Wnuczek Izabela

Publi­kacje:

Wnu­czek I. 2011
(rec.) Victor Ì. Kločko (red.), „Gordììvs’kij mogil’nik”. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 32, s. 255–259
Wnu­czek I. 2012
Strój Swebów – Mar­ko­manów w star­szym okresie rzym­skim. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 33, s. 179–269
Huńka K., Rola M,, Wnu­czek I. (w druku)
Miej­scowe legendy jako droga do poznania prze­szłości. Mate­riały Pokon­fe­ren­cyjne II Ogól­no­pol­skiej Stu­denc­kiej Kon­fe­rencji Arche­olo­gicznej „Wokół arche­ologii” 23–25 kwietnia 2010. Szczecin
Wnu­czek I. (w druku)
Wie­lo­aspek­towe zna­czenie kopców i kur­hanów. Mate­riały Pokon­fe­ren­cyjne Studencko-doktoranckiej Inter­dy­scy­pli­narnej Kon­fe­rencji „Gra­nica w ujęciu nauk huma­ni­stycz­nych” 26–27 lutego 2013, Rze­szów.
Wnu­czek I. (w druku)
Trans­car­pa­thian finds of stamped cera­mics. Mate­riały Pokon­fe­ren­cyjne 12. Inte­ra­tional Con­gress of Thra­co­logy 10–14 wrze­śnia 2013, Tar­go­viste, Rumunia

Kon­fe­rencje:

  1. Studencko-doktorancka Inter­dy­scy­pli­narna Kon­fe­rencja „Gra­nica w ujęciu nauk huma­ni­stycz­nych”, 26–27.02.2013, Rze­szów. Referat pt. „Wie­lo­aspek­towe zna­czenie kopców i kur­hanów jako granicy”
  2. XXIX Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna, 23–24.04.2013, Rze­szów.
    Referat pt. „Osada tar­no­brzeska na sta­no­wisku 26 w Łące, gm. Trze­bow­nisko (współ­au­tor­stwo z mgr. Mar­cinem Burhardtem)
  3. 12. Inter­na­tional Con­gress of Thra­co­logy, 10–14.04.2013, Tar­go­viste, Rumunia. Referat pt. Trans­car­pa­thian finds of stamped ceramics