Tkaczyk Jacek

Publi­kacje:

Niedź­wiadek R., Tka­czyk J. 2011.
Wyniki nad­zorów arche­olo­gicz­nych [w:] Kon­ser­wacja i remont Fary w Koń­sko­woli – zabytki o istotnym zna­czeniu dla historii Regionu Lubel­skiego, (red.) P. Pytlak, Koń­sko­wola, s. 10–40.

Tka­czyk J. 2012.
Ana­liza roz­woju zabu­dowy działki loka­cyjnej na przy­kła­dzie parcel znaj­du­ją­cych się pod Teatrem Starym w Lublinie [w:] Badania arche­olo­giczne w Polsce środ­ko­wow­schod­niej, zachod­niej Bia­ło­rusi i Ukra­inie w roku 2011: stresz­czenie refe­ratów XXVIII kon­fe­rencji spra­woz­daw­czej, (red.) U. Kurząt­kowska, A. Zakościelna, J. Libera, Lublin, s. 47–48.

Drobek K., Tka­czyk J. 2012.
Cmen­tarz szpi­talny przy kościele pw. Ducha Świę­tego w Lublinie w wie­kach XV-XVII [w:] „Hic mortui vivunt. Z badań nad arche­ologią fune­ralną” (red.) S. Czopek, Rze­szów, s. 249–275.

Tka­czyk J. 2012.
Klasztor oo. Domi­ni­kanów w świetle badań arche­olo­gicz­nych [w:] „Kościoły i klasz­tory Lublina w świetle badań arche­olo­gicz­nych” (red.) E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin, s. 16–35.

Tka­czyk J. 2012.
Buil­ding plots under the Old The­atre in Lublin: an example of late medieval and modern buil­ding deve­lop­ment, Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, Volume 7, Rze­szów 2012.