Prof. dr. hab. Michał Parczewski

Uro­dzony 23.11.1946 r. w Lęborku, syn Jana, cicho­ciem­nego AK. Do szkoły pod­sta­wowej uczęsz­czał w Lęborku, Kwi­dzyniu i Dukli, gdzie w 1964 r. ukoń­czył Liceum Ogól­no­kształ­cące. W latach 1964–1969 stu­diował arche­ologię w Uni­wer­sy­tecie Jagiellońskim.

Stopnie naukowe:
1969 — mgr (Katedra Arche­ologii Polski Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego; praca magi­sterska Osad­nictwo wcze­sno­śre­dnio­wieczne na Sło­wacji, pro­motor prof. dr hab. Rudolf Jamka)
1978 — dr (Instytut Arche­ologii UJ; praca dok­torska Pła­skowyż Głub­czycki we wcze­snym średnio­wieczu, pro­motor prof. dr hab. Marek Gedl)
1989 — dr hab. (Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Naj­starsza faza kul­tury wcze­sno­sło­wiań­skiej w Polsce).

Zatrud­nienie:
– od 1.10.1969 do 30.09.2010 r. w Uni­wer­sy­tecie Jagiel­loń­skim (w Kate­drze Arche­ologii Polski, prze­kształ­conej w 1971 r. w Instytut Arche­ologii), na sta­no­wisku kolejno: asystenta-stażysty, od 1970 asy­stenta, następnie star­szego asy­stenta, od 1978 adiunkta, od 1990 docenta i od 1993 pro­fe­sora nad­zwy­czaj­nego;
– od 1.10.1998 w Wyż­szej Szkole Peda­go­gicznej w Rze­szowie (od 2001 r. Uni­wer­sytet Rze­szowski) na sta­no­wisku pro­fe­sora nad­zwy­czaj­nego, począt­kowo w Insty­tucie Historii, a od jesieni 1999, po utwo­rzeniu Insty­tutu Arche­ologii — w tymże Insty­tucie; w 1999 mia­no­wany pro­fe­sorem zwyczajnym.

Tytuł pro­fe­sora nauk huma­ni­stycz­nych otrzymał 18 paź­dzier­nika 1993;

Mistrzowie: Prof. Prof. Kazi­mierz Godłowski, Marek Gedl, Rudolf Jamka, Helena Zoll-Adamikowa.

Badania naukowe: 1. etno­ge­neza Sło­wian oraz dzieje i kul­tura Sło­wian w V-VII w. n.e., 2. kształ­to­wanie się podziału Sło­wiańsz­czyzny na odłam wschodni i zachodni, 3. wcze­sno­śre­dnio­wieczne osad­nictwo sło­wiań­skie w Polsce połu­dniowej, na Sło­wacji i na Ukra­inie, 4. pro­ble­ma­tyka etniczna jako przed­miot badań arche­ologii, 5. arche­ologia Karpat.

Kształ­cenie kadry i awanse naukowe: 
– wypro­mo­wanie 66. magi­strów arche­ologii (47 w UJ i 19 w UR), a także 8 licen­cjuszy (w UR); 20 prac dyplo­mo­wych zostało czę­ściowo lub w całości opu­bli­ko­wa­nych, kolejne w przy­go­to­waniu;
– wypro­mo­wanie 7. magi­strów historii (w Insty­tucie Historii Wyż­szej Szkoły Peda­go­gicznej w Rze­szowie)
– wypro­mo­wanie 5. dok­torów (Marcin Woło­szyn, Andrzej Kukliński, Prze­my­sław Sikora, Michał Wojenka – Uni­wer­sytet Jagiel­loński; Joanna Podgórska-Czopek – Uni­wer­sytet Rze­szowski); opieka nad dok­to­ran­tami (w tym 3 otwarte prze­wody dok­tor­skie);
– recenzje w związku z postę­po­wa­niem o nadanie tytułu pro­fe­sora – 10 (Andrzej Buko 1999, Helena Zoll-Adamikowa 1999, Prze­my­sław Urbań­czyk 2000, Ryszard Gry­giel 2007, Marian Ręb­kowski 2008, Zbi­gniew Koby­liński 2010, Hanna Kóčka-Krenz 2011, Woj­ciech Dzie­du­szycki 2013, Jerzy Maik 2013, Sła­womir Moź­dzioch 2013)
– recenzje w związku z ubie­ga­niem się o sta­no­wisko pro­fe­sora nad­zwy­czaj­nego – 1 (Jacek Poleski, prof. UJ, 2008)
– recenzje w prze­wo­dach habi­li­ta­cyj­nych – 8 (Zbi­gniew Pia­nowski — Poli­tech­nika Kra­kowska 1996; Dušan Čaplovič — Arche­olo­gický ústav SAV w Nitrze 1999; Marek Duli­nicz — Instytut Arche­ologii i Etno­logii PAN 2001; Peter Šalko­vsky — Arche­olo­gický ústav SAV w Nitrze 2004; Jacek Poleski — Uni­wer­sytet Jagiel­loński 2004; Krzysztof Jaworski — Uni­wer­sytet Wro­cławski — 2005; Joanna Kalaga — Uni­wer­sytet War­szawski 2007; Kazi­mierz Grą­żawski — Uni­wer­sytet Warmińsko-Mazurski 2010)
– recenzje w prze­wo­dach dok­tor­skich – 7 (Edel­garda Foltyn — Uni­wer­sytet Śląski 1993; Gabriel Fusek — Arche­olo­gický ústav SAV w Nitrze 1993; Dominik Abła­mo­wicz — Uni­wer­sytet Śląski 1994; Agnieszka Urba­niak [z d. Dudek] — Uni­wer­sytet Łódzki 2002; Dariusz Nie­miec — Uni­wer­sytet Jagiel­loński 2009; Marcin Wein­kauf — Uni­wer­sytet Miko­łaja Koper­nika 2011; Michał Dzik — Uni­wer­sytet War­szawski 2012)

Peł­nione funkcje: 
– wice­dy­rektor Insty­tutu Arche­ologii UJ (1990–1996);
– kie­rownik Zakładu Arche­ologii Średnio­wiecza Insty­tutu Arche­ologii UJ (1995–2005);
– kie­rownik Zakładu Arche­ologii Średnio­wiecza Insty­tutu Arche­ologii UR (od 1999)
– kie­rownik stu­dium dok­to­ranc­kiego w zakresie arche­ologii w Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego (2006–2013)

Człon­ko­stwo Rad i Komi­tetów:
– Komitet Nauk Pra– i Pro­to­hi­sto­rycz­nych PAN (od 1996; od 2011 r. wice­prze­wod­ni­czący Komi­tetu),
– Komitet Sło­wia­no­znaw­stwa PAN (od 1996),
– Spo­łeczny Komitet Odnowy Zabytków Kra­kowa (od 2009; od 2010 r. członek Pre­zy­dium Komi­tetu),
– Członek-korespondent Insty­tutu Arche­olo­gicz­nego Sło­wac­kiej Aka­demii Nauk w Nitrze (od 2011 r.),
– Komisja Wcze­snych Dziejów Sło­wian przy Mię­dzy­na­ro­dowym Komi­tecie Sla­wi­stów,
– Komisja Pre­hi­storii Karpat PAU (wice­prze­wod­ni­czący),
– Komisja Arche­olo­giczna przy Oddziale PAN w Kra­kowie,
– Rada Muzeum przy Muzeum Budow­nictwa Ludo­wego w Sanoku (od r. 2012 wice­prze­wod­ni­czący Rady),
– członek Rad lub Komi­tetów Redak­cyj­nych cza­so­pism: „Acta Archa­eolo­gica Wawe­liana”, Kraków; „Acta Mili­taria Media­evalia”, Kraków-Sanok; „Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia”, Rze­szów; „Arche­olo­gični dosli­džennja Lvivs’koho uni­wer­sy­tetu”, rocznik wyda­wany przez Uni­wer­sytet im. I. Franko we Lwowie; „Biblio­teka Muzeum Arche­olo­gicz­nego w Kra­kowie” (nie­re­gu­larna seria wyd.); „Col­lectio Archa­eolo­gica Reso­viensis”, Rze­szów; „For­tecja. Zbirnyk zapo­vid­nyka Tustań”, Lwów; „Mate­riały Arche­olo­giczne”, Kraków; „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, Rze­szów; „Slo­venska Arche­ológia”, Nitra; „Studia Historia”, cza­so­pismo Insty­tutu Historii Uni­wer­sy­tetu Peda­go­gicz­nego w Krakowie

