogawczyce, woj. opolskie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 41, 559–561.
Bobak D. 2000.
Wyroby z kryształu górskiego z mezolitycznego stanowiska Jegłowa 2, [w:] M.
Boguszewicz, A. Boguszewicz, D. Wiśniewska (red.), Człowiek i Środowisko w Sudetach. Wrocław, s. 63–66.
Bobak D., Bronowicki J. 2001.
Jegłowa, pow. Strzelin. Silesia Antiqua 42, 265–266.
Bronowicki J., Bobak D. 2003.
Schyłkowy paleolit i mezolit na stanowisku Ślęza 11/12, pow. Wrocław, [w:] B. Gediga
(red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe. Wrocław, s. 9–35.
Bobak D., Połtowicz M., 2007.
Sprawozdanie z I sezonu badań na paleolitycznym stanowisku nr 11 w Lubotyniu (pow.
Głubczyce) na Śląsku Opolskim. Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych. s. 15–23.
Sachanbiński M., Girulski R., Bobak D., Łydżba-Kopczyńska B. 2008.
Prehistoric rock crystal artefacts from Lower Silesia (Poland). Journal of Raman
Spectroscopy 39, 1012–1017.
Bobak D., Kufel B., Lisowska E., Mikołajczyk A. 2008.
Badania eksperymentalne wpływu wysokiej temperatury na stan zachowania surowców
krzemiennych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50, 23–40.
Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Badura J. 2009.
Wyniki I sezonu badań na paleolitycznym stanowisku w Lubotyniu 11 na Wyżynie
Głubczyckiej. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 51, 101–110.
Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Janicki R. 2009.
Nowy ślad osadnictwa środkowopaleolitycznego na Podkarpaciu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 30, 143–147.
Bobak D., Połtowicz-Bobak M. 2009.
Przyczynek do rozpoznania osadnictwa paleolitycznego na terenach Płaskowyżu Głubczyckiego. Dwa nowe stanowiska powierzchniowe z Pilszcza. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 51, 131–140.
Bobak D., Łanczont M., Nowak A., Połtowicz-Bobak M., Tokarczyk S. 2010
Wierzawice, st. 31 – nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo
wschodniej. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 31, 63-78.
Bobak D., Połtowicz-Bobak M. 2010.
A new Federmesser culture site in the Głubczyce Plateau on the background of the settlement of the arched backed blade complex in Southern Poland, Moravia and Bohemia, [w:] I. Fridrichová-Sýkorová, I. (red.), Ecce Homo. In Memoriam Jan Fridrich. Knižnice České Společnosti Archeologické. Praga, s. 21–28.
Bobak D., Połtowicz-Bobak M. 2010
Osadnictwo starszej epoki kamienia na północnym przedpolu Bramy Morawskiej, [w:] J. Gancarski (red.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza. Krosno, s. 29–52.
Połtowicz-Bobak M., Bobak D. (red.) 2010. The Magdalenian in Central Europe. New finds and Concepts. Rzeszów.
Bobak D., Połtowicz-Bobak M. 2011.
Osadnictwo starszej i środkowej epoki kamienia na terenach Podkarpacia w świetle badań na trasie autostrady A4 w latach 2005-2011, [w:] S. Czopek (red.), Autostradą w przeszłość. Rzeszów, s. 25–43.
Bobak D., Jarosz P., Mazurek M., Okoński J., Szczepanek A. 2012.
Szczątki dzieci w jamie osadowej kultury mierzanowickiej na stanowisku 39
w Dobkowicach, pow. jarosławski. Obiekt kultowy czy przejaw zwyczajów pogrzebowych?, [w:]S. Czopek (red.), Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną. Rzeszów, s. 51–71.
Kozłowski S.K., Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Terberger T. 2012.
New information from Maszycka Cave and the Late Glacial recolonisation of Central Europe. Quaternary International 272-273, 288–296.
Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Badura J., Wacnik A., Cywa K. 2013.
Nouvelles données sur le Szélétien en Pologne, [w:] Bodu P., Chehmana L., Klaric L., Mevel L., Soriano S., Teyssandier N. (red.), Le Paléolithique supérieur ancien de l’Europe du Nord-Ouest : Réflexions et synthèses à partir d’un projet collectif de recherche sur le centre et le sud du Bassin parisien – Actes du colloque de Sens (15-18 avril 2009), Mémoires de la Société préhistorique française. Société Préhistorique Française, s. 485–496.
Bobak D., Płonka T., Połtowicz-Bobak M., Wiśniewski A. 2013.
