Rogoziński Jakub

Publi­kacje:

Dzier­ża­nowska A., Król D., Rogo­ziński J., Rybicka M. 2011
Dzban z uchem zwień­czony główką barana z jamy o numerze 109 ze sta­no­wiska 52 w Pawło­siowie, pow. Jaro­sław, woj. pod­kar­packie. Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 63, s. 221–240.

Król D., Rogo­ziński J., Rybicka M. 2011.
Tomb of the Funnel Beaker Cul­ture on Site 7 in Sko­ło­szów, Radymno Com­mune, Pod­kar­packie Voivod­ship, [in:] M. Fur­holt, D. Mischka, M. Hinz (eds.), “As time goes by?”. Monu­men­ta­lity, Land­scapes and the Tem­poral Per­spec­tive. Bonn, s. 205–214.

Kittel P., Król D., Rogo­ziński J., Rybicka M. 2012
Kul­tura pucharów lej­ko­wa­tych. Nagórki Gra­bow­skie, stan. 25, pow. Łęczyca, [w:] M. Rybicka (red.), Kotlina Kolska w świetle cmen­ta­rzysk z neo­litu i epoki brązu z Nagórek Gra­bow­skich, Teo­filek I Byszewa. Łęczyca, s. 13–34.

Król D., Rogo­ziński J., Rybicka M. 2012
Wstępna infor­macja o wyni­kach badań prze­pro­wa­dzo­nych w Nagór­kach Gra­bow­skich, sta­no­wisko 25, pow. łęczycki, woj. łódzkie, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi. Seria Arche­olo­giczna 45, s. 167–182.

Rogo­ziński J. 2012
Sko­ło­szów, stan. 7 na tle osad­nictwa w naj­bliż­szym oto­czeniu [w:] Rybicka M. (red.), Opra­co­wanie wyników ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na stan. 7 w Sko­ło­szowie, pow. Jaro­sław, m-pis w archiwum Fun­dacji Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, s. 401–420.

Król D., Pozi­kho­vski A., Rogo­ziński J., Rybicka M. 2013
Krótka infor­macja o wyni­kach badań prze­pro­wa­dzo­nych w 2012 roku w Nowomalinie-Podobanka, rejon Ostrog. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 34, s. 103–118.

Pozi­kho­vski A., Rogo­ziński J., Rybicka M. (red.) 2013 (w druku)
Na pogra­niczu kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych i kul­tury try­pol­skiej. Rzeszów.