Inne:
– twórca i redaktor serii wydaw­ni­czej „Archa­eosla­vica” (redakcja 3. kolej­nych tomów w latach 1991–1998)
– w latach 2001–2011 redaktor serii pol­skiej „Moravia Magna. Seria Polona”, mię­dzy­na­ro­do­wego wydaw­nictwa publi­ko­wa­nego rów­no­legle w kilku kra­jach środ­ko­wo­eu­ro­pej­skich pod patro­natem Mię­dzy­na­ro­dowej Unii Aka­demii, Mię­dzy­na­ro­dowej Unii Nauk Pre– i Pro­to­hi­sto­rycz­nych oraz Pol­skiej Aka­demii Umie­jęt­ności (uka­zały się 4 tomy)
– kie­rownik dwóch zre­ali­zo­wa­nych grantów badaw­czych KBN i MNiSW (0457/P1/92 oraz 1 H01H 017 16)
– spo­rzą­dził kil­ka­dzie­siąt recenzji wydaw­ni­czych i gran­to­wych (KBN, MNiSW, NCN).

Odzna­czenia:
Złoty Krzyż Zasługi
Krzyż Kawa­lerski Orderu Odro­dzenia Polski (2012)

WYKAZ PUBLIKACJI (STAN 4.12.2013)

prace zwarte:
1. Pła­skowyż Głub­czycki we wcze­snym średnio­wieczu, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Arche­olo­giczne, z. 31, Warszawa-Kraków 1982, ss. 156, tabl. I-XLVIII.
2. Pogórze Dynow­skie w zaraniu dziejów, Brzozów 1986, ss. 63.
3. Naj­starsza faza kul­tury wcze­sno­sło­wiań­skiej w Polsce, Roz­prawy habi­li­ta­cyjne UJ, Nr 141, Kraków 1988, ss. 185.
4. Początki kul­tury wcze­sno­sło­wiań­skiej w Polsce. Kry­tyka i dato­wanie źródeł arche­olo­gicz­nych, Prace Komisji Arche­olo­gicznej Oddziału PAN w Kra­kowie, Nr 27, Wro­cław 1988, ss. 300.
5. Żuko­wice pod Gło­gowem w zaraniu średnio­wiecza, Gło­gow­skie Zeszyty Naukowe II, Głogów 1989, ss. 194.
6. Początki kształ­to­wania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Kar­pa­tach. U źródeł roz­padu Sło­wiańsz­czyzny na odłam wschodni i zachodni, Kraków 1991, ss. 91.
7. Die Anfänge der früh­sla­wi­schen Kultur in Polen, Veröf­fen­tli­chungen der Öster­re­ichi­schen Gesel­l­schaft für Ur– und Früh­ge­schichte, Bd. XVII, Wien 1993, ss. 211.
8. Nowe początki sta­rego Dubiecka, Rze­szów 2007, ss. 72

redakcja wydaw­nictw książ­ko­wych:
1. Początki sąsiedztwa. Pogra­nicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średnio­wieczu, pod red. M. Par­czew­skiego i S. Czopka, Rze­szów 1996
2–4. Archa­eosla­vica, Kraków, t. I (1991), t. II (1993) , t. III (1998)
5. K. Godłowski, Pier­wotne sie­dziby Sło­wian. Wybór pism, pod red. M. Par­czew­skiego, Kraków 2000
6. Quellen zur sla­wi­schen Besie­dlung im Kar­pa­ten­ge­biet, t. 1, Moravia Magna. Seria Polona I, Kraków 2001
7. Arche­ologia o począt­kach Sło­wian. Mate­riały z kon­fe­rencji, Kraków 19–21.XI.2001, pod red. P. Kacza­now­skiego i M. Par­czew­skiego, Kraków 2005, ss. 688
8. Frühe Slawen in Mit­te­leu­ropa. Schri­ften von Kazi­mierz Godłowski, Stu­dien zur Sie­dlungs­ge­schichte und Archäo­logie der Ost­ge­biete, Bd. 6, Hrsg. von J. Bem­mann und M. Par­czewski, Neu­mün­ster 2005, Wach­holtz Verlag, ss. 303
9. [pro­motor pracy magi­ster­skiej, która stała się pod­stawą książki, a także redaktor tomu] S. Cygan, Wcze­sno­sło­wiań­skie pół­zie­mianki kwa­dra­towe na terenie Polski, Czech, Sło­wacji, wschod­nich Nie­miec i Dolnej Austrii, Col­lectio Archa­eolo­gica Reso­viensis, T. III, Rze­szów 2006, ss. 201
10. Oleksij Komar, Natalia Cha­majko, Idol ze Zbrucza: zabytek z epoki roman­tyzmu?, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, suple­ment do t. XXXIV, Rze­szów 2013, ss. 65

