Ziębińska-Glińska Nina

Publi­kacje:

Glińska N. 2011.
Dzieje gro­dziska na łąkach w Wiślicy w świetle z 1996 roku, [w:] M. Rybicka (red.) Obraz struk­tury spo­łecznej w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych w pra­dzie­jach i średnio­wieczu, Rze­szów, s. 155 – 168.

Gliński W., Zię­bińska N. 2009.
Spra­woz­danie z badań arche­olo­giczno – archi­tek­to­nicz­nych XVIII-wiecznego budynku bram­nego zespołu gospo­dar­czego pałacu biskupów kra­kow­skich w Kiel­cach, „Studia Muze­alno – Histo­ryczne”, t. 1, s. 261 – 279.

W. Gliński W., Zię­bińska N. 2009.
Spra­woz­danie z badań arche­olo­gicz­nych na Placu Św. Woj­ciecha w Kiel­cach, prze­pro­wa­dzo­nych w 2006 – 2007 roku, „Między Wisłą a Pilicą”, t. 9, s. 133 – 171.

Gliński W., Glińska N. 2011.
Średnio­wieczne Kielce w świetle ostat­nich badań archeologicznych,„Światowit”, VIII (XLIX), s. 133 – 148.

Gliński W., N. Glińska N. 2012.
Plac św. Woj­ciecha w Kiel­cach w świetle badań arche­olo­gicz­nych, prze­pro­wa­dzo­nych w 2006 – 2007 roku, „Rocznik Muzeum Naro­do­wego w Kiel­cach”, 2012, 27, s. 229 – 270.