Polit Beata

Publi­kacje:

Polit B. 2010.Gvozdevidnye ser’gi z ter­ri­torii Ukrainy i Pol’ši, [w:] Bospor Kim­me­rij­skij i varvar­skij mir v period anti­čnosti i cred­ne­vekov’â. Remesla i pro­mysly, red. V. N. Zin’ko, Kercz, 2010, s. 356–362.

Polit B. 2011a. Mate­riali do vivennâ okre­mogo tipu pri­kras rann’ozaliznogo viku z teri­tori Pol’ši, Arhe­olo­gični dosli­žennâ L’vivs’kogo uni­ver­si­tetu. — 2010. — Vyp. 13, s. 151–173.

Polit B. 2011b. Kilka uwag o kol­czy­kach gwoź­dzio­wa­tych z obszaru Polski, Naukovì studìï: Zbìrnik naukovih prac´/ Istoriko-kraêznvčij muzej m. Vin­niki. L´vìv-Vinniki, 2010, Vip. 3, s. 61–68.

Polit B. 2012 Pochówki zbio­rowe w kul­turze póź­no­scy­tyj­skiej, [w:] Hic mortui vivunt. Z badań nad arche­ologią fune­ralną, red. S. Czopek, Rze­szów, s. 183–194.

Zasłona J., Polit B. 2011. Nadzór arche­olo­giczny na Rynku w Węgrowie (woj. mazo­wieckie) – wstępny raport, Rocznik Liwski, tom. V, s. 155–158.

Martyniuk-Drobysz A., Polit B. (w druku), Brą­zowy sierp z miej­sco­wości Nowaki, pow. Sie­dlecki, st. 2, APŚ.

Nie­opu­bli­ko­wane raporty i opracowania

Polit B.
2010 Spra­woz­danie z roz­po­znaw­czych, son­da­żo­wych badań wyko­pa­li­sko­wych wyprze­dza­ją­cych budowę cen­trum han­dlo­wego wraz z zaple­czem logi­stycznym prze­pro­wa­dzo­nych na sta­no­wisku nr 2 w miej­sco­wości Białki, gm. Sie­dlce, woj. Mazo­wieckie – Woje­wódzki Urząd Ochrony Zabytków, Dele­ga­tura w Siedlcach.

Polit B, Mączyński P.
2013 Spra­woz­danie z badań ratow­ni­czych prze­pro­wa­dzo­nych w 2012 roku na sta­no­wisku nr 6 w miej­sco­wości Ruda, pow. janowski, woj. lubelskie.

Bienia M., Bienia M., Polit B.
2009a Wstępne spra­woz­danie z badań arche­olo­gicz­nych wyprze­dza­ją­cych roz­bu­dowę drogi kra­jowej Nr 8 „Jeżewo-Białystok”. Żółtki stan. 6, gm. Cho­roszcz, woj. pod­la­skie –Woje­wódzki Urząd Ochrony Zabytków w Bia­łym­stoku; Gene­ralna Dyrekcja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad Oddział w Białymstoku.

2009b Wstępne spra­woz­danie z badań arche­olo­gicz­nych wyprze­dza­ją­cych budowę obwod­nicy Kocka w ciągu drogi kra­jowej nr 19. Wola Skro­mowska stan. 25, gm. Firlej, woj. lubel­skie – Woje­wódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie; Gene­ralna Dyrekcja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad Oddział w Lublinie.

2012 Wstępne spra­woz­danie z badań arche­olo­gicz­nych wyprze­dza­ją­cych budowę drogi eks­pre­sowej S17. Marysin stan. 2, gm. Jastków, woj. lubel­skie – Woje­wódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie; Gene­ralna Dyrekcja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad Oddział w Lublinie.

Polit B., Zasłona J.
2012 Spra­woz­danie z nad­zorów arche­olo­gicz­nych pro­wa­dzo­nych nad rewi­ta­li­zacją Rynku Mariac­kiego w Węgrowie (pow. węgrowski, woj. mazo­wieckie) wraz z przy­le­głymi do niego uli­cami – Woje­wódzki Urząd Ochrony Zabytków Dele­ga­tura w Sie­dl­cach; Archiwum Muzeum Zbro­jownia na Zamku w Liwie.