arty­kuły i roz­prawy:
1. Results of sur­face inve­sti­ga­tions car­ried out in district of Dąbrowa Tar­nowska in 1969, Recher­ches arche­olo­gi­ques de 1969, Kraków 1970, s. 49–50 (współ­autor)
2. Veri­fi­ca­tion of eath­works in the southern part of the pro­vince of Opole, Recher­ches… , 1970, Kraków 1971, s. 61–62
3. Wyniki badań powierzch­nio­wych powiatu Dąbrowa Tar­nowska, z roku 1969, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne XXIII, Kraków 1971, s. 181–191 (współ­autor)
4. Bole­sław, district of Dąbrowa Tar­nowska, Recher­ches… 1971, Kraków 1972, s. 37.
5. Komorno, district of Koźle, Recher­ches… 1971, Kraków 1972, s. 38–39.
6. Results of sur­face inve­sti­ga­tions con­ducet in the district od Dąbrowa Tar­nowska in 1971, Recher­ches… 1971, Kraków 1972, s. 49 (współ­autor)
7. Z badań powierzch­nio­wych na Spiszu Pol­skim, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne XXIV, 1972, s. 295–297.
8. Bachórz, district of Brzozów, Recher­ches… 1972, Kraków 1973, s. 50–52.
9. Jędry­cho­wice, district of Głub­czyce, Recherches…1972 Kraków 1973, s. 52–54.
10. Bachórz, district of Brzozów, Recherches…1973, Kraków 1974, s. 36–37.
11. Śmicz, district of Prudnik, Recher­ches… 1973, Kraków 1974, s. 38–39.
12. Mionów, district of Prudnik, Recher­ches… 1973, Kraków 1974, s. 39–41.
13. Archa­eolo­gical Survey in the Middle San Basin, Racherches…1973, Kraków 1974, s. 54– 55
14. Pra­dzieje powiatu dąbrow­skiego (w:) Dąbrowa Tar­nowska. Zarys dziejów miasta i powiatu, pod red. F. Kiryka i Z. Ruty, Warszawa-Kraków 1974, s. 13–45 (współ­autor)
15. Przy­czynki do dziejów naj­star­szego osad­nictwa w Kar­pa­tach pol­skich, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XIV, Kraków 1974, s. 69–78.
16. Odkrycie osady wcze­sno­śre­dnio­wiecznej w Bachórzu, pow. Brzozów, sta­no­wisko 16, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XIV, 1974, s. 133–145 (współ­autor)
17. Pierwsze sta­no­wiska arche­olo­giczne na terenie wsi Bachó­rzec, pow. Prze­myśl, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XIV, 1974, s. 147–150 (współ­autor)
18. Z badań nad osad­nic­twem wcze­sno­śre­dnio­wiecznym na Sło­wacji, Spra­woz­dania z posie­dzeń Komisji Oddziału PAN w Kra­kowie XVII/1, 1973, Kraków 1974, s. 6–7.
19. Bachórz, district of Brzozów, site 16, Recher­ches… 1974 Kraków 1976, s. 53–57.
20. Archa­eolo­gical Recon­na­is­sance in the Middle San Area, Recher­ches… 1974, Kraków 1976, s. 70–72.
21. Rekon­stru­ie­rung­sver­such der Besie­dlungs­ge­schichte der früh­mit­te­lal­ter­li­chen Slo­wakei, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XV, 1975, s. 31–55.
22. Osada wie­lo­kul­tu­rowa w Bachórzu, pow. Brzozów, sta­no­wisko 16, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego za lata 1970–1972, Rze­szów 1975, s. 76–90.
23. Badania wyko­pa­li­skowe w Bachórzu, pow. Brzozów na sta­no­wi­skach nr 2, 3 i 12, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego za lata 1970–1972, Rze­szów 1975, s. 100–102.
24. Mate­riały do pra­dziejów powiatu Dąbrowa Tar­nowska, Mate­riały Sta­ro­żytne i Wcze­sno­śre­dnio­wieczne III, 1975, s. 387–422 (współ­autor).
25. Bachórz, pro­vince of Prze­myśl, site 16, Recher­ches… 1975, Kraków 1976, s. 50–52.
26. Archa­eolo­gical Survey in the Middle San Basin, 1975, Recher­ches… 1975, Kraków 1976, s. 55 (współ­autor).
27. Sur­face Inve­sti­ga­tions at Kietrz, pro­vince of Opole, Recher­ches… 1975, Kraków 1976, s. 56.
28. Archa­eolo­gical Survey in the Region of Rybnik, pro­vince of Kato­wice, Recher­ches… 1975, Kraków 1976, s. 56–57.
29. Dwie kolekcje arche­olo­giczne z Pogórza Dynow­skiego, Mate­riały Arche­olo­giczne XVI, Kraków 1976, s. 5–28 (współ­autor).
30. Dwa cze­kany mie­dziane z miej­sco­wości Hłudno, pow. Brzozów, Mate­riały Arche­olo­giczne XVI, 1976, s. 29–31 (współ­autor).
31. Früh­mit­te­lal­ter­liche Burgen in der Hoche­bene von Głub­czyce, Zeszyty Naukowe UJ, Nr CCCCXXIV, Prace Arche­olo­giczne, z. 23, Kraków 1976, s. 81–95.
32. Grób jeźdźca(?) na Górnym Śląsku, Z Otchłani Wieków XLII, 1976, s. 17–18.
33. Drobne prace poszu­ki­wawcze w Beski­dzie Niskim i Sądeckim, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XVI, 1976, s. 113–115.
34. Semi­na­rium „Sta­ro­sło­wiań­skie osad­nictwo w Nowej Hucie — Kra­kowie na tle aktu­al­nych badań nad „praską” pro­wincją kul­tu­rową”. Kraków, 9–11 paź­dzier­nika 1974, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne XXVIII, 1976, s. 332–334.
35. Badania poszu­ki­wawcze nad środ­kowym Sanem w roku 1973, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne XXVIII, 1976, s. 257–266.
36. Badania arche­olo­giczne w gro­dzisku wcze­sno­śre­dnio­wiecznym w Komornie, pow. Koźle, Wia­do­mości Arche­olo­giczne XLI, 1976, s. 210–215.
37. Z badań nad kody­fi­kacją cech oraz dato­wa­niem cera­miki wcze­sno­śre­dnio­wiecznej, Spra­woz­dania z posie­dzeń Komisji Oddziału PAN w Kra­kowie XX/1, 1976 /1977/, s. 6–8.
38. Bachórz, pro­vince of Prze­myśl, site 16, Recher­ches… 1976, Kraków 1977, s. 26–29.
39. The Results of Sur­face Inwe­sti­ga­tions on the Right Bank of the Middle San, Recher­ches… 1976, Kraków 1977, s. 41–42 (współ­autor).
40. Osad­nictwo pra­hi­sto­ryczne na terenie Dynowa, Rocznik Prze­myski XVII-XVIII, R. 1976–1977, Prze­myśl 1977, s. 31–36.
41. Mate­riały z Mio­nowa w woj. opol­skim a zagad­nienie gór­no­ślą­skiej cera­miki „białej” we wcze­snym średnio­wieczu, Wia­do­mości Arche­olo­giczne XLII, 1977, s. 40–57.
42. Prace wyko­pa­li­skowe na wcze­sno­śre­dnio­wiecznym gro­dzisku w Śmiczu, gm. Biała, woj. Opole, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne XXIX, 1977, s. 159–175.
43. Pro­jekt kwe­stio­na­riusza cech naczyń cera­micz­nych z okresu wcze­snego średnio­wiecza, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne XXIX, 1977, s. 221–247.
44. Bachórz — wcze­sno­śre­dnio­wieczna chata z VI w. n.e., Z Otchłani Wieków XLIII, 1977, s. 167–173.
45. Wybrzeże, pro­vince of Prze­myśl, site 1, Recher­ches… 1977, Kraków 1978, s. 43–47 (współ­autor).
46. Das altun­ga­ri­sche Reiter­grab von Prze­myśl (Südo­st­polen), Acta Archa­eolo­gica Aca­de­miae Scien­tiarum Hun­ga­ricae XXX, fasc. 1–2, Buda­pest 1978, s. 213–230 (współ­autor).
47. Wcze­sno­śre­dnio­wieczny grób Węgra-koczownika z Prze­myśla, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XVIII, 1978, s. 151–199 (współ­autor).
48. Denk­mäler der Latčne­kultur von Bachórz am Mit­tel­lauf des San (Südo­st­polen), Zeszyty Naukowe UJ, Nr CCCCLXXXV, Prace Arche­olo­giczne, z. 26, 1978, s. 135–151.
49. Zespół osad wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych na terenie miej­sco­wości Nędza pod Raci­bo­rzem, Spra­woz­dania Arche­olo­giczne XXX, 1978, s. 193–216.
