Dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

Dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska jest absol­wentką arche­ologii na Uni­wer­sy­tecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którą ukoń­czyła obroną pracy magi­ster­skiej, doty­czącej zabytków bursz­ty­no­wych w kul­turze wiel­bar­skiej i w grupie masło­męc­kiej, napi­sanej pod kie­run­kiem prof. Andrzeja Kokow­skiego. Spe­cja­li­zuje się w arche­ologii okresu rzym­skiego i wcze­snej fazy okresu wędrówek ludów na obszarze środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiego Bar­ba­ricum. W ramach współ­pracy z Insty­tutem Arche­ologii UMCS w Lublinie brała udział w wyko­pa­li­skach z okresu rzym­skiego na sta­no­wi­skach w Masło­męczu i Drąż­gowie. Już jako pra­cownik Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, w 2001 r. wspólne ze stu­den­tami uczest­ni­czyła w bada­niach na cmen­ta­rzysku lud­ności grupy masło­męc­kiej i osa­dzie kul­tury pucharów lejo­wa­tych w Gródku nad Bugiem, pro­wa­dzo­nych pod kie­row­nic­twem prof. Andrzeja Kokow­skiego. Od 2002 r. w ramach współ­pracy zagra­nicznej z ośrod­kami cze­skimi wraz z grupą stu­dentów brała udział w bada­niach wyko­pa­li­sko­wych na obszarze Czech i Moraw. Zain­te­re­so­wania badawcze zwią­zane z kul­turą Ger­manów nad­łab­skich zna­lazły odzwier­cie­dlenie w jej pracy dok­tor­skiej, odno­szącej się do osad­nictwa ger­mań­skiego we wcze­snym i star­szym okresie rzym­skim na terenie północno-zachodnich Czech, którą obro­niła w 2010 r. w Insty­tucie Arche­ologii UR. Obecnie reali­zo­wane tematy badawcze sku­piają się wokół sze­roko poj­mo­wanej pro­ble­ma­tyki relacji kul­tu­ro­wych pomiędzy obsza­rami zaj­mo­wa­nymi przez Ger­manów nad­łab­skich, a zie­miami pol­skimi w okresie rzymskim.