Tokarczyk Tomasz

Publi­kacje:

Tokar­czyk T.

2008 Zwy­czaje pogrze­bowe lud­ności kul­tury prze­wor­skiej, [w:] W cieniu Impe­rium Rzym­skiego, (red: M. Kuraś), Sta­lowa Wola, s. 13 – 16.

Tokar­czyk T.

2010 Recenzja: Krzysztof Walenta, Leśno i mikro­re­gion w okresie rzym­skim (Leśno und die Mikro­re­gion in der romi­schen Keise­rzeit), Choj­nice 2009. Spra­woz­dania Arche­olo­giczne, 62, s. 553–563.

Tokar­czyk T.

2011 Die Bele­gung­szeit der Przeworsk-Kultur-Nekropolen, Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, 5, s. 403–437.

Kuraś M., Tokar­czyk T.

2011 Grot żelazny z młod­szego okresu prze­drzym­skiego z Pikul, pow. Janów Lubelski. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, 32, s. 239–245.

Tokar­czyk T.

2014 Tar­no­brzeska kul­tura łużycka, [w:] Roz­bórz, sta­no­wisko 27. Osada wie­lo­kul­tu­rowa. (Red. M. Kar­wowski, D. Kuli­kowska), Via Archa­eolo­gica Res­so­viensia, 5, Rze­szów,
s. 27–39.

Kuraś M., Tokar­czyk T.

2014 Osada tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej na sta­no­wisku numer 26 w Sarzynie, pow. Leżajski, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, 35, s. 87–103.

Kon­fe­rencje:

 1. XXV Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2009, z Łukasz Nie­miec,
  referat: „Tajem­niczy grocik z Goliszowiec”
 2. XXX Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2014 z Alek­sandra Sznaj­drowska, poster: „Spra­woz­danie z ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na wie­lo­kul­tu­rowym sta­no­wisku Łęg 2, gm. Osiek, woj. świętokrzyskie”
 3. XXX Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2014 z Alek­sandra Sznaj­drowska, Kamil Karski poster: „Spra­woz­danie z ratow­ni­czych badań wyko­pa­li­sko­wych na wie­lo­kul­tu­rowym sta­no­wisku Łęg 2, gm. Osiek, woj. świętokrzyskie”
 4. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo posteru z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Kata­rzyna Szper­kowska, Joanna Adamik, Woj­ciech Raj­pold, Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 5. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo posteru z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Kata­rzyna Szper­kowska, Joanna Adamik, Woj­ciech Raj­pold, Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Bere­howo 2
 6. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo posteru z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Kata­rzyna Szper­kowska, Joanna Adamik, Woj­ciech Raj­pold, Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 7. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo posteru z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Kata­rzyna Szper­kowska, Joanna Adamik, Woj­ciech Raj­pold, Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Cho­rost­nica 15
 8. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo posteru z: Współ­au­tor­stwo posteru z: Michał Czarnik, Kamil Karski, Dominik Kurek, Kata­rzyna Skowron (Rze­szów): Wyniki badań archeologiczno-ekshumacyjnych w miej­sco­wości Zdziary, pow. Niżanski
 9. Współ­au­tor­stwo posteru z Joanna Rogóż: Wyniki nad­zoru pro­wa­dzo­nego na cmen­ta­rzysku tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej w Wie­rza­wi­cach, stan. 18 w ujęciu arche­olo­gicznym i antropologicznym.
 10. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015: Współ­au­tor­stwo posteru z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Kata­rzyna Szper­kowska, Joanna Adamik, Woj­ciech Raj­pold, Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 11. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015: Współ­au­tor­stwo posteru z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Kata­rzyna Szper­kowska, Joanna Adamik, Woj­ciech Raj­pold, Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Bere­howo 2
 12. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015: Współ­au­tor­stwo posteru z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Kata­rzyna Szper­kowska, Joanna Adamik, Woj­ciech Raj­pold, Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 13. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015: Współ­au­tor­stwo posteru z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Kata­rzyna Szper­kowska, Joanna Adamik, Woj­ciech Raj­pold, Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Cho­rost­nica 15
 14. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015: Współ­au­tor­stwo posteru z: Michał Czarnik, Kamil Karski, Dominik Kurek, Kata­rzyna Skowron (Rze­szów): Współ­au­tor­stwo posteru z: Michał Czarnik, Kamil Karski, Dominik Kurek, Kata­rzyna Skowron (Rze­szów): Wyniki badań archeologiczno-ekshumacyjnych w miej­sco­wości Zdziary, pow. niżanski
 15. Inter­na­tional Con­gress of Anth­ro­po­lo­gical Sciences, Ankara. Współ­au­tor­stwo posteru z Michał Czarnik, Kamil Karski, Dominik Kurek, Kata­rzyna Skowron: Great War cen­te­nary – what is left? Facts are buil­ding memory, memory is (re)building facts – case study of exhu­ma­tions of the I World War human remains in Zdziary (Poland)
 16. „Oręż, kości, sztuka. Broń i ślady jej użycia.” Stu­dencko – dok­to­rancka kon­fe­rencja, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego. Współ­au­tor­stwo refe­ratu z Michał Czarnik, Kamil Karski, Dominik Kurek, Kata­rzyna Skowron: „Odko­pane” historie z czasów Wiel­kiej Wojny. Badania archeologiczno-ekshumacyjne w Zdzia­rach (pow. Niżański).
 17. (Re)Discovering the Great War. Mul­ti­di­sci­pli­nary Rese­arch of Modern Con­flicts. Lubljana-Kobarid, Slo­venia, 22–24.05.2015
 18. Referat: Okres rzymski w Kotlinie San­do­mier­skiej – 10 lat póź­niej. Stan i per­spek­tywy badań, Arche­ologia Kotliny San­do­mier­skiej, Stalowa-Wola, 3–4.12.2015
 19. Referat: Wiel­kość struk­tura i roz­pla­no­wanie osad z okresu rzym­skiego w świetle badań pro­wa­dzo­nych na trasie auto­strady A4, Arche­ologia Kotliny San­do­mier­skiej, Stalowa-Wola, 3–4.12.2015