50. Jędry­cho­wice, Woiwod­schaft Opole, Bur­gwall II, Recher­ches… 1978, Kraków1979, s. 24–31 (współ­autor).
51. Wybrzeże, Geme­inde Dubiecko, Woiwod­schaft Prze­myśl, Fund­platz 1, Recher­ches… 1978, Kraków1979, s. 45–49.
52. Weitere For­schungen am Mit­tel­lauf des San, Recherches…1978, Kraków1979, s. 52 (współ­autor).
53. Die Głub­czycer Hoche­bene im Früh­mit­te­lalter, Recher­ches… 1978, Kraków1979, s. 93–98.
54. Kształ­to­wanie się osad­nictwa wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nego na Opolsz­czyźnie (w:) Kształ­to­wanie się kul­tury wcze­sno­pol­skiej na Opolsz­czyźnie, red. B. Gediga, Opole 1979, s. 25–40.
55. Z badań nad osad­nic­twem pra­hi­sto­rycznym i wcze­sno­śre­dnio­wiecznym w Bachórzu, gm. Dynów, woj. Prze­myśl (w:) Południowo-wschodnia Polska w pierw­szym tysiąc­leciu naszej ery, Prze­myśl 1979, s. 15.
56. Badania arche­olo­giczne na sta­no­wisku 16 w Bachórzu, gm. Dynów, woj. Prze­myśl, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego za lata 1973–1975, Rze­szów 1979, s. 135–141.
57. Wyniki wery­fi­kacji zbiorów arche­olo­gicz­nych z Hłudna i Wesołej, woj. Krosno, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego za lata 1973–1975, Rze­szów 1979, s. 144–145 (współ­autor)
58. Badania poszu­ki­wawcze w rejonie Kotliny Dynow­skiej, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego za lata 1973–1975, Rze­szów 1979, s. 156–161.
59. Wyniki powierzch­nio­wych badań arche­olo­gicz­nych nad środ­kowym Sanem w 1975 roku, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XVII, 1977 /1979/, s. 207–222 (współ­autor).
60. Odkrycie dwóch toporów mie­dzia­nych na Pogórzu Dynow­skim, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XVII, 1977 /1979/, s. 151–159 (współ­autor).
61. Wyniki badań arche­olo­gicz­nych w rejonie Dubiecka, woj. Prze­myśl (lata 1977–1978), Mate­riały i Studia Muze­alne II, Prze­myśl 1979, s. 93–125.
62. Bemer­kungen über die früh­mit­te­lal­ter­li­chen Bur­gan­lagen in der Hoche­bene von Głub­czyce (Obe­rschle­sien) (w:) Rap­ports du III Con­grčs Inter­na­tional d´Archéologie Slave, T. 1, Bra­ti­slava 1979, s. 599–606.
63. Jędry­cho­wice, Woiwod­schaft Opole, Geme­inde Bra­nice, Bur­gwall II, Recher­ches… 1979, Kraków1980, s. 8–15 (współ­autor)
64. Wybrzeże, Geme­inde Dubiecko, Woiwod­schaft Prze­myśl, Fund­platz 1, Recherches…1979, Kraków 1980, s. 41–46.
65. Archäo­lo­gi­sche Such­for­schungen am oberen San im Jahre 1979, Recherches…1979, Kraków 1980, s. 48–49 (współ­autor)
66. Badania wyko­pa­li­skowe na osa­dzie wcze­sno­śre­dnio­wiecznej w Pobor­szowie, woj. Opole, Silesia Antiqua XXII, 1980, s. 55–69.
67. Uwagi o roli działu „stan badań” w struk­turze źródło­wego opra­co­wania arche­olo­gicz­nego, Spra­woz­dania z posie­dzeń Komisji Oddziału PAN w Kra­kowie XXII /1, 1978 /1980/, s. 10–11.
68. Wyniki powierzch­nio­wych badań arche­olo­gicz­nych nad środ­kowym Sanem w roku 1976, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XX, 1980, s. 129–141 (współ­autor)
69. Z badań nad Pła­sko­wyżem Głub­czyckim we wcze­snym średnio­wieczu, Spra­woz­dania z posie­dzeń Komisji Oddziału PAN w Kra­kowie XXIII /1, 1979 /1981/, s. 3–4.
70. Z badań nad gro­dzi­skiem wcze­sno­śre­dnio­wiecznym w Wybrzeżu, woj, prze­my­skie, Spra­woz­dania z posie­dzeń Komisji Oddziału PAN w Kra­kowie XXIII/1, 1979 /1981/, s. 10–11.
71. Osad­nictwo wcze­sno­śre­dnio­wieczne na pogra­niczu śląsko-morawskim. Ze stu­diów nad les­sowym Pła­sko­wyżem Głub­czyckim, Prze­gląd Arche­olo­giczny XXVIII, 1980 /1981/, s. 123–175.
72. Jędry­cho­wice, gm. Bra­nice (w:) Opolski Infor­mator Kon­ser­wa­torski, Opole 1981, s. 31–34.
73. Dzieje osad­nictwa w Pie­ni­nach od czasów naj­daw­niej­szych do połowy XIV w. (w:) Przy­roda Pienin w obliczu prze­mian, Studia Naturae, Seria B, Nr XXX, Warszawa-Kraków 1982, s. 403–421 (współ­autor).
74. Jędry­cho­wice, woj. Opole, Silesia Antiqua XXIV, 1982, s. 204–208 (współ­autor).
75. Jędry­cho­wice, pro­vince of Opole, com­mu­nity of Bra­nice, Town­ship II, Recherches…1980, Kraków 1982, s. 8–15 (współ­autor).
76. Archa­eolo­gical Survey in the Upper San Basin, Recherches…1980, Kraków 1982, s. 57–59 (współ­autor)
77. Zle­wisko dolnej Stru­me­šnicy we wcze­snym średnio­wieczu, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XXII, 1982 /1983/, s. 137–160.
78. The Lower Stru­me­šnica valley in the Early Middle Ages (w:) The Lower Stru­me­šnica valley in Pre­hi­storic, Ancient and Early Medieval Times, red. J. Śliwa, Kraków 1983, s. 93–112.
79. Początki osad­nictwa wcze­sno­sło­wiań­skiego w połu­dniowej Polsce, Spra­woz­dania z posie­dzeń Komisji Oddziału PAN w Kra­kowie XXV/1, 1981 /1983/, s. 1–2.
80. Ulucz, pro­vince of Krosno, site 3 (A multi-culture set­tle­ment, mainly Early Media­eval), Recherches…1981, Kraków 1983, s. 35–42
81. Archa­eolo­gical survey in the Upper San Basin, Recherches…1981, Kraków 1983, s. 47–49.
82. Prace wyko­pa­li­skowe na sta­no­wisku 16 w Bachórzu, woj. Prze­myśl w roku 1976 oraz omó­wienie naj­waż­niej­szych wyników dotych­cza­so­wych badań, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego za lata 1976–1979, Rze­szów 1984, s. 214–218.
83. Badania wyko­pa­li­skowe na gro­dzisku wcze­sno­śre­dnio­wiecznym w Wybrzeżu, woj. Prze­myśl, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego za lata 1976–1979, Rze­szów 1984, s. 225–231.
84. Arche­olo­giczne badania poszu­ki­wawcze nad górnym Sanem w 1979 r., Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego za lata 1976–1979, Rze­szów 1984, s. 231–233 (współ­autor).
85. Zna­le­ziska wcze­sno­śre­dnio­wieczne w wyso­ko­gór­skich par­tiach Pirinu (południowo-zachodnia Buł­garia), Slavia Antiqua XXIX, 1983 /1984/, s. 205–219.
86. Pra­hi­sto­ryczne i średnio­wieczne źródła arche­olo­giczne z doliny gór­nego Sanu. Część I: odcinek Sanok-Wara, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XXIII, 1984, s. 175–224.
87. Ulucz, pro­vince of Krosno, site 3 (A multi-culture set­tle­ment mainly from the early Middle Ages, the Bronze Age and the Hal­l­statt period), Recherches…1982, Kraków 1984, s. 37–43.
88. Archäo­lo­gi­sche For­schungen im Tal des oberen San-Flusses (Strecke Lesko-Sanok), Recherches…1982, Kraków 1984, s. 48–50.
89. Archa­elo­gical inve­sti­ga­tions in Sör­kap­pland (Western Spits­bergen), Recherches…1982, Kraków 1984, s. 51–54 (współ­autor).
90. Odkrycie chaty wcze­sno­sło­wiań­skiej w Bachórzu, woj. prze­my­skie, na sta­no­wisku 16, Arche­ologia Polski XXX, 1985, s. 175–191.
