Sznajdrowska Aleksandra

Publi­kacje:

Rybicka M., Sznaj­drowska A. 2011
Przy­czynek do badań relacji między kul­tu­rami wczesno agrar­nymi a sub­ne­oli­tycz­nymi na Niżu Pol­skim [w:] Stan­kie­wicz U., Waw­ru­sie­wicz A. (red.) Na rubieży kultur. Badania nad okresem neo­litu i wczesną epoką brązu, s. 133–148.

Sznaj­drowska A. 2012
Recepcja wzorców rös­seń­skich na Niżu Polski. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 33, s. 63–94.

Sznaj­drowska A. 2013
Grób kul­tury amfor kuli­stych ze sta­no­wiska Roz­bórz 42, gm. Prze­worsk. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 34, s. 9–17.

Sznaj­drowska A. 2013
Mate­riały cera­miczne kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych ze sta­no­wiska Szczytna 5, gm. Pawło­siów, [w:] M. Rybicka (red.) Pogra­nicze kul­tury try­pol­skiej i kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych (w druku).

Król D., Rybicka M., Rogo­ziński J., Sznaj­drowska A. 2013
Obrządek pogrze­bowy kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych w grupie południowo-wschodniej na przy­kła­dzie sta­no­wisk w Sko­ło­szowie 7 i Szczytnej 6, Наукові Студії історико-краєзнавчий музей м.винники, випуск 7 (w druku)

Opra­co­wania:

Bajda-Wesołowska A., Hozer M., Szajer K., Sznaj­drowska A. 2012
Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wi­skach 1 i 5 w Woli Małej, mps w archiwum Fun­dacji Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego oraz w Dziale Arche­ologii Naro­do­wego Insty­tutu Dzie­dzictwa w Warszawie

Kadrow S., Sznaj­drowska A. 2013
Krąg kultur nad­du­naj­skich, [w:] Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wisku 42 (A4/9) w Roz­borzu, gm. Prze­worsk, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Arche­ologii NID-u w Warszawie

Karski K., Sznaj­drowska A. 2013
Kul­tura malicka; [w:] M. Rybicka (red.) Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na stan. 52 w Pawło­siowie, pow. Jaro­sław ,mps w archiwum FROA oraz w Dziale Arche­ologii NID-u w Warszawie

Machnik J., Peli­siak A., Bajda-Wesołowska A., Hozer M., Sznaj­drowska A. 2013
Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wisku 5 w Szczytnej, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Arche­ologii NID-u w Warszawie

Machnik J., Peli­siak A., Bajda-Wesołowska A., Hozer M., Sznaj­drowska A. 2013
Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wisku 6 w Szczytnej, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Arche­ologii NID-u w Warszawie

Sznaj­drowska A. 2013
Kul­tura pucharów lej­ko­wa­tych, [w:] Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wi­skach 11–16 w Łące, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Arche­ologii NID-u w Warszawie.

Sznaj­drowska A. 2013
Kul­tura cera­miki sznu­rowej [w:] Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wi­skach 11–16 w Łące, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Arche­ologii NID-u w Warszawie.

Sznaj­drowska A. 2013
Kul­tura mie­rza­no­wicka [w:] Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wi­skach 11–16 w Łące, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Arche­ologii NID-u w Warszawie.

Sznaj­drowska A. 2013
Kul­tura trzci­niecka [w:] Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wi­skach 11–16 w Łące, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Arche­ologii NID-u w Warszawie.

Sznaj­drowska A. 2013
Kul­tura lubelsko-wołyńska, [w:] Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wisku 27 w Miro­cinie, gm. Prze­worsk, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Arche­ologii NID-u w Warszawie

Sznaj­drowska A. 2013
Kul­tura pucharów lej­ko­wa­tych, [w:] Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wisku 27 w Miro­cinie, gm. Prze­worsk, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Arche­ologii NID-u w Warszawie

Sznaj­drowska A. 2013
Kul­tura amfor kuli­stych [w:] Opra­co­wanie ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wisku 42 w Roz­borzu, gm. Prze­worsk, mps w archiwum FROA oraz w Dziale Arche­ologii NID-u w Warszawie