Rogoziński Jakub

Publikacje:

Dzierżanowska A., Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2011
Dzban z uchem zwieńczony główką barana z jamy o numerze 109 ze stanowiska 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosław, woj. podkarpackie. Sprawozdania Archeologiczne 63, s. 221-240.

Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2011.
Tomb of the Funnel Beaker Culture on Site 7 in Skołoszów, Radymno Commune, Podkarpackie Voivodship, [in:] M. Furholt, D. Mischka, M. Hinz (eds.), “As time goes by?”. Monumentality, Landscapes and the Temporal Perspective. Bonn, s. 205-214.

Kittel P., Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2012
Kultura pucharów lejkowatych. Nagórki Grabowskie, stan. 25, pow. Łęczyca, [w:] M. Rybicka (red.), Kotlina Kolska w świetle cmentarzysk z neolitu i epoki brązu z Nagórek Grabowskich, Teofilek I Byszewa. Łęczyca, s. 13-34.

Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2012
Wstępna informacja o wynikach badań przeprowadzonych w Nagórkach Grabowskich, stanowisko 25, pow. łęczycki, woj. łódzkie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 45, s. 167-182.

Rogoziński J. 2012
Skołoszów, stan. 7 na tle osadnictwa w najbliższym otoczeniu [w:] Rybicka M. (red.), Opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 7 w Skołoszowie, pow. Jarosław, m-pis w archiwum Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, s. 401-420.

Król D., Pozikhovski A., Rogoziński J., Rybicka M. 2013
Krótka informacja o wynikach badań przeprowadzonych w 2012 roku w Nowomalinie-Podobanka, rejon Ostrog. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 34, s. 103-118.

Pozikhovski A., Rogoziński J., Rybicka M. (red.) 2013 (w druku)
Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej. Rzeszów.