91. Polish archa­eolo­gical inve­sti­ga­tions on Spits­bergen, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geo­gra­ficzne, z. 63, 1985, s. 121–132 (współ­autor).
92. Ulucz, Woiwod­schaft Krosno, Fund­stelle 3 (Eine Mehr­kul­tu­ren­sie­dlung, vom über­wie­gend früh­mit­te­lal­ter­li­chen Cha­rakter), Recherches…1983, Kraków 1985, s. 33–40
93. Survey inve­sti­ga­tions in the Sudety Upland, Recherches…1983, Kraków 1985, s. 45–46 (współ­autor).
94. Archa­eolo­gical survey in the Upper San Basin (Region of Lesko), Recherches…1983, Kraków 1985, s. 46–47.
95. Stan badań nad gro­dzi­skami wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nymi we wschod­niej części pol­skich Karpat, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XXV, 1986, s. 179–205.
96. Barca (w:) Słownik Sta­ro­żyt­ności Sło­wiań­skich, t. VII, cz. 2, Wro­cław 1986, s. 405–406.
97. Bešeňov (w:) Słownik…, t. VII, cz. 2, s. 440–441.
98. Blat­nica (w:) Słownik…, t.VII, cz. 2, s. 482.
99. Bre­zo­lupy (w:) Słownik…, t. VII, cz. 2, s. 528.
100. Stand der For­schung über den kar­pa­ti­schen Teil des San-Einzugsgebiets im Früh­mit­te­lalter (6–12 Jh.) (w:) Urze­itliche und früh­hi­sto­ri­sche Besie­dlung der Ost­slo­wakei in Bezug zu den Nachbar­ge­bieten, Nitra 1986, s. 285–295.
101. Osad­nictwo wcze­sno­śre­dnio­wieczne w dolinie środ­ko­wego Sanu, Rocznik Prze­myski XXIV/XXV, Prze­myśl 1987, s. 295–302.
102. Uwagi o arche­ologii Pogórza Dynow­skiego, Spra­woz­dania z posie­dzeń Komisji Oddziału PAN w Kra­kowie XXIX /1–2/, 1985 /1987/, s. 19–21.
103. Sanok-Biała Góra, Woiwod­schaft Krosno, Fund­stelle 3 (Mehr­kul­tu­ren­sie­dlung, vor­wie­gend früh­mit­te­lal­ter­lich), Recher­ches… 1985, Kraków 1987, s. 27–33.
104. Erkun­dungs­for­schungen am San-Oberlauf (Zagórz-Gebiet), Recher­ches… 1985, Kraków 1987, s. 41–43.
105. Sanok-Biała Góra, Woiwod­schaft Krosno, Fund­stelle 3 (Mehr­kul­tu­ren­sie­dlung, vor­wie­gend aus der Bron­ze­zeit und frühen Mit­te­lalter), Recher­ches… 1986, Kraków 1988, s. 41–47.
106. Krzyż ze Zwie­rzynia, Poło­niny ‘89, War­szawa 1989, s. 4–14.
107. Bachórz, pro­vince of Prze­myśl, com­mu­nity of Dynów, site 16 (Multi-culture set­tle­ment, mainly from the 6th-7th cent.), Recher­ches… 1989, Kraków 1990, s. 42–49.
108. Z badań nad począt­kami kul­tury wcze­sno­sło­wiań­skiej w Polsce, Spra­woz­dania z posie­dzeń Komisji Oddziału PAN w Kra­kowie XXXII/1, 1988 /1990/, s. 3–5.
109. Ori­gins of Early Slav Cul­ture in Poland, Anti­quity 65, Cam­bridge 1991, s. 676–683.
110. Początki osad­nictwa wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nego na Górnym Śląsku, Śląskie Prace Pra­hi­sto­ryczne 2, Kato­wice 1991, s. 91–96.
111. Głosy w dys­kusji, t a m ż e, s. 84–86, 154–158, 234–235.
112. Meta­lowe zabytki nad­dnie­przań­skie z VI-VIII w. w zbio­rach kra­kow­skiego Muzeum Arche­olo­gicz­nego, Archa­eosla­vica 1, Kraków 1991, s. 115–128.
113. Neue früh­sla­wi­sche Funde in Polen (w:) Grund­pro­bleme der früh­ge­schich­tli­chen Etwic­klung im nör­dli­chen Mit­tel­do­nau­ge­biet — Pro­bleme der rela­tiven und abso­luten Chro­no­logie ab Latčne­zeit bis zum Früh­mit­te­lalter, red. K. Godłowski i R. Madyda-Legutko,  Kraków 1992, s. 291–297.
114. Stan i potrzeby badań nad począt­kami wcze­snego średnio­wiecza (VI — połowa VII w.) w Polsce (w:) Stan i potrzeby badań nad wcze­snym średnio­wie­czem w Polsce, Poznań-Wrocław-Warszawa 1990 /1992/, s. 9–22.
115. Stan badań nad wcze­snym średnio­wie­czem w kar­pac­kiej części dorzecza Sanu, t a m ż e, s. 225–232.
116. Bachórz, Woiwod­schaft Prze­myśl, Geme­inde Dynów, Fud­stelle 16 (Mehr­kul­tu­ren­sie­dlung, vor­wie­gend 6.-9. Jh.), Recher­ches… 1990, Kraków 1992, s. 53–58.
117. Sieć rzeczna a roz­miesz­czenie osad­nictwa wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nego we wschod­niej części pol­skich Karpat (w:) Rzeki. Kultura-Cywilizacja-Historia, t. 1, Kato­wice 1992, s. 141–152.
118. Geneza Łemkowsz­czyzny w świetle wyników badań arche­olo­gicz­nych (w:) Łemkowie w historii i kul­turze Karpat, t. I, red. J. Czaj­kowski, Rze­szów 1992, s. 11–25.
119. O dwóch eta­pach for­mo­wania się polsko-ruskiej gra­nicy etnicznej w Kar­pa­tach (w:) Halyćko-Volyńśka deržava: pere­du­movy, vynyk­nennja, isto­rija, kul­tura, tra­dycii, Lviv 1993, s. 14–16.
120. Początki napływu lud­ności ruskiej na teren Karpat Zachod­nich w świetle arche­ologii, Archa­eologia Histo­rica 18, Brno 1993, s. 93–97.
121. Dalsze zabytki nad­dnie­przań­skie z VI?, VII-VIII w. w zbio­rach kra­kow­skich, Archa­eosla­vica 2, Kraków 1993, s. 113–122.
122. Wyniki badań wyko­pa­li­sko­wych w Bachórzu w latach 1991–1992, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego za lata 1991–1992, Rze­szów 1993, s. 205–216.
123. Tajem­nica sta­rego stawu, czyli zaklęty dwór w Teme­szowie, Nowe Pod­kar­pacie Nr 8 (86), Krosno, 22.02.1995, s. 8.
124. Naj­daw­niejsze dzieje Sanoka (w:) Sanok. dzieje miasta, pod red. F. Kiryka, Kraków 1995, s. 45–88 (współ­autor).
125. The Begin­nings of East Slavic — West Slavic Dif­fe­ren­tia­tion in the Car­pa­thians, Carpatho-Slavic Stu­dies 2:1993, ed. by Paul J. Best, New Haven (USA), 1995, s. 25–37.
126. Pra­dzieje okolic Dynowa (w:) Dynów. Studia z dziejów miasta, pod red. B. Jaś­kie­wicza i A. Meis­snera, Dynów 1995, s. 25–54.
127. Zu den Anfängen der Dreh­sche­iben­ke­ramik im westli­chen Polen im Lichte des Fund­ma­te­rials aus Żuko­wice bei Głogów (w:) Sla­wi­sche Keramik in Mit­te­leu­ropa von 8. bis zum 11. Jahr­hun­dert (Ter­mi­no­logie und Beschre­ibung), Inter­na­tio­nale Tagungen in Miku­lčice II, Brno 1995, s. 9–14.
128. Bachórz, Woiwod­schaft Prze­myśl, Fund­stelle 16, Recher­ches arche­olo­gi­ques de 1991 et 1992, Kraków 1995, s. 51–60
129. Drew­niany dwór obronny Fre­drów z Teme­szowa nad górnym Sanem, Spra­woz­dania z posie­dzeń Komisji Oddziału PAN w Kra­kowie XXXVIII/2, Kraków 1995, s. 4–6.
130. Wcze­sno­śre­dnio­wieczna kar­packa rubież ple­mienna, Płaj. Alma­nach Kar­packi 11, War­szawa 1996, s. 42–46.
131. Ważny głos w dys­kusji (Uwagi na mar­gi­nesie książki G. Fuska), Sbornik praci Filo­so­fické fakulty Brněnské Uni­ver­sity, Řada archeologicko-klasická E40, R. 1995, Brno 1996, s. 47–53.
132. Początki sąsiedztwa polsko–rusko–słowackiego w świetle danych arche­olo­gicz­nych (w:) Początki sąsiedztwa. Pogra­nicze etniczne polsko–rusko–słowackie w średnio­wieczu, pod red. M. Par­czew­skiego i S. Czopka, Rze­szów 1996, s. 69–80.
133. Rezul­taty badań wyko­pa­li­sko­wych w Bachórzu w latach 1993–1995, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego XVII, Rze­szów 1996, s. 263–282.
134. Słowo wstępne (w:) W. Gor­go­lewski, E. Tom­czak, Gro­dziska Gór­nego Śląska i Zagłębia Dąbrow­skiego z lotu  ptaka, Kato­wice 1996, s. 8–16.
