Grochecki Konrad

Publikacje:

2009 Fragment brązowego enkoliponu z Bogucina (gm. Garbów, woj. lubelskie), Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej, w druku.

2011 Dwory i pałace dzisiejszej Lubelszczyzny na tle wydarzeń historycznych. Krótki rys, w: Skarby z przeszłości, red. Ewa Banasiewicz – Szykuła, Lublin, s. 5-12

2012 Wczesnośredniowieczne elity w teorii i na przykładzie pochówków z terenów Międzyrzecza Wisły i Środkowego Bugu, w: Hic Mortui Vivunt. Z badań nad archeologią funeralną, red. S. Czopek, Rzeszów, s. 219-248.

2012 Przykłady wczesnośredniowiecznych krwawych ofiar zakładzinowych z terenów Polski. Możliwe interpretacje, Vinniki, w druku.

2013 Głos w sprawie lokalizacji latopisowego grodziska Szczekarzew. Reinterpretacja źródeł, Nestor, w druku.

Grochecki Konrad, Pilch Magdalena
2010 Stan badań nad hutnictwem szklanym w powiecie lubaczowskim – od średniowiecza do końca epoki staropolskiej, materiały po konferencyjne, w druku.

Grochecki Konrad, Solarska Katarzyna
2010 Znaleziska numizmatycznych skarbów nowożytnych z terenów Lubelszczyzny.
Wiek XVI-XVIII – próba interpretacji, w: Skarby z przeszłości, red. Ewa Banasiewicz – Szykuła, Lublin, s.113-138.

Grochecki Konrad, Piotr Mączyński
2009 Luźne zabytki pradziejowe z okolic miejscowości Żmudź, pow. Chełm, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej, w druku.

Banasiewicz – Szykuła Ewa, Gołub Iwona, Grochecki Konrad, Koman Wiesław, Mączka Grzegorz, Wetoszka Bogdan
2010 Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych w województwie lubelskim w 2009 roku, „Wiadomości Konserwatorskie” t. 12, s. 7-76

Dariusz Bednarski, Konrad Grochecki, Grzegorz Mączka, Bogdan Wetoszka
2011 Pałace i dwory na Lubelszczyźnie – zestawienie tabelaryczne, w: Skarby z przeszłości, red. Ewa Banasiewicz – Szykuła, Lublin, s. 131-191.

Konferencje naukowe:

1. Dzieje szkła w Polsce, Rzeszów 15-17 września 2010

Grochecki Konrad, Magdalena Pilch
2010 Stan badań nad hutnictwem szklanym w powiecie lubaczowskim – od średniowiecza do końca epoki staropolskiej.

2. Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2010, XXVII Konferencja sprawozdawcza, Lublin-Zamek, 4-5 kwietnia 2011

Piotrowski Marcin, Wołoszyn Marcin, Grochecki Konrad, Piotrowska Patrycja, Jahołkowski Andrzej,
2011 Sprawozdanie z badań zespołu grodowego w Czermnie – Kolonii, pow. tomaszowski w 2010 roku. Pierwsze interpretacje.

3. Декоративні та культові вироби з Вісло-Дніпровського регіону,zorganizowana przez Історико-краєзнавчий музей м. Винники i Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України

Konrad Grochecki
2011 Przykłady wczesnośredniowiecznych krwawych ofiar zakładzinowych z terenów Polski. Możliwe interpretacje, Vinniki

4. XXVIII Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne prowadzone w 2011 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji, Marzec 20-21.

Marcin i Patrycja Piotrowscy, Konrad Grochecki
2012 Badania ratownicze przy tzw. Wieży Ariańskiej w Wojciechowie, pow. Lublin, w 2011 roku

5. IX Міжнародна наукова конференція “АРХЕОЛОГІЯ ЗАХОДУ УКРАЇНИ” 16–18 травня 2012

Konrad Grochecki
2012 Wokół problematyki tkz “Wieży Ariańskiej” koło Krupego, pow. Krasnystaw.