Dr Tomasz Bochnak

Dr Tomasz Bochnak uro­dził się w Kra­kowie w 1973 roku. W latach 1992–1997 stu­diował arche­ologie w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego. W 1997 roku obronił pracę magi­sterską i roz­po­czął studia dok­to­ranckie na Wydziale Histo­rycznym Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego. Pracę dok­torską, napi­saną pod kie­run­kiem prof. dr. hab. Piotra Kacza­now­skiego, obronił w 2002 roku.

Zain­te­re­so­wania badawcze Tomasza Boch­naka dotyczą zagad­nień zwią­za­nych z oddzia­ły­wa­niami kul­tury lateń­skiej na lokalne spo­łecz­ności Europy Środ­kowej. Inte­re­suje się pro­ble­mami tech­no­logii i funk­cjo­nal­ności przed­miotów meta­lo­wych pocho­dzą­cych z ostat­nich wieków przed Chry­stusem. Jest autorem i współ­au­torem 40 publi­kacji. Tomasz Bochnak współ­pra­cuje z Uni­wer­sy­tetem Dzieci.

Publi­kacje:
image001
01_bochnak_kolofon
02_bochnak_literature
03_bochnak
04_bochnak_kotly
05_bochnak_bibliografia_20_marca_2011
06_bochnak_golanova_bochnak_moravie_tap
07_bochnak_sumar_foi_titlu_colocviu
08_bochnak_tap
09_bochnak_biskupin_2010_Polnocna_droga
10_bochnak_70_szabo
11_bochnak_barbaricum
12_bochnak_kieferling_ab2008
13_bochnak_lozna_et_analogies
14_bochnak_mlynarski
15_bochnak_titlu
16_bochnak_noze
17_bochnak_budapest
18_bochnak_mefra
19_bochnak_czarnecka
20_bochnak_frankowski