135. Pro­fessor Kazi­mierz Godłowski in memo­riam, Archa­eologia Polona 34, War­szawa 1996, s. 7–12.
136. Begin­nings of the Slavs’ Cul­ture (w:) Ori­gins of Cen­tral Europe, ed. P. Urbań­czyk, Warsaw 1997, s. 79–90.
137. Die kar­pa­ti­sche Grenz­zone in der früh­mit­te­lal­ter­li­chen Stam­me­szeit (w:) Cen­tral Europe in 8th — 10th Cen­tu­ries, Bra­ti­slava 1997, s. 56–60.
138. Przed­murze lędziań­skie, czyli o Polaków pocho­dzeniu, Arche­ologia Żywa 4 (5), War­szawa 1997, s. 27–31.
139. Trzy­nasty sezon badań wyko­pa­li­sko­wych w Bachórzu na sta­no­wisku 16, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego XVIII, Rze­szów 1997, s. 195–209.
140. Osada w Bachórzu w południowo-wschodniej Polsce na tle kul­tury wcze­sno­sło­wiań­skiej, Histaryčna-archealagičny zbornik 11, Minsk 1997, s. 39–41.
141. U źródeł Sło­wiańsz­czyzny (w:) Sło­wianie w Europie wcze­śniej­szego średnio­wiecza, pod red. M. Miś­kie­wi­czowej, War­szawa 1998, s. 33–49.
142. Die Teilung des Ost– und West­sla­wen­tums als Ergebnis sta­atli­cher und ide­olo­gi­scher Tren­nung im 10. und 11. Juhr­hun­dert (w:) Rom und Byzanz im Norden, ed. M. Müller-Wille, Abhan­dlungen der Geistes– und Sozial­wis­sen­scha­ftli­chen Klasse Aka­demie der Wis­sen­scha­ften und der Lite­ratur, Jg. 1997, Nr 3, Bd. II, Mainz – Stut­t­gart 1998, s. 215 – 226.
143. Arche­ologia o począt­kach zróż­ni­co­wania kul­tu­ro­wego Sło­wian (w:) Pra­sło­wiańsz­czyzna i jej rozpad, War­szawa 1998, s. 373–386.
144. Nowe mate­riały wcze­sno­sło­wiań­skie z Polski południowo–wschodniej, Archa­eosla­vica 3, Kraków 1998, s. 133–145.
145. Obrona Bisku­pina (w odpo­wiedzi prof. W. Mań­cza­kowi), Slavia Antiqua XXXIX, R.1998, Poznań 1999, s. 292–293.
146. Odszcze­pienie gali­cyj­skie, Prace Komisji Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiej PAU, T. VI, Kraków 1999, s. 139–154.
147. Uwagi o stanie badań nad gro­dzi­skami średnio­wiecz­nymi na górnym Nad­dnie­strzu, Prze­gląd Arche­olo­giczny 47, 1999, s. 181–184.
148. Rann'oslovjans'ki zna­chidky iz s. Myl­ja­no­vyči na Zachodnij Volyni (w:) Etno­kul­turni pro­cesy v Pivdenno-Schidnij Evropi v I tysja­čo­litti n.e., Kyiv – Lviv 1999, s. 186–192.
149. Wie­viel sla­wi­sche Bur­gwällen gibt es denn „im Raum der ukra­ini­schen Vor­kar­paten”? Bemer­kungen zum Artikel von Orest Korčyns’ky, Slo­venská Arche­ológia XLVI-2 (1998), Bra­ti­slava 1999, s. 388–389.
150. Czter­nasty sezon badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wisku 16 w Bachórzu, pow. Rze­szów, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego XX, Rze­szów 1999, s. 339–350.
151. Badania nad kul­turą wcze­sno­sło­wiańską (w:) Arche­ologia i pra­hi­storia polska w ostatnim pół­wieczu, pod red. M. Kobu­sie­wicza i St. Kur­na­tow­skiego, Poznań 2000, s. 413–421.
152. Kazi­mierz Godłowski jako badacz początków Sło­wiańsz­czyzny (uwagi redak­tora tomu) (w:) K. Godłowski, Pier­wotne sie­dziby Sło­wian. Wybór pism pod red. M. Par­czew­skiego, Kraków 2000, s. 7–14.
153. Kul­tury arche­olo­giczne a teoria wspólnot komu­ni­ka­tyw­nych (w:) Kul­tury arche­olo­giczne a rze­czy­wi­stość dzie­jowa, pod red. St. Taba­czyń­skiego, War­szawa 2000, s. 207–213.
154. Stan badań arche­olo­gicz­nych nad począt­kami Sło­wian na zie­miach pol­skich, Spra­woz­dania z posie­dzeń Komisji Oddziału PAN w Kra­kowie XLIII/1 (1999), Kraków 2000, s. 2–3.
155. Dotych­cza­sowe badania osady wcze­sno­sło­wiań­skiej w Bachórzu (w:) Davnja i seredn'ovična isto­rija Ukrainy (historyko-archeologičnyj zbirnyk), Kamjaneć-Podilskyj 2000, s. 101–207.
156. The Begin­nings of the East Slavic – West Slavic Dif­fe­ren­tia­tion in the Car­pa­thians (w:) The Lemkos of  Poland. Articles and Essays, Cracow – New Haven 2000, s. 83–87.
157. Kilka uwag o kra­kow­skiej szkole arche­ologii histo­rycznej, Spra­woz­dania z posie­dzeń Komisji Oddziału PAN w Kra­kowie XLIII/2, (1999), Kraków 2001, s. 1–2.
158. Early Slav Cul­ture (w:) Medieval arche­ology: an encyc­lo­pedia, ed. P. J. Crab­tree, New York – London 2001, s. 85–92.
159. Sło­wiańsz­czyzna (w:) Wielka historia świata, t. VI (lata 285–650), Kraków 2001, s. 193–204
160. Prof. dr hab. Helena Zoll-Adamikowa (w:) Quellen zur sla­wi­schen Besie­dlung im Kar­pa­ten­ge­biet, pod red. M. Par­czew­skiego, t. 1, Moravia Magna. Seria Polona I, Kraków 2001, s. 7–14
161. Vom Heraus­geber (w:) Quellen zur sla­wi­schen Besie­dlung im Kar­pa­ten­ge­biet, pod red. M. Par­czew­skiego, t. 1, Moravia Magna. Seria Polona I, Kraków 2001, s. 15–18
162. Pięt­nasty sezon badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wisku 16 w Bachórzu, pow. Rze­szów, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego XXI, Rze­szów 2000 /2001/, s. 271–283.
163. M. Doma­radzki i kolektiv, Mate­riali za arche­olo­gi­jata na sredna Struma, Raz­kopki i Pro­učva­nija, kn. XXVII, Sofija 2001, ss. 207 (współ­autor).
164. Pra­oj­czyzna Sło­wian w ujęciu źródło­znaw­czym (w:) Cień Świa­to­wita czyli pięć głosów w sprawie etno­ge­nezy Sło­wian, red. A. Kokowski, Lublin 2002, s. 21–68.
165. Stan dys­kusji arche­ologów pol­skich nad etno­ge­nezą Sło­wian (w:) Z pol­skich stu­diów sla­wi­stycz­nych, seria 10. Języ­ko­znaw­stwo, War­szawa 2002, s. 183–189
166. Początki dziejów sło­wiań­skich (w:) Sło­wianie, Sło­wiańsz­czyzna – pojęcia i rze­czy­wi­stość daw­niej i dziś, red. K. Handke, War­szawa 2002, s. 9–17.
167. Kim byli Sło­wianie? Awa­rowie i Węgrzy. Jak żyli Sło­wianie? (w:) U źródeł Polski (do roku 1038), red. M. Der­wich i A. Żurek, Warszawa-Wrocław 2002, s. 122–133.
168. Orna­ment czy symbol kultu? Znak krzyża na naczy­niach wcze­sno­sło­wiań­skich (w:) Początki chrze­ści­jań­stwa w Mało­polsce, pod red. J. Gan­car­skiego, Dzieje Pod­kar­pacia, t. 5, Krosno 2001, s. 15–21.
169. Pro­blem Lędzian a kształ­to­wanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej (w:) Civitas Schi­nesghe cum per­ti­nen­tiis, pod red. W. Chu­dziaka, Toruń 2003, s. 151–165.
170. Remarks on The Diskus­sion of Polish Archa­eolo­gists on the Eth­no­ge­nesis of Slavs, Archa­eologia Lithuana 4, Vil­nius 2003, s. 138–142
171. Wcze­sno­śre­dnio­wieczny trzewik pochwy miecza z Rybi­czyzny, pow. Lipsko (w:) Sło­wianie i ich sąsiedzi we wcze­snym średnio­wieczu, red. M. Duli­nicz, War­szawa 2003, s. 147–154.
172. Wcze­sno­sło­wiań­skie odkrycia w Bachórzu, pow. Rze­szów (w:) Polonia Minor Medii Aevi, red. Z. Woź­niak i J. Gan­carski, Kraków-Krosno 2003, s. 191–209.
173. Kore­ferat do refe­ratu M. Sojáka, Stručne dejiny Spiša od naj­sta­rších čias… (w:) Terra Sce­pu­censis. Stan badań nad dzie­jami Spiszu, Levoča-Wrocław 2003 (2004), s. 144–145.
