Kuczyńska-Zonik Aleksandra

Publi­kacje:

Kuczyńska–Zonik A. 2009.
Moda w pale­olicie – ana­liza odzieży i ozdób na pod­stawie żeńskich figurek ze star­szej epoki kamienia, „In Tem­pore”, s. 1–12.

Kuczyńska–Zonik A. 2011.
Naj­starsza cera­mika — dowody umie­jęt­ności wypa­lania cera­miki w kul­tu­rach arche­olo­gicz­nych z okresu 30–20/16 tysięcy lat temu, „Mate­riały ceramiczne/Ceramic Mate­rials”, nr 63/1, s. 215–220.

Kuczyńska–Zonik A. 2011.
Ana­liza gór­no­pa­le­oli­tycz­nych przed­sta­wień antro­po­mor­ficz­nych z obszaru Europy i Syberii w kon­tek­ście kul­tury typu magicz­nego, „Zeszyty Naukowe Towa­rzy­stwa Dok­to­rantów UJ. Nauki Spo­łeczne”, nr 2/1, s. 50–60.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Figu­ra­tywne przed­sta­wienia antro­po­mor­ficzne jako próba odzwier­cie­dlenia mody w pale­olicie, Moda w lite­ra­turze, języku i kul­turze – publi­kacja pokon­fe­ren­cyjna, w druku.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Komu­ni­kacja nie wprost – o zna­czeniu sym­bo­liki sztuki pra­dzie­jowej na przy­kła­dzie pale­oli­tycz­nych figurek antro­po­mor­ficz­nych, „Acta Humana” nr 2 – w druku.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Zabytki arche­olo­giczne gminy Sie­dliszcze [w:] Od pre­hi­storii do współ­cze­sności. Odkry­wanie lokalnej toż­sa­mości miesz­kańców Sie­dliszcza – mono­frafia histo­ryczna, G. Figiel (red.), Sie­dliszcze, s. 13–39.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Попытка интерпретации статуэток верхнего палеолита из Мезина (Украина), Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології – publi­kacja pokon­fe­ren­cyjna, w druku.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Funkcje przed­sta­wień męskich z okresu gór­nego pale­olitu z obszaru Europy, „Zeszyty Naukowe Towa­rzy­stwa Dok­to­rantów UJ. Nauki Spo­łeczne” — w druku.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Suk­cesy i porażki arche­ologii pol­skiej w kon­tek­ście ide­ologii mark­sizmu – publi­kacja pokon­fe­ren­cyjna „I Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­rencji Naukowej pt. „Oblicza utopii i obłudy”” 15–16 maja 2012 – w druku.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku)
Poli­tyka w arche­ologii. Historia badań sztuki pale­oli­tycznej – publi­kacja pokon­fe­ren­cyjna „Poli­tyczne kon­teksty sztuki” 13–14 wrze­śnia 2012 – w druku.

Kuczyńska-Zonik A.(w druku),
Pochówki nean­der­tal­czyków w roz­wa­ża­niach kogni­tyw­nych [w:] Hic mortui vivunt. Z badań nad arche­ologią fune­ralną, Rze­szów 2012, s. 25–40.

Kuczyńska-Zonik A. (w druku),
Tech­no­logia wypa­lania cera­miki w kul­turze gra­wec­kiej na terenie Europy Środ­kowej i Wschod­niej — „Meritum”, cza­so­pismo Koła Nauko­wego Doktorantów-Historyków Insty­tutu Historii i Sto­sunków Mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie – w druku.

Kuczyńska –Zonik A. (w druku),
Gra­vet­tian Ceramic Firing Tech­ni­ques in Cen­tral and Eastern Europe w „Spra­woz­da­niach Arche­olo­gicz­nych” t. 65 – w druku.