Sznajdrowska Aleksandra

Publikacje:

Rybicka M., Sznajdrowska A. 2011
Przyczynek do badań relacji między kulturami wczesno agrarnymi a subneolitycznymi na Niżu Polskim [w:] Stankiewicz U., Wawrusiewicz A. (red.) Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, s. 133–148.

Sznajdrowska A. 2012
Recepcja wzorców rösseńskich na Niżu Polski. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 33, s. 63-94.

Sznajdrowska A. 2013
Grób kultury amfor kulistych ze stanowiska Rozbórz 42, gm. Przeworsk. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 34, s. 9-17.

Sznajdrowska A. 2013
Materiały ceramiczne kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Szczytna 5, gm. Pawłosiów, [w:] M. Rybicka (red.) Pogranicze kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych (w druku).

Król D., Rybicka M., Rogoziński J., Sznajdrowska A. 2013
Obrządek pogrzebowy kultury pucharów lejkowatych w grupie południowo-wschodniej na przykładzie stanowisk w Skołoszowie 7 i Szczytnej 6, Наукові Студії історико-краєзнавчий музей м.винники, випуск 7 (w druku)

Opracowania:

Bajda-Wesołowska A., Hozer M., Szajer K., Sznajdrowska A. 2012
Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach 1 i 5 w Woli Małej, mps w archiwum Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego oraz w Dziale Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie

Kadrow S., Sznajdrowska A. 2013
Krąg kultur naddunajskich, [w:] Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 42 (A4/9) w Rozborzu, gm. Przeworsk, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Archeologii NID-u w Warszawie

Karski K., Sznajdrowska A. 2013
Kultura malicka; [w:] M. Rybicka (red.) Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosław ,mps w archiwum FROA oraz w Dziale Archeologii NID-u w Warszawie

Machnik J., Pelisiak A., Bajda-Wesołowska A., Hozer M., Sznajdrowska A. 2013
Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 5 w Szczytnej, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Archeologii NID-u w Warszawie

Machnik J., Pelisiak A., Bajda-Wesołowska A., Hozer M., Sznajdrowska A. 2013
Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 6 w Szczytnej, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Archeologii NID-u w Warszawie

Sznajdrowska A. 2013
Kultura pucharów lejkowatych, [w:] Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach 11-16 w Łące, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Archeologii NID-u w Warszawie.

Sznajdrowska A. 2013
Kultura ceramiki sznurowej [w:] Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach 11-16 w Łące, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Archeologii NID-u w Warszawie.

Sznajdrowska A. 2013
Kultura mierzanowicka [w:] Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach 11-16 w Łące, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Archeologii NID-u w Warszawie.

Sznajdrowska A. 2013
Kultura trzciniecka [w:] Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach 11-16 w Łące, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Archeologii NID-u w Warszawie.

Sznajdrowska A. 2013
Kultura lubelsko-wołyńska, [w:] Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Archeologii NID-u w Warszawie

Sznajdrowska A. 2013
Kultura pucharów lejkowatych, [w:] Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Archeologii NID-u w Warszawie

Sznajdrowska A. 2013
Kultura amfor kulistych [w:] Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 42 w Rozborzu, gm. Przeworsk, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Archeologii NID-u w Warszawie