174. Początki polsko-ruskiej rubieży etnicznej (w:) Geo­gra­ficzne pro­blemy pogra­nicza Europy Zachod­niej i Wschod­niej, pod red. H. Matusz­czaka i Z. Michal­czyka, Lublin 2004, s. 43–52.
175. Współ­czesne poglądy w sprawie etno­ge­nezy oraz wiel­kiej wędrówki Sło­wian (w:) Wędrówka i etno­ge­neza w sta­ro­żyt­ności i w średnio­wieczu, red. M. Salamon i J. Strzel­czyk, Kraków 2004, s. 195–202.
176. Bachórz, Kreis Rze­szów, Fund­stelle 16. Eine Mehr­kul­tu­ren­sie­dlung, Recher­ches Arche­olo­gi­ques de 1993–1998, Kraków 2004, s. 133–139.
177. Slavs and The Early Slav Cul­ture (w:) Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000: Encyc­lo­pedia of the Bar­ba­rian World, vol. II, ed. P. Bogucki and P. J. Crab­tree, New York etc. 2004, s. 414–417
178. Uwagi o kul­turze wcze­sno­sło­wiań­skiej na zie­miach pol­skich (w:) Wspól­nota dzie­dzictwa kul­tu­ro­wego ziem Bia­ło­rusi i Polski, red. A. Kośko, A. Kalečyc, War­szawa 2004 /2005/, s. 266–277
179. Ein Wort zur Diskus­sion über früh­mit­te­lal­ter­liche sla­wi­sche Häuser, Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica XXXIX, 2004 /2005/, s. 135–151
180. Die For­schungen Kazi­mierz Godłow­skis zu den Anfängen des Sla­wen­tums. Anmer­kungen zu Werk und Textau­swahl (w:) Frühe Slawen in Mit­te­leu­ropa. Schri­ften von Kazi­mierz Godłowski, Stu­dien zur Sie­dlungs­ge­schichte und Archäo­logie der Ost­ge­biete, Bd. 6, Hrsg. J. Bem­mann und M. Par­czewski, Neu­mün­ster 2005,  s. 13–17 (współ­autor)
181. Zum Stand der Diskus­sion der polni­schen Archäo­logen über die Eth­no­ge­nese der Slawen (w:) Frühe Slawen in Mit­te­leu­ropa. Schri­ften von Kazi­mierz Godłowski, Stu­dien zur Sie­dlungs­ge­schichte und Archäo­logie der Ost­ge­biete, Bd. 6, Hrsg. J. Bem­mann und M. Par­czewski, Neu­mün­ster 2005, s. 19–22
182. Pod­stawy loka­li­zacji pier­wot­nych sie­dzib Sło­wian (w:) Arche­ologia o począt­kach Sło­wian. Mate­riały z kon­fe­rencji, Kraków 19–21.XI.2001, red. P. Kacza­nowski i M. Par­czewski, Kraków 2005, s. 65–78
183. Stan dys­kusji pol­skich arche­ologów nad etno­ge­nezą Sło­wian (w:) Arche­ologia o począt­kach Sło­wian. Mate­riały z kon­fe­rencji, Kraków 19–21.XI.2001, Kraków 2005, red. P. Kacza­nowski i M. Par­czewski, s. 503–512 [ponadto głosy w dys­kusji: s. 82–83, 375–376, 378–379, 583, 584, 593–594]
184. Uwagi o prze­ja­wach wcze­sno­śre­dnio­wiecznej aktyw­ności mili­tarnej w pół­noc­nych Kar­pa­tach, Acta Mili­taria Media­evalia I, Kraków-Sanok 2005, s. 27–36
185. Oko­lice Mar­kowej we wcze­snym średnio­wieczu (w:) Mar­kowa – sześć wieków tra­dycji. Z dziejów spo­łe­czeń­stwa i kul­tury, red. W. Blajer i J. Tejchma, Mar­kowa 2005, s. 25–34.
186. Stan badań nad zasie­dle­niem pogra­nicza polsko-rusko-słowackiego (węgier­skiego) we wcze­snym średnio­wieczu (w:) Wczesne średnio­wiecze w Kar­pa­tach pol­skich, pod red. J. Gan­car­skiego, Krosno 2006, s. 13–31.
187. Die For­schungen an der Sie­dlung meh­rerer Kul­turen in Bachórz, Kr. Rze­szów, FSt. 16. Die Gra­bungs­sa­isons 15.-19., Recher­ches arche­olo­gi­ques de 1999–2003, Kraków 2006, s. 119–135
188. Zu den früh­mit­te­lal­ter­li­chen Stam­mes­burgen im Sude­ten­ge­biet nach der Auf­fas­sung von Krzysztof  Jaworski (2005), AAC XLI, 2006 [2007], s. 187–204
189. Średnio­wieczna kolo­ni­zacja wschod­niej części pol­skich Karpat w świetle danych arche­ologii (w:) Późne średnio­wiecze w Kar­pa­tach pol­skich, red. J. Gan­carski, Krosno 2007, s. 9–37
190. Kilka uwag o począt­kach Dubiecka (w:) Dubiecko od czasów naj­daw­niej­szych do współ­cze­sności, red. D. Armata i J. Moty­le­wicz, Dubiecko 2007, s. 9–14
191. Pro­blem Lędzian a kształ­to­wanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej (w:) U źródeł Europy środkowo-wschodniej: pogra­nicze polsko-ukraińskie w per­spek­tywie badań arche­olo­gicz­nych, pod red. M. Dębca i M. Woło­szyna, Rze­szów 2007, s. 161–176
192. Uwagi o „szkole kra­kow­skiej” (w:) Sta­ro­zhyt­nosti Verhn’ogo Prydnistrov’ya, Yuvi­leynyy zbirnyk na chest’ 60-richchya Yuriya Myko­lay­ovycha Maleeva, Kyiv 2008, s. 137.
193. Uwagi o relik­tach średnio­wiecz­nego zamku Golesz na Pogórzu Kar­packim (w:) For­tecja. Zbirnyk zapo­vid­nyka „Tustan’” na poshanu Myhajla Rozhka, Lviv 2009, s. 108–113.
194. Nowe dane o loka­li­zacji i oko­licz­no­ściach odkrycia srebrnej głowy byka z Radymna (w:) Arche­ologia bar­ba­rzyńców 2008. Powią­zania i kon­takty w świecie bar­ba­rzyń­skim, red. M. Kar­wowski i E. Dro­berjar, Col­lectio Archa­eolo­gica Reso­viensis, T. XIII, Rze­szów 2009, s. 145–175.
195. Komen­tarz do książki Boro­mira R. Borow­czaka, Acta Mili­taria Media­evalia V, Kraków-Sanok 2009, s. 241–243.
196. Cmen­ta­rzysko z okresu rzym­skiego w miej­sco­wości Leszno, pow. Warszawa-Zachód (w:) Terra Bar­ba­rica. Studia ofia­ro­wane Mag­da­lenie Mączyń­skiej w 65. rocz­nicę uro­dzin, red. A. Urba­niak i R. Pro­cho­wicz, Monu­menta Archa­eolo­gica Bar­ba­rica, Series Gemina, T. II, Łódź–Warszawa 2010, s. 433–437.
197. Uwagi o gro­dzisku w Brze­zowej, pow. Jasło (w:) Mente et rutro. Studia Archa­eolo­gica Johanni Machnik…, red. S. Czopek i S. Kadrow, Rze­szów 2010, s. 431– 443.
198. Monety rzym­skie z miej­sco­wości Dubiecko i Słonne, pow. Prze­myśl (w:) Variae Sen­ten­tiae. Księga Jubi­le­uszowa Działu Arche­ologii Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szowie, red. J. Podgórska-Czopek, Rze­szów 2010, s. 327–339.
199. Ocze­ki­wania arche­ologa wobec filo­logii sło­wiań­skiej (w:) Zmierzch Her­dera. Filo­lo­giczne pod­stawy sla­wi­styki, (Opole, 22–23 marca 2010), red. J. Baluch, A. Pająk, Opole 2010, s. 25–33.
200. Opinia w sprawie zasięgu ochrony kon­ser­wa­tor­skiej gro­dziska w Aksma­ni­cach, pow. Prze­myśl, Rocznik Prze­myski XLVI, z. 2, Arche­ologia, Prze­myśl 2010, s. 76–77, ryc. 3.
201. Скандинавская находка из княжеcкого города Галича, Stratum Plus Nr 5.2011, Sankt Peterburg-Kishinev-Odessa-Bucharest 2011, s. 175–182.
202. Osady wcze­sno­sło­wiań­skie (V/VI-VII w.) na trasie auto­strady A4 w południowo-wschodniej Polsce (w:) Auto­stradą w prze­szłość. Katalog wystawy, red. S. Czopek, Rze­szów 2011, s. 97–108.
203. Rok 1594. Prze­prawa posła cesar­skiego przez Kar­paty, Płaj. Alma­nach Kar­packi 44, wiosna 2012, War­szawa 2012, s. 169–172.
204. Naj­daw­niejsza prze­szłość pol­skich Biesz­czadów, Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego XXXIII, Rze­szów 2012, s. 9–42 (współ­autor z A. Peli­sia­kiem i K. Szcze­pan­kiem).
205. Obrazki z życia miesz­kańców Karpat w 1800 roku w relacji Sta­ni­sława Sta­szica, Mate­riały Muzeum Budow­nictwa Ludo­wego w Sanoku 38, Sanok 2013, s. 9–21.

