Król Dariusz

Publi­kacje:

Dzier­ża­nowska A., Król D., Rząsa P., Rybicka M. 2009
Kilka uwag na temat wyników badań wyko­pa­li­sko­wych prze­pro­wa­dzo­nych w 2009 roku w Bia­ło­brze­gach, stan. 5, woj. Pod­kar­packie, Rocznik Prze­myski t. 46, z. 2, s. 31–37.

Król D. 2010
Sub­me­ga­liths, mega­xy­lons, para­me­ga­liths. The results of ana­lysis of uncham­bered tombs in south-eastern group of Funnel Beaker Cul­ture, [w:] B. Bogu­szewski, M. Jaskuła (red.), Welt Ohne Grenzen – Wis­sen­schaft Ohne Grenzen, Pro­ce­eding of the 8th Inter­na­tional Con­gress of Societas Hum­bold­tiana Polo­norum, Toruń, pp. 125–127.

Król D. 2011
Cham­ber­less Tombs in Southe­astern Group of Funnel Beaker Cul­ture. Rzeszów.

Dzier­ża­nowska A., Król D., Rogo­ziński J., Rybicka M. 2011
Dzban z uchem zwień­czony główką barana z jamy o numerze 109 ze sta­no­wiska 52 w Pawło­siowie, pow. Jaro­sław, woj. pod­kar­packie. Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 63, s. 221–240

Król D. 2011
Sub­me­ga­liths, mega­xy­lons, para­me­ga­liths. Remarks regar­ding dicho­tomy elites – folk in the light of ana­lysis of uncham­bered tombs in the South-East Group of Funnel Beaker Cul­ture, [w:] M. Rybicka, I. Flor­kie­wicz (red.), Obraz struk­tury spo­łecznej w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych w pra­dzie­jach i średnio­wieczu. Mate­riały z kon­fe­rencji w ramach II Forum Dok­to­rantów Arche­ologii, Rzeszów-Kielnarowa 23–24 czerwca 2009 r., Rze­szów, s. 93–101.

Król D., Rogo­ziński J., Rybicka M. 2011
Tomb of the Funnel Beaker Cul­ture on Site 7 in Sko­ło­szów, Radymno Com­mune, Pod­kar­packie Voivod­ship, [w:] M. Fur­holt, D. Mischka, M. Hinz (red.), “As time goes by?”. Monu­men­ta­lity, Land­scapes and the Tem­poral Per­spec­tive, Uni­ver­si­tät­for­schungen zur prähi­sto­ri­schen Archäo­logie, Band 206, Bonn, s. 205–214.

Kittel P., Król D., Rogo­ziński J., Rybicka M. 2012
Kul­tura pucharów lej­ko­wa­tych. Nagórki Gra­bow­skie, stan. 25, pow. Łęczyca, [w:] M. Rybicka (red.), Kotlina Kolska w świetle cmen­ta­rzysk z neo­litu i epoki brązu z Nagórek Gra­bow­skich, Teo­filek I Byszewa. Łęczyca, s. 13–34.

Król D. 2012
Some Aspects of Ana­lysis of Sub– and Non-Megalithic Tombs in the Southe­astern Group of Funnel Beaker Cul­ture, [in:] M. Fur­holt, D. Mischka, M. Hinz (eds.), “As time goes by?”. Monu­men­ta­lity, Land­scapes and the Tem­poral Per­spec­tive, Uni­ver­si­tät­for­schungen zur prähi­sto­ri­schen Archäo­logie, Band 206, Bonn, pp. 195–203.

Król D. 2012
Gro­bowce w kul­turze pucharów lej­ko­wa­tych. Uwagi na temat alter­na­tyw­nych modeli gene­tycz­nych, [w:] S. Czopek (red.), Hic mortui vivunt. Z badań nad arche­ologią fune­ralną. Rze­szów, s. 41–48.

Król D. 2012
Wstępna infor­macja o wyni­kach badań prze­pro­wa­dzo­nych w Nagór­kach Gra­bow­skich, sta­no­wisko 25, pow. łęczycki, woj. łódzkie, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi. Seria Arche­olo­giczna, t. 45, s. 167–182.

Król D. 2012b
(rec.) S.Rzepecki, U źródeł mega­li­tyzmu w kul­turze pucharów lej­ko­wa­tych, Łódź, 2011. Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi. Seria Arche­olo­giczna, t. 45, s. 437–449.

Opra­co­wania

Peli­siak A., Dzier­ża­nowska A., Król D. 2009
Opra­co­wanie wyników ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na stan. 7 w Skrzy­szowie, pow. Tarnów, m-pis w archiwum Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz w Dziale Arche­ologii Naro­do­wego Insty­tutu Dzie­dzictwa w Warszawie.

