Szperkowska Katarzyna

Publikacje:

Stasiak-Cyran M., Pawlikowski M., Szperkowska K. 2010,
Badania mineralogiczno – petrograficzne ceramiki z osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5, woj. lubelskie [w:] Ceramika rzemieślnicza jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej, red. H. Machajewski, B. Jurkiewicz, Pułtusk, s. 89-99.

Szperkowska K., Tokarczyk T. 2010,
Recenzja opracowań K. Walenty: „Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza”, Chojnice 2009, „Leśno i mikroregion w okresie rzymskim”, Chojnice 2009, Sprawozdania Archeologiczne, tom 62, s. 553-563.

Pawlikowski M., Szperkowska K. 2011,
Wyniki badań mineralogicznych i technologicznych ceramiki trzcinieckiego kręgu kulturowego z Polesia, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie, stan. 1 [w:] J. Górski, P. Makarowicz, A. Wawrusiewicz, Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łodzkie, Łódź, s. 334-351.