recenzje:
203. Alek­sander Gar­dawski, Cho­dlik. Wcze­sno­śre­dnio­wieczny zespół osad­niczy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 (w:) Spra­woz­dania Arche­olo­giczne XXV, 1973, s. 353–359.
204. Witold Hensel, Zofia Hilczer-Kurnatowska, Studia i mate­riały do osad­nictwa Wiel­ko­polski wcze­sno­hi­sto­rycznej, t. IV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 (w:) Spra­woz­dania Arche­olo­giczne XXVI, 1974, s. 393–395.
205. Jiro Hase­gawa, Z badań nad wcze­sno­śre­dnio­wieczną cera­miką zachod­nio­sło­wiańską, Łódź 1973 (w:) Spra­woz­dania Arche­olo­giczne XXVII, 1975, s. 336–341.
206. Joanna Kalaga, Cia­ło­palny obrządek pogrze­bowy w mię­dzy­rzeczu Liwca, Bugu i Krzny we wcze­snym średnio­wieczu, Inst. Arche­ologii UW, War­szawa 2006, ss. 334 (w:) Prze­gląd Arche­olo­giczny 55, 2007 [2008], s. 188–198.
207. Kazi­mierz Grą­żawski, Ziemia lubawska na pogra­niczu słowiańsko-pruskim w VIII-XIII w. Stu­dium nad roz­wojem osad­nictwa, Olsztyn 2009 (w:) Prze­gląd Arche­olo­giczny 58, 2010, s. 199–205.

Cur­ri­culum Vitae:
Pobierz CV

Biblio­grafia:
Pobierz biblio­grafię

e-mail: parm9@interia.pl