Czynny udział w konferencjach

Miejsce wystą­pienia i data: Kercz, 21–25.05.2010 r.
Tytuł kon­fe­rencji: „Bospor Kim­me­rij­skij i varvar­skij mir v period anti­čnosti i cred­ne­vekov’â. Remesla i pro­mysly”
Tytuł wysta­pienia: „Gvoz­de­vidnye serygi z ter­ri­torii Ukrainy i Pol’ši” – poster

Miejsce wystą­pienia i data: Lwów-Vinniki, Ukraina, 11–12.11.2010 r.
Tytuł kon­fe­rencji: „Arhe­ologìȃ ukraìns`ko-pol`c`kogo pogra­niĉĉâ”
Tytuł wystą­pienia: „Kilka uwag o kol­czy­kach gwoź­dzio­wa­tych z terenu Polski”

Miejsce wystą­pienia i data: Węgrów, 09.06.2011 r.
Tytuł kon­fe­rencji: „Osad­nictwo histo­ryczne na terenie powiatu węgrow­skie – wybrane zagad­nienia”
Tytuł wystą­pienia: "Wyniki badań arche­olo­gicz­nych prze­pro­wa­dzo­nych na rynku w
Węgrowie pod­czas prac rewi­ta­li­za­cyj­nych w 2011 r.”
Współ­au­tor­stwo z Joanną Zasłona

Miejsce wystą­pienia i data: Rze­szów 20–21.03.2012 r.
Tytuł kon­fe­rencji: „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone w 2011 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”
Tytuł wystą­pienia: "Biżu­teria z cmen­ta­rzyska kul­tury póź­no­scy­tyj­skiej w Opu­škah” – poster

Miejsce wystą­pienia i data: Rze­szów, 19–23.09.2012 r.
Tytuł kon­fe­rencji: „Waffen-Gewalt-Krieg“
Tytuł wystą­pienia: “Weapons are a girl’s best friend – ele­ments of weapons in Scy­thian women’s Graves” – wystą­pienie
"Death comes sud­denly, but can kills slowly — remains of vio­lent death in Scy­thian graves" – poster

Udział w bada­niach terenowych

10.2009 – Udział w bada­niach ratow­ni­czych pro­wa­dzo­nych w cerkwi unic­kiej pod wezwa­niem Św. Jerzego i Wnie­bo­wzięcia NMP w Wisz­ni­cach, woj. lubelskie.

11.2009 – Udział w bada­niach arche­olo­gicz­nych w Woli Skro­mow­skiej, stan. 25, woj. lubel­skie – badania arche­olo­giczne wyprze­dza­jące budowę obwod­nicy Kocka w ciągu drogi kra­jowej Nr 19.

07–10.05.2010 – Badania son­da­żowe w miej­sco­wości Białki, stan. 5, gm. Sie­dlce, woj. mazo­wieckie (kie­rownik prac).

07.2010 – Udział w bada­niach arche­olo­gicz­nych prze­pro­wa­dza­nych w Nejzac na Krymie – badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone przez prof. I.N. Khra­pu­nova z ramienia Tau­ryj­skiego Naro­do­wego Uni­wer­sy­tetu w Symferopolu.

08–10.2010 – Udział w bada­niach arche­olo­gicz­nych wyprze­dza­ją­cych budowę drogi eks­pre­sowej S17. Marysin stan. 2, gm. Jastków, woj. lubelskie.

10.2010 – Udział w ratow­ni­czych bada­niach wyko­pa­li­sko­wych w Droz­dowie stan. 5, gm. Piąt­nica, woj. podlaskie.

04–05.2011 – Udział w bada­niach ratow­ni­czych prze­pro­wa­dzo­nych na ulicy Kościelnej w Węgrowie, woj. mazowieckie.

06.2011 – Udział w bada­niach arche­olo­gicz­nych wyprze­dza­ją­cych budowę cen­trum han­dlo­wego wraz z zaple­czem logi­stycznym prze­pro­wa­dzo­nych na sta­no­wisku nr 2 w miej­sco­wości Białki, gm. Sie­dlce, woj. Mazowieckie.

07.2011 – Udział w bada­niach arche­olo­gicz­nych prze­pro­wa­dza­nych w Nejzac na Krymie – badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone przez prof. I.N. Khra­pu­nova z ramienia Tau­ryj­skiego Naro­do­wego Uni­wer­sy­tetu w Symferopolu.

08.2011 – Udział w bada­niach arche­olo­gicz­nych prze­pro­wa­dza­nych w Levodkah na Krymie – badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone przez S.A. Mul’da.

05.2012 – Udział w bada­niach arche­olo­gicz­nych wyprze­dza­ją­cych budowę drogi eks­pre­sowej S17. Marysin stan. 2, gm. Jastków, woj. lubelskie.

07.2012 – Udział w bada­niach arche­olo­gicz­nych prze­pro­wa­dza­nych w Nejzac na Krymie – badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone przez prof. I.N. Khra­pu­nova z ramienia Tau­ryj­skiego Naro­do­wego Uni­wer­sy­tetu w Symferopolu.

08.2012 – Bada­niach ratow­nicze w miej­sco­wości Ruda, stan. 6, woj. lubel­skie (kie­rownik badań).

10.2012 – Udział w bada­niach arche­olo­gicz­nych prze­pro­wa­dza­nych w Tar­chankut na Krymie – badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone przez dr hab. T.N. Sme­ka­lova z ramienia Pań­stwo­wego Uni­wer­sy­tetu w Petersburgu.

