Jeremicz Jacek

Publi­kacje:

Jere­micz J. 2009.
Spo­łeczna i sym­bo­liczna inter­pre­tacja depo­zytów uzbro­jenia brą­zo­wego ze środo­wisk akwa­tycz­nych, Arche­ologia Polski Środ­ko­wow­schod­niej t. IX, s. 213–230.

Jere­micz J. 2009.
Zna­le­ziska sie­kier w środo­wisku wodnym dato­wa­nych na epokę brązu i wczesną epokę żelaza, na terenie mię­dzy­rzecza Wie­prza i Bugu. [w:] Here­ditas Pra­ete­riti Addi­ta­menta Archa­eolo­gica et Histo­rica Dedi­cata Ioanni Gurba Octo­ge­simo Anno Nascendi, H. Taras, A. Zako­ścielna (red.) Lublin , s. 265–271.

Jere­micz J., Wilk M. 2010.
Łyżka odlew­nicza kul­tury łużyc­kiej, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, t. XXX, Rze­szów, s. 171–176.

2011 Miejsce meta­lurgów w spo­łecz­no­ściach kul­tury łużyc­kiej [w:] Obraz struk­tury spo­łecznej w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych w pra­dzie­jach i średnio­wieczu, M. Rybicka (red.), Rze­szów, s. 103–115.

2011 Zabiegi higie­niczne epoki brązu i żelaza w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych [w:] Historia Sta­ro­żytna– eks­pe­ry­ment i rekon­strukcja w roz­woju dys­cy­pliny i pro­mocji epoki, D. Słapek (red.), Lublin, s. 43–45.