Burghardt Marcin

Publikacje:

Monografie:

Burghardt M.

2012 Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Collectio Archeologica Ressoviensis t. XVI, Rzeszów.

Artykuły:

Bur­ghardt M., Adamik J.

2011 Osada tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej w Bia­ło­brze­gach, pow. Łańcut, sta­no­wisko nr 5, w świetle ostat­nich badań, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, t. 32, Rze­szów, s. 117–167.

Adamik J., Bur­ghardt M.

2012 Mate­riały kul­tury trzci­niec­kiej ze sta­no­wiska 8 w Trze­bow­nisku, pow. Rze­szów, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, t. 33, s. 95–113.

Adamik J., Bur­ghardt M.

2012 Scy­tyj­skie żelazne ciosła z bocz­nymi wystę­pami, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego” t. 33, s. 115–133.

Burghardt M.

2013 Whetstones with a hanging hole in steppe zone cultures of the Northern Pontic and the Great Hungarian Plain from the Late Bronze Age and the Early Iron Age. [in:] C. Schuster et al. (eds.) “Proceedings of the 12th International Congress of Thracology. The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages”, vol. 1 “Settlements, fortresses, artifacts”, Târgovişte, pp. 83-95.

Burghardt M.

2015 Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza, [w:] M. Fudziński (red.) „Epoka żelaza i wczesna epoka brązu na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć”, Gdańsk, s. 9-26.

Burghardt M.

2015 Weapon and the military of the population of the West Podolian group of the Early Scythian culture in the light of sepulchral sources, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” t. 36, s. 143-166.

Adamik J., Burghardt M., Rajpold W.

2016 Materiały z osady kultury trzcinieckiej i cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska Wierzawice 4 w świetle źródeł archeologicznych i danych antropologicznych, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” t. 37 w druku.

 

Recenzje:

Burghardt M.

2011 Marek Gedl, Die Lan­zen­spitzen in Polen, Prähi­sto­ri­sche Bron­ze­funde, Abte­ilung V, Band 3, Stug­gart 2009, 10 + 127 Seiten und 60 Taflen, [w:] “Acta Archa­eolo­gica Car­pa­tica”, t. 46, s. 207–213.

Konferencje:

Referaty:

 1. I Bronioznawcza Konferencja Studencka „Broń i wojna w dziejach człowieka”, Łódź 17-18 maja 2008 r., Elementy wschodnie w uzbrojeniu kultury łużyckiej.
 2. II Bro­nio­znawcza Kon­fe­rencja Stu­dencka „Broń i wojna w dziejach człowieka”, Łódź 25–26 kwietnia 2009 r. Współautorstwo z J. Adamik (Rzeszów), Mili­taria i ele­menty rzędu koń­skiego w typie kim­me­ryj­skim z zasięgu kul­tury wysoc­kiej.
 3. „Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z naj­now­szych badań i odkryć”, Gdańsk 7 paź­dzier­nika 2010 r. Osełki z otworem do pod­wie­szania w kul­tu­rach ste­po­wych późnej epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza.
 4. XXIX Rze­szowska Kon­fe­rencja Sprawozdawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów 23–24 Kwietnia 2013. Współautorstwo z I. Wnuczek (Rzeszów), Roz­pla­no­wanie osad tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej na przy­kła­dzie sta­no­wiska nr 26 w Łące, gm. Trze­bow­nisko.
 5. Proceedings of the 12th International Congress of Thracology „The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages”, Târgovişte 10-14 września 2013 r. Whetstones with a hanging hole in steppe zone cultures of the Northern Pontic and the Great Hungarian Plain from the Late Bronze Age and the Early Iron Age.
 6. XII Міжнародна наукова конференція “Археологія Заходу України”, Lwów 20-22 maja 2015 r. Social stratification of population of the West-Podolian group of Early Scythian culture (based on materials from cemetery).
 7. III Spotkanie z cyklu: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza we wschodniej Polsce „Światy żywych i umarłych – stosunki społeczne i obrzędowość w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza”. Lublin 14 marca 1016 r. Obrządek pogrzebowy grupy zachodniopodolskiej jako źródło do rekonstrukcji struktury społecznej.
 8. XXXII Rze­szowska Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów, 13–14 kwietnia 2016 r. współautorstwo z Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Burghardt (Rzeszów), Joanna Rogóż (Rzeszów), Materiały z osady kultury trzcinieckiej i cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska Wierzawice 4 w świetle źródeł archeologicznych i danych antropologicznych.

Postery:

 1. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 2. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Bere­howo 2
 3. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 4. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Cho­rost­nica 15
 5. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 6. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Bere­howo 2
 7. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów),  Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 8. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Cho­rost­nica 15
 9. XII Między narodowa konferencja naukowa- archeologia zachodniej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 10. XII Między narodowa konferencja naukowa- archeologia zachodniej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Bere­howo 2
 11. XII Między narodowa konferencja naukowa- archeologia zachodniej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 12. XII Między narodowa konferencja naukowa- archeologia zachodniej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Cho­rost­nica 15
 13. XXXII Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2016 współ­au­tor­stwo z: Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Burghardt (Rzeszów), Joanna Rogóż (Rzeszów), Materiały z osady kultury trzcinieckiej i cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska Wierzawice 4 w świetle źródeł archeologicznych i danych antropologicznych

Granty i wyróżnienia

 1. Kierownictwo grantu NCN nr 2013/09/N/HS3/02839 pt.Stra­ty­fi­kacja spo­łeczna lud­ności Laso­stepu Nad­czar­no­mor­skiego okresu scytyjskiego.