Szperkowska Katarzyna

Publi­kacje:

Stasiak-Cyran M., Paw­li­kowski M., Szper­kowska K. 2010,
Badania mine­ra­lo­giczno – petro­gra­ficzne cera­miki z osady kul­tury prze­wor­skiej w Nie­szawie Kolonii, stan. 5, woj. lubel­skie [w:] Cera­mika rze­mieśl­nicza jako źródło do badań nad zróż­ni­co­wa­niem garn­car­stwa kul­tury prze­wor­skiej, red. H. Macha­jewski, B. Jur­kie­wicz, Puł­tusk, s. 89–99.

Szper­kowska K., Tokar­czyk T. 2010,
Recenzja opra­cowań K. Walenty: „Leśno i mikro­re­gion w późnej epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza”, Choj­nice 2009, „Leśno i mikro­re­gion w okresie rzym­skim”, Choj­nice 2009, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne, tom 62, s. 553–563.

Paw­li­kowski M., Szper­kowska K. 2011,
Wyniki badań mine­ra­lo­gicz­nych i tech­no­lo­gicz­nych cera­miki trzci­niec­kiego kręgu kul­tu­ro­wego z Polesia, gm. Łysz­ko­wice, woj. łódzkie, stan. 1 [w:] J. Górski, P. Maka­ro­wicz, A. Waw­ru­sie­wicz, Osady i cmen­ta­rzyska spo­łecz­ności trzci­niec­kiego kręgu kul­tu­ro­wego w Polesiu, sta­no­wisko 1, woj. łodzkie, Łódź, s. 334–351.