Dobrzyński Michał

Publi­kacje:

Dobrzyński M. 2011
Dom i oto­czenie na pod­stawie osady kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych w Pia­skach Wiel­kich, pow. Świdnik, woj. lubel­skie [w:] M. Rybicka (red.), Obraz struk­tury spo­łecznej w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych w pra­dzie­jach i średnio­wieczu. Mate­riały z kon­fe­rencji w ramach II Forum Dok­to­rantów Arche­ologii, Rzeszów-Kielnarowa 23–24 czerwca 2009 .Rze­szów, s. 67–81.

Piąt­kowska K., Dobrzyński M. 2011
Tech­no­logia bifa­cjal­nych noży sier­po­wa­tych na pod­stawie zna­le­zisk gro­bo­wych kul­tury mie­rza­no­wic­kiej ze Sko­ło­szowa, st. 7, gm. Radymno. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 32, s. 107–115.

Dobrzyński M., Piąt­kowska K. 2012
Zagad­nienie eks­plo­atacji łuszcz­niowej w kul­turze pucharów lej­ko­wa­tych na pod­stawie sta­no­wiska 8/19 w Pia­skach Wiel­kich pow. Świdnik, woj. lubel­skie. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 33, s. 43–61.

Piąt­kowska K., Dobrzyński M. 2013
Pre­de­ter­mi­no­wany pół­su­ro­wiec wió­rowy w pro­dukcji dra­paczy z krze­mienia wołyń­skiego z Niżu Pol­skiego, [w:] Rybicka M., Pozi­kho­vskiy O., Rogo­ziński J., (red.), Pogra­nicze kul­tury try­pol­skiej i kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych, Rze­szów (w druku)

Piąt­kowska K., Dobrzyński M. 2013
Mate­riały krze­mienne kul­tury malic­kiej ze sta­no­wiska 105/3 przy ul. Wil­lowej w Lublinie, [w:] Rybicka M., Pozi­kho­vskiy O., Rogo­ziński J., (red.), Pogra­nicze kul­tury try­pol­skiej i kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych, Rze­szów (w druku).

Dobrzyński M., Piąt­kowska K., Rybicka M. 2013
Fune­rary Offe­rings of the Vol­hy­nian Flint from Struc­ture 620 on Site 7 in Sko­ło­szów, Pod­kar­packie Voivod­ship, [w:] Fur­manek M. (red.), Księga pamiąt­kowa dedy­ko­wana prof. dr hab. Wło­dzi­mie­rzowi Woj­cie­chow­skiemu (w druku).