Wolski Damian

Publi­kacje:

Wolski D. 2011
(rec.) Grze­gorz Osi­po­wicz, Narzę­dzia krze­mienne w epoce kamienia na Ziemi Cheł­miń­skiej. Stu­dium tra­se­olo­giczne (Flint Tools in the Stone Age in the Chełmno Region. Tra­ce­olo­gical Ana­lysis). Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 63, 387–406.

Wolski D. 2013.
Spo­soby użyt­ko­wania krze­mien­nych dra­paczy przez grupy łowiecko-zbierackie w holo­cenie na przy­kła­dzie obo­zo­wiska mezo­li­tycz­nego Otmó­chów 28 w powiecie nyskim. Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 54, 79–86.

Wolski D. 2013
Early bronze age flint mate­rials from Lesser Poland — their rese­arch pro­blems and sug­ge­stions for their inter­pre­ta­tion. Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 65, s. 145–193

Wolski D. (w druku),
Tech­no­logie krze­mie­niar­skie w świetle wybra­nych kon­cepcji psy­cho­logii spo­łecznej – na przy­kła­dzie wcze­sno­brą­zo­wych narzędzi bifa­cjal­nych z Mało­polski. Studia Huma­ni­styczne AGH 13.