Współ­praca w pro­jek­tach badawczych

2012/2013 – Autor pro­jektu badaw­czego pt. „Wpływy ele­mentów grec­kich i kau­ka­skich na biżu­terię bar­ba­rzyńców z obszaru Krymu” nr pro­jektu IA-06/2012/508 (grant finan­so­wany z dotacji celowej MNiSW).

2011/2012 – Autor pro­jektu badaw­czego pt. „Kwe­renda mate­riałów źródło­wych”, nr pro­jektu IA-06/2011/508 (grant finan­so­wany z dotacji celowej MNiSW).

Lipiec-sierpień 2012 – Udział w grancie badaw­czym reali­zo­wanym przez Istoriko-arheologičeskij blagotvoritel’nyj fond „Nasledie tysâče­letnj” (Sym­fe­ropol, Ukraina) wraz z Vest Agder County Counsil (Kri­stian­sand, Nor­wegia). Pro­jekt badawczy miał na celu prze­pro­wa­dzenie badań arche­olo­gicz­nych na sar­mackim cmen­ta­rzysku w Nejzac (Ukraina). W czasie jego reali­zacji poło­żono szcze­gólny nacisk na uchwy­cenie wschod­niego i pół­noc­nego kraju cmen­ta­rzyska oraz opra­co­wanie pozy­ska­nych w czasie badań zabytków. W czasie reali­zacji pro­jektu brałam czynny udział w bada­niach wyko­pa­li­sko­wych, a także, jako spe­cja­lista od póź­no­scy­tyj­skiej i sar­mac­kiej biżu­terii opra­co­wy­wałam tą kate­gorie zabytków.

Lipiec 2011 – Udział w grancie badaw­czym reali­zo­wanym przez Istoriko-arheologičeskij blagotvoritel’nyj fond „Nasledie tysâče­letnj” (Sym­fe­ropol, Ukraina), Tavri­če­skij nacional’nyj uni­ver­sitet im. V.I. Ver­nad­skogo wraz z Vest Agder County Counsil (Kri­stian­sand, Nor­wegia). Celem pro­jektu było roz­po­znanie osad­nictwa Belo­gor­skiego rejonu (Ukraina, Krym). Dzięki badaną powierzch­niowym udało się zare­je­strować ponad 40 sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych i około 100 śladów osad­ni­czych dato­wa­nych od epoki kamienia do nowożytności.

Zagra­niczne pobyty badawcze

01–03.2011 – Opra­co­wy­wanie mate­riałów źródło­wych oraz kwe­renda biblio­teczna, Čentral’ne muzej Tavridy w Sym­fe­ro­polu – wyjazd dofi­nan­so­wany przez Uni­wer­sytet Rzeszowski.

05.2012 – Kwe­renda archi­walna, Institut NANU w Kijowie. W ramach pro­jektu badaw­czego pt. „Kwe­renda mate­riałów źródło­wych”, nr pro­jektu IA-06/2011/508 (grant finan­so­wany z dotacji celowej MNiSW).

06.2012 – Kwe­rendy lite­ra­tury, Institut istorii material’noj kul’tury PAN w Peters­burgu. W ramach pro­jektu badaw­czego „Kwe­renda mate­riałów źródło­wych”, nr pro­jektu IA-06/2011/508 (grant finan­so­wany z dotacji celowej MNiSW).

08.2012 – Opra­co­wy­wanie mate­riałów źródło­wych oraz kwe­renda biblio­teczna, Čentral’ne muzej Tavridy w Sym­fe­ro­polu. W ramach pro­jektu badaw­czego „Kwe­renda mate­riałów źródło­wych” nr pro­jektu IA-06/2011/508 (grant finan­so­wany z dotacji celowej MNiSW).

Wolon­ta­riat

11.2009 – Analiz mate­riału maso­wego na przy­kła­dzie cera­miki wczesno– i póź­no­śre­dnio­wiecz­nego, wyko­ny­wanie kom­pletnej doku­men­tacji rysun­kowej cera­miki oraz rekon­strukcji ich form, Mvseo Arche­olo­gico Medio­evale Attimis, Udine, Włochy.

01.2011 – Opra­co­wy­wanie i kata­lo­go­wanie mate­riałów z wyko­pa­lisk oraz ich doku­men­tacja foto­gra­ficzna, Čentral’ne muzej Tavridy w Sym­fe­ro­polu, Ukraina.

02.2011 – Kata­lo­go­wanie mate­riałów z wyko­pa­lisk oraz tłu­ma­czenie tek­stów z języka ukra­iń­skiego i rosyj­skiego na język polski, Fond „Nasledie tysâče­letij”, Sym­fe­ropol, Ukraina.

02.2011 – Seria wykładów dla stu­dentów oraz tłu­ma­czenie tek­stów z języka ukra­iń­skiego i rosyj­skiego na język polski, Katedra Istorii Dre­vnego Mira i Srednih Vekov Tavri­če­skogo Nacional’nogo Uni­ver­si­teta im. V.N. Ver­nad­skogo, Sym­fe­ropol, Ukraina.