Burghardt Marcin

Publi­kacje:

Mono­grafie:

Bur­ghardt M.

2012 Osełki z otworem do pod­wie­szania w kul­tu­rach ste­po­wych późnej epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza, Col­lectio Arche­olo­gica Res­so­viensis t. XVI, Rzeszów.

Arty­kuły:

Bur­ghardt M., Adamik J.

2011 Osada tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej w Bia­ło­brze­gach, pow. Łańcut, sta­no­wisko nr 5, w świetle ostat­nich badań, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, t. 32, Rze­szów, s. 117–167.

Adamik J., Bur­ghardt M.

2012 Mate­riały kul­tury trzci­niec­kiej ze sta­no­wiska 8 w Trze­bow­nisku, pow. Rze­szów, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, t. 33, s. 95–113.

Adamik J., Bur­ghardt M.

2012 Scy­tyj­skie żelazne ciosła z bocz­nymi wystę­pami, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego” t. 33, s. 115–133.

Bur­ghardt M.

2013 Whet­stones with a han­ging hole in steppe zone cul­tures of the Nor­thern Pontic and the Great Hun­ga­rian Plain from the Late Bronze Age and the Early Iron Age. [in:] C. Schu­ster et al. (eds.) “Pro­ce­edings of the 12th Inter­na­tional Con­gress of Thra­co­logy. The Thra­cians and their Neigh­bors in the Bronze and Iron Ages”, vol. 1 “Set­tle­ments, for­tresses, arti­facts”, Târ­go­vişte, pp. 83–95.

Bur­ghardt M.

2015 Osełki z otworem do pod­wie­szania w kul­tu­rach ste­po­wych w późnej epoce brązu i we wcze­snej epoce żelaza, [w:] M. Fudziński (red.) „Epoka żelaza i wczesna epoka brązu na Pomorzu. Z naj­now­szych badań i odkryć”, Gdańsk, s. 9–26.

Bur­ghardt M.

2015 Weapon and the mili­tary of the popu­la­tion of the West Podo­lian group of the Early Scy­thian cul­ture in the light of sepul­chral sources, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego” t. 36, s. 143–166.

Adamik J., Bur­ghardt M., Raj­pold W.

2016 Mate­riały z osady kul­tury trzci­niec­kiej i cmen­ta­rzyska tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej ze sta­no­wiska Wie­rza­wice 4 w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych i danych antro­po­lo­gicz­nych, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego” t. 37 w druku.

 

Recenzje:

Bur­ghardt M.

2011 Marek Gedl, Die Lan­zen­spitzen in Polen, Prähi­sto­ri­sche Bron­ze­funde, Abte­ilung V, Band 3, Stug­gart 2009, 10 + 127 Seiten und 60 Taflen, [w:] “Acta Archa­eolo­gica Car­pa­tica”, t. 46, s. 207–213.

Kon­fe­rencje:

Refe­raty:

 1. I Bro­nio­znawcza Kon­fe­rencja Stu­dencka „Broń i wojna w dzie­jach czło­wieka”, Łódź 17–18 maja 2008 r., Ele­menty wschodnie w uzbro­jeniu kul­tury łużyc­kiej.
 2. II Bro­nio­znawcza Kon­fe­rencja Stu­dencka „Broń i wojna w dzie­jach czło­wieka”, Łódź 25–26 kwietnia 2009 r. Współ­au­tor­stwo z J. Adamik (Rze­szów), Mili­taria i ele­menty rzędu koń­skiego w typie kim­me­ryj­skim z zasięgu kul­tury wysoc­kiej.
 3. „Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z naj­now­szych badań i odkryć”, Gdańsk 7 paź­dzier­nika 2010 r. Osełki z otworem do pod­wie­szania w kul­tu­rach ste­po­wych późnej epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza.
 4. XXIX Rze­szowska Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów 23–24 Kwietnia 2013. Współ­au­tor­stwo z I. Wnu­czek (Rze­szów), Roz­pla­no­wanie osad tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej na przy­kła­dzie sta­no­wiska nr 26 w Łące, gm. Trze­bow­nisko.
 5. Pro­ce­edings of the 12th Inter­na­tional Con­gress of Thra­co­logy „The Thra­cians and their Neigh­bors in the Bronze and Iron Ages”, Târ­go­vişte 10–14 wrze­śnia 2013 r. Whet­stones with a han­ging hole in steppe zone cul­tures of the Nor­thern Pontic and the Great Hun­ga­rian Plain from the Late Bronze Age and the Early Iron Age.
 6. XII Міжнародна наукова конференція “Археологія Заходу України”, Lwów 20–22 maja 2015 r. Social stra­ti­fi­ca­tion of popu­la­tion of the West-Podolian group of Early Scy­thian cul­ture (based on mate­rials from ceme­tery).
 7. III Spo­tkanie z cyklu: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza we wschod­niej Polsce „Światy żywych i umar­łych – sto­sunki spo­łeczne i obrzę­do­wość w epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza”. Lublin 14 marca 1016 r. Obrządek pogrze­bowy grupy zachod­nio­po­dol­skiej jako źródło do rekon­strukcji struk­tury społecznej.
 8. XXXII Rze­szowska Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów, 13–14 kwietnia 2016 r. współ­au­tor­stwo z Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów), Joanna Rogóż (Rze­szów), Mate­riały z osady kul­tury trzci­niec­kiej i cmen­ta­rzyska tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej ze sta­no­wiska Wie­rza­wice 4 w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych i danych antropologicznych.

Postery:

 1. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 2. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Berehowo 2
 3. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 4. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Chorostnica 15
 5. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 6. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Berehowo 2
 7. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów),  Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 8. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Chorostnica 15
 9. XII Między naro­dowa kon­fe­rencja naukowa– arche­ologia zachod­niej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 10. XII Między naro­dowa kon­fe­rencja naukowa– arche­ologia zachod­niej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Berehowo 2
 11. XII Między naro­dowa kon­fe­rencja naukowa– arche­ologia zachod­niej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 12. XII Między naro­dowa kon­fe­rencja naukowa– arche­ologia zachod­niej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Chorostnica 15
 13. XXXII Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2016 współ­au­tor­stwo z: Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów), Joanna Rogóż (Rze­szów), Mate­riały z osady kul­tury trzci­niec­kiej i cmen­ta­rzyska tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej ze sta­no­wiska Wie­rza­wice 4 w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych i danych antropologicznych

Granty i wyróżnienia

 1. Kie­row­nictwo grantu NCN nr 2013/09/N/HS3/02839 pt.Stra­ty­fi­kacja spo­łeczna lud­ności Laso­stepu Nad­czar­no­mor­skiego okresu scytyjskiego.