Grochecki Konrad

Publi­kacje:

2009 Frag­ment brą­zo­wego enko­li­ponu z Bogu­cina (gm. Garbów, woj. lubel­skie), Arche­ologia Polski Środkowo-Wschodniej, w druku.

2011 Dwory i pałace dzi­siej­szej Lubelsz­czyzny na tle wyda­rzeń histo­rycz­nych. Krótki rys, w: Skarby z prze­szłości, red. Ewa Bana­sie­wicz – Szy­kuła, Lublin, s. 5–12

2012 Wcze­sno­śre­dnio­wieczne elity w teorii i na przy­kła­dzie pochówków z terenów Mię­dzy­rzecza Wisły i Środ­ko­wego Bugu, w: Hic Mortui Vivunt. Z badań nad arche­ologią fune­ralną, red. S. Czopek, Rze­szów, s. 219–248.

2012 Przy­kłady wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych krwa­wych ofiar zakła­dzi­no­wych z terenów Polski. Moż­liwe inter­pre­tacje, Vin­niki, w druku.

2013 Głos w sprawie loka­li­zacji lato­pi­so­wego gro­dziska Szcze­ka­rzew. Rein­ter­pre­tacja źródeł, Nestor, w druku.

Gro­checki Konrad, Pilch Mag­da­lena
2010 Stan badań nad hut­nic­twem szklanym w powiecie luba­czow­skim – od średnio­wiecza do końca epoki sta­ro­pol­skiej, mate­riały po kon­fe­ren­cyjne, w druku.

Gro­checki Konrad, Solarska Kata­rzyna
2010 Zna­le­ziska numi­zma­tycz­nych skarbów nowo­żyt­nych z terenów Lubelsz­czyzny.
Wiek XVI-XVIII — próba inter­pre­tacji, w: Skarby z prze­szłości, red. Ewa Bana­sie­wicz – Szy­kuła, Lublin, s.113–138.

Gro­checki Konrad, Piotr Mączyński
2009 Luźne zabytki pra­dzie­jowe z okolic miej­sco­wości Żmudź, pow. Chełm, Arche­ologia Polski Środkowo-Wschodniej, w druku.

Bana­sie­wicz – Szy­kuła Ewa, Gołub Iwona, Gro­checki Konrad, Koman Wie­sław, Mączka Grze­gorz, Wetoszka Bogdan
2010 Spra­woz­danie z dzia­łal­ności w zakresie ochrony zabytków arche­olo­gicz­nych w woje­wódz­twie lubel­skim w 2009 roku, „Wia­do­mości Kon­ser­wa­tor­skie” t. 12, s. 7–76

Dariusz Bed­narski, Konrad Gro­checki, Grze­gorz Mączka, Bogdan Wetoszka
2011 Pałace i dwory na Lubelsz­czyźnie – zesta­wienie tabe­la­ryczne, w: Skarby z prze­szłości, red. Ewa Bana­sie­wicz – Szy­kuła, Lublin, s. 131–191.

Kon­fe­rencje naukowe:

1. Dzieje szkła w Polsce, Rze­szów 15–17 wrze­śnia 2010

Gro­checki Konrad, Mag­da­lena Pilch
2010 Stan badań nad hut­nic­twem szklanym w powiecie luba­czow­skim – od średnio­wiecza do końca epoki staropolskiej.

2. Badania arche­olo­giczne w Polsce środ­ko­wow­schod­niej, zachod­niej Bia­ło­rusi i Ukra­inie w roku 2010, XXVII Kon­fe­rencja spra­woz­dawcza, Lublin-Zamek, 4–5 kwietnia 2011

Pio­trowski Marcin, Woło­szyn Marcin, Gro­checki Konrad, Pio­trowska Patrycja, Jahoł­kowski Andrzej,
2011 Spra­woz­danie z badań zespołu gro­do­wego w Czermnie – Kolonii, pow. toma­szowski w 2010 roku. Pierwsze interpretacje.

3. Декоративні та культові вироби з Вісло-Дніпровського регіону,zor­ga­ni­zo­wana przez Історико-краєзнавчий музей м. Винники i Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України

Konrad Gro­checki
2011 Przy­kłady wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych krwa­wych ofiar zakła­dzi­no­wych z terenów Polski. Moż­liwe inter­pre­tacje, Vinniki

4. XXVIII Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone w 2011 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji, Marzec 20–21.

Marcin i Patrycja Pio­trowscy, Konrad Gro­checki
2012 Badania ratow­nicze przy tzw. Wieży Ariań­skiej w Woj­cie­chowie, pow. Lublin, w 2011 roku

5. IX Міжнародна наукова конференція “АРХЕОЛОГІЯ ЗАХОДУ УКРАЇНИ” 16–18 травня 2012

Konrad Gro­checki
2012 Wokół pro­ble­ma­tyki tkz “Wieży Ariań­skiej” koło Kru­pego, pow. Krasnystaw.