New chronological data for Weichselian sites from Poland and their implications for Palaeolithic. Quaternary International 296, 23

Konferencje:

2009, listopad, Małkocin (Polska), konferencja międzynarodowa „VI warsztaty krzemieniarskie Skam”: „Nowe dane o osadnictwie środkowopaleolitycznym na Podkarpaciu”, referat (wspólnie z M. Połtowicz-Bobak i R. Janicki)
2009, listopad, Krosno (Polska), konferencja międzynarodowa „Transkarpackie kontakty kulturowe w pradziejach i wczesnym średniowieczu”: „Brama Morawska i jej rola w rozprzestrzenianiu tradycji kulturowych w starszej epoce kamienia”, referat, (współaut. M. Połtowicz-Bobak)
2009, grudzień, Brno (Republika Czeska), konferencja międzynarodowa „XVI Kvarter”: „Magdalenian in eastern Poland”, referat (współaut. M. Połtowicz-Bobak)
2010, marzec, Rzeszów (Polska), konferencja międzynarodowa „Badania archeologiczne prowadzone w 2009 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”: „Wierzawice 31. Nowe stanowisko kultury magdaleńskiej w południowo-wschodniej Polsce”, referat, (współaut. M. Połtowicz-Bobak, S. Tokarczyk)
2010, czerwiec, Poznań (Polska), konferencja międzynarodowa „VII warsztaty krzemieniarskie Skam”: „Charakter i zróżnicowanie osadnictwa magdaleńskiego we wschodniej Polsce”, referat (współaut. M. Połtowicz-Bobak)
2010, październik, Mądralin nad Świdrem (Polska), konferencja „Krzemień narzutowy w pradziejach”: „Wykorzystanie surowca narzutowego na stanowiskach magdaleńskich Polski południowo-wschodniej”, referat (współautorstwo)
2011, marzec, Rzeszów (Polska), konferencja międzynarodowa „Badania archeologiczne prowadzone w 2010 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”: „Badania na magdaleńskim stanowisku Wierzawice 31 w 2010 r.” referat (współautorstwo)
2011, maj, Wrocław (Polska), konferencja międzynarodowa „Closing the gap. North Carpathian loess travers in the Eurasian loess belt. 6th Loess Seminar in Wrocław, Poland”: „The Early Upper Paleolithic site Lubotyń 11 in the Głubczyce Plateau, Southern Poland”, poster (współautorstwo)
2011, lipiec, Berno (Szwajcaria), konferencja międzynarodowa „XVIII INQUA Congress”: „Les nouvelles données sur le Magdalénien en Pologne”, referat (współautorstwo)
2011, lipiec, Berno (Szwajcaria), konferencja międzynarodowa „XVIII INQUA Congress”: „New insights into the early Magdalenian settlement of Central Europe”, referat (współautorstwo)
2011, wrzesień, Lipsk (Niemcy), konferencja międzynarodowa „European Society for the study of Human Evolution – Inaugural Meeting”: „New information on the Human remains of Maszycka Cave, Poland”, poster (współautorstwo z J. Orschiedt , S. K. Kozłowski, M. Połtowicz-Bobak, T. Schüler i T. Terberger)
2011, październik, Poznań (Polska), konferencja międzynarodowa “Geoarcheological Workshop -Actual stage of the geoarcheologicalivestigations in southern Poland and their implication in paleoclimatic changes versus new delimitation of quaternary”: „Chronology and synchronization of climate data for Middle to Upper Palaeolithic transition. Outline of the problems”, referat
2011, listopad, Brno (Republika Czeska), konferencja międzynarodowa „KVARTER 2011”: „Nowe badania na wschodnich rubieżach kultury magdaleńskiej”, referat (współautorstwo z M. Połtowicz-Bobak i A. Nowak)
2012, marzec, Rzeszów (Polska), konferencja międzynarodowa „Badania archeologiczne prowadzone w 2011 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”: „Stanowisko Wierzawice 31 na tle osadnictwa magdaleńskiego we wschodniej Polsce”, referat (współautorstwo z J. Kusiak, M. Łanczont, A. Nowak i M. Połtowicz-Bobak)
2012, marzec, Rzeszów (Polska), konferencja międzynarodowa „Badania archeologiczne prowadzone w 2011 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”: „Nowe stanowiska z epoki kamienia w Kotlinie Sandomierskiej”, poster (współautorstwo z M. Połtowicz-Bobak)
2012, kwiecień, Tuluza (Francja), konferencja międzynarodowa „54th Annual Meeting of The Hugo Obermeier Society”: „Human remains from the Magdalenian of Maszycka cave – a new approach”, referat, współautorstwo z Jörg Orschiedt, Stefan K. Kozłowski, Marta Polowicz-Bobak, Tim Schüler, Thomas Terberger
2012, kwiecień, Tuluza (Francja), konferencja międzynarodowa „54th Annual Meeting of The Hugo Obermeier Society”: „Some remarks on Lacan type burins from the Magdalenian sites in Poland”, poster (współautorstwo z Bernadeta Kufel, Adam Nowak, Marta Połtowicz-Bobak, Katarzyna Pyżewicz, Andrzej Wiśniewski, Tadeusz Wiśniewski)
2012, maj, Lwów (Ukraina), konferencja międzynarodowa “Konferencja sprawozdawcza”: „Szczatki dzieci w jamie osadowej kultury mierzanowickiej na stan. 39 w Dobkowicach, pow. jaroslawski. Obiekt kultowy czy przejaw zwyczajow pogrzebowych?”, referat (współautorstwo z Pawel Jarosz, Miroslaw Mazurek, Jerzy Okonski, Anita Szczepanek)
2012, wrzesień, Wolbrom (Polska), konferencja międzynarodowa „European Middle Palaeolithic during MIS8 – MIS3. Cultures, environment, chronology”: „New data on Szeletian settlement in Poland”, poster, współautorstwo z Marta Połtowicz-Bobak, Janusz Badura, Zdzisław Jary, Agnieszka Wacnik, Katarzyna Cywa
2012, listopad, Brno (Republika Czeska), konferencja międzynarodowa „KVARTER 2012”: „The Early Upper Paleolithic site Lubotyń 11 in the Głubczyce Plateau, Southern Poland”, referat (współautorstwo z Marta Połtowicz-Bobak)
2013, kwiecień, Rzeszów (Polska) konferencja międzynarodowa: XXIX Rzeszowska Konferencja Archeologiczna „ Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”: „Schyłkowy paleolit w Polsce południowo-wschodniej w świetle najnowszych badań”, referat, (współautorstwo z Marta Połtowicz-Bobak).