Rybicka M., Król D., Rogo­ziński J. 2012
Opra­co­wanie wyników ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na stan. 7 w Sko­ło­szowie, pow. Jaro­sław, m-pis w archiwum Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz w Dziale Arche­ologii Naro­do­wego Insty­tutu Dzie­dzictwa w Warszawie.

Rybicka M., Król D., Rogo­ziński J. 2013
Czę­ściowe opra­co­wanie wyników ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na stan. 52 w Pawło­siowie, pow. Jaro­sław, m-pis w archiwum Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz w Dziale Arche­ologii Naro­do­wego Insty­tutu Dzie­dzictwa w Warszawie.

Kon­fe­rencje

Król D. 2009
Bez­ko­mo­rowe gro­bowce w grupie południowo-wschodniej kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych. Semi­na­rium prof. J. Mach­nika, 02. 2009, Kraków-Igołomia

Król D. 2009
Sub­me­ga­lity, megak­sy­lony i para­me­ga­lity. Uwagi o dycho­tomii elita-lud w świetle analiz bez­ko­mo­ro­wych gro­bowców w grupie południowo-wschodniej kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych, Secundum Docto­randum Archa­eolo­giae Sym­po­sium, Obraz struk­tury spo­łecznej w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych w pra­dzie­jach i średnio­wieczu, 23–24.06.2009, Rzeszów-Kielnarowa.

Król D., Rogo­ziński J., Rybicka M. 2010
Wstępne wyniki badań wyko­pa­li­sko­wych prze­pro­wa­dzo­nych w 2009 roku na sta­no­wisku 5 w Bia­ło­brze­gach, pow. Łańcut. XXVII Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szowie, Badania wyko­pa­li­skowe pro­wa­dzone w 2010 r. na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji, 03.2010, Rzeszów

Król D. 2011
The Niche Grave of the Corded Ware Cul­ture in the Vici­nity of an Ear­thern Long Barrow of the Funnel Beaker Cul­ture, Open Work­shop, Socio-Environmental Dyna­mics over the Last 12, 000 Years: The Cre­ation of Land­scapes II, 14–18.03.2010, Kiel.

Rybicka M., Król D., Rogo­ziński J. 2011
Ratow­nicze badania wyko­pa­li­skowe na sta­no­wisku 7 w Sko­ło­szowie, woj. pod­kar­packie, Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza Lwow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, 18–20.05.2011, Lwów (referat). Rybicka M., Król D., Rogo­ziński J. 2011

Rybicka M., Król D., Rogo­ziński J. 2011
Ratow­nicze badania wyko­pa­li­skowe na sta­no­wisku 7 w Sko­ło­szowie, gm. Radymno, XXVIII Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szowie, Badania wyko­pa­li­skowe pro­wa­dzone w 2010 r. na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji, 1–2.03.2011, Rzeszów

Król D. 2011
Sub­me­ga­liths, mega­xy­lons, para­me­ga­liths. The Results of Ana­lysis of Monu­mental Tombs in the South-Eastern Group of Funnel Beaker Cul­ture, Open Work­shop Socio-Enviornmental Dyna­mics over the Last 12, 000 Years: The Cre­ation of Land­scapes II, 14–18.03.2010, Kiel

Pozi­kho­vskyi A., Rybicka M., Król D. 2012
ome Aspects of Chro­no­lo­gical Rela­tions between the Try­polie Cul­ture and Funnel Beaker Cul­ture in Vol­hynia. New disco­ve­ries at Site “Podo­banka” in Nowo­malin, Rivne Pro­vince, Neo­li­thic Trans­for­ma­tions. The Puzzle of Time: Pro­blems of Abso­lute Chro­no­logy of the Neo­li­thic Socie­ties, 4–9.12.2012, Wrocław

Karski K., Król. D., Rybicka M. 2012
The Chro­no­logy of the Funnel Beaker Cul­ture Set­tle­ments in the Light of Disco­ve­ries at the Site 52 in Pawło­siów, pod­kar­packie Voivod­ship, Neo­li­thic Trans­for­ma­tions. The Puzzle of Time: Pro­blems of Abso­lute Chro­no­logy of the Neo­li­thic Socie­ties, 4–9.12.2012, Wrocław.

Postery:

Król D.2010
Sub­me­ga­liths, mega­xy­lons, para­me­ga­liths. The results of ana­lysis of uncham­bered tombs in south-eastern group of Funnel Beaker Cul­ture, 8 Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­gres Societas Hum­bold­tiana Polo­norum, Welt Ohne Grenzen – Wis­sen­schaft Ohne Grenzen, 8 27–30.06.2010, Toruń.