Piasecki Aleksander

Publi­kacje:

A. Pia­secki, P. M. Pogo­dziński
"System drenów odwad­nia­ją­cych na sta­no­wisku w Kościelnej Jani" w: ROCZNIKI MUZEALNE MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM "RYDWAN" Nr 5/rok 2010, s. 50–57. Redaktor A. Błażyński

A. Pia­secki
"Zna­le­zisko wraka pła­sko­den­nego statku z Dębego, gm. Nowy Dwór Mazo­wiecki" w: Rocz­niki Muzeum Wsi Mazo­wiec­kiej w Sierpcu Tom 1, 2011, s.  23–33. Recen­zent W. Olszewski

A. Pia­secki
"Sta­tyczne, aktywne i mobilne spo­soby eks­po­zycji zabyt­ko­wych jed­no­stek pły­wa­ją­cych oraz ich rekon­strukcji" zło­żony do druku w: Rocz­niki Muzeum Wsi Mazo­wiec­kiej w Sierpcu Tom 3, 2013