Nowak Adam

Publi­kacje:

Bobak D., Łanczot M., Nowak A. Połtowicz-Bobak M., Tokar­czyk S. 2010
Wie­rza­wice, stan. 31 – nowy ślad osad­nictwa mad­ga­leń­skiego w Polsce połu­dniowo– wschod­niej. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego , 31, s. 63–78

Nowak A. 2011
Zabytki krze­mienne ze sta­no­wiska Maków 20 na tle pale­olitu Gór­nego Śląska.
 Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, t. 32, s. 5–34