2013, kwiecień, Rzeszów (Polska), konferencja międzynarodowa: XXIX Rzeszowska Konferencja Archeologiczna „ Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”: „Badania obozowiska kultury magdaleńskiej w Wierzawicach w 2012 roku”, poster (współautorstwo z: Marta Połtowicz-Bobak, Adam Nowak, Maria Łanczont, Jarosław Kusiak, Przemysław Mroczek)
2013, maj, Suchedniów (Polska), konferencja międzynarodowa “Geoarchaeology of the river valleys-2013”: “Late Pleistocene settlement in the river valleys: a case study of the magdalenian site Wierzawice 31”, referat, (współautorstwo z: Marta Połtowicz-Bobak, Adam Nowak, Maria Łanczont, Jarosław Kusiak, Przemysław Mroczek)
2013, maj, Suchedniów (Polska), konferencja międzynarodowa “Geoarchaeology of the river valleys-2013”: „Cyberinfrastructure. Possible data sources – a review”, referat.
2013, maj, Suchedniów (Polska), konferencja międzynarodowa “Geoarchaeology of the river valleys-2013”: „The early Upper Paleolithic site Lubotyń 11 in the Głubczyce Plateau, southern Poland” (poster, współautorstwo z Marta Połtowicz-Bobak, Janusz Badura, Zdzisław Jary, Agnieszka Wacnik, Katarzyna Cywa)
2013, maj, Rzeszów (Polska), konferencja międzynarodowa „Symposium on Nanostructered Materials NANO 2013”: „Analysis of the chemical composition and structure of obsidian by TOF-SIMS”, poster (współautorstwo z S. Czopek, M. Dębiec, N. Berchenko, M. Trzyna, J. Grendysa, J. Cebulcki)
2013, maj, Lwów (Ukraina), konferencja międzynarodowa “Aрхеологія заходу україни”: „Magdaleńskie obozowisko w Wierzawicach nad Sanem”, referat (współautorstwo z Marta Połtowicz-Bobak, Adam Nowak, Maria Łanczont, Jarosław Kusiak, Przemysław Mroczek).
2013, październik, Cagliari (Włochy), konferencja międzynarodowa „European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis ECASIA 2013”: „Multi-component approach to TOF SIMS analysis of obsidian artifacts”, poster (współautorstwo z S. Czopek, M. Dębiec, M. M. Berchenko, M. Trzyna,, J. Grendysa, J. Cebulski)
2013, październik, Besancon (Francja), konferencja międzynarodowa „L’essor du magdalénien. Aspects culturels, symboliques et techniques des faciès à Navettes et à Lussac-Angles”: „On the Periphery of the Magdalenian à Navettes. The Maszycka Cave in Southern Poland”, referat (współautorstwo z S. K. Kozłowski, T. Terberger, J. Orschiedt, M. Połtowicz-Bobak)
2013, październik, Toruń (Polska), konferencja międzynarodowa „Artefakt w przestrzeni. 10 warsztaty krzemieniarskie SKAM”, „Regiony osadnicze w późnej fazie górnego i początkach schyłkowego paleolitu na terenach Polski i Europy Środkowej w świetle dotychczasowych badań”, referat (współautorstwo z M. Połtowicz-Bobak)
2013, listopad, Winniki (Ukraina), konferencja międzynarodowa „Międzynarodowe Seminarium Archeolgiczne Культові та поховальні пам’ятки у Вісло-Дніпровському регіоні: проблеми інтерпретації”: „Przestrzeń i czas. Analiza zespołów grobowych z cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Kłyżowie”, referat (współautorstwo z K. Trybała-Zawiślak)

Wykłady proszone:

2014, styczeń, Poznań (Polska), Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet Adama Mickiewicza. „Bazy danych w archeologii i geoarcheologii w polskich i europejskich badaniach naukowych. Stan badań i perspektywy”.