Kucharska-Budzik Paulina

Publi­kacje:

Kucharska-Budzik P. 2011
Lokalne elity Ana­tolii i Lewantu w świetle iko­no­grafii wybra­nych pomników gro­bo­wych ( schyłek V-IV wiek a.C) [w:] Obraz struk­tury spo­łecznej w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych w pra­dzie­jach i średnio­wieczu, Rzeszów.