MOJE SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ

Sza­nowni Państwo,

Dyrekcja i Rada Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego uprzejmie infor­muje, że nasz Instytut przy­go­to­wuje kon­kurs dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych MOJE SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ.

Pla­nu­jemy jego prze­pro­wa­dzenie pod koniec listo­pada tego roku. Szcze­gó­łowe infor­macje co do miejsca, ter­minu kon­kursu oraz ter­minu i zasad zgła­szania się uczest­ników prze­ślemy Pań­stwu w pierw­szej połowie wrze­śnia. Jego celem jest, w pierw­szym rzę­dzie, pro­mocja Pod­kar­pacia, w szcze­gól­ności wiedzy o pra­dzie­jach tego regionu, jego naj­star­szych dzie­jach i zabyt­kach, w kon­tek­ście wiedzy o arche­ologii Europy oraz arche­ologii jako nauki ważnej dla poznania i ochrony dzie­dzictwa kulturowego.

Kon­kurs będzie składał się z dwóch części. Pierwsza, pisemna wyłoni grupę fina­li­stów. Część druga, ustna wskaże lau­re­atów. Nad prze­bie­giem kon­kursu będą spra­wo­wali pieczę pra­cow­nicy naukowi Insty­tutu i stu­denci arche­ologii naszego Uniwersytetu.

Dla fina­li­stów i lau­re­atów prze­wi­du­jemy atrak­cyjne nagrody. Zwy­cięzcy będą mogli uczest­ni­czyć w mię­dzy­na­ro­do­wych bada­niach wyko­pa­li­sko­wych na znanym, euro­pej­skim sta­no­wisku arche­olo­gicznym latem 2014 roku (praw­do­po­dobnie będą to prace na oppidum cel­tyckim w Bibracte we Francji). Dla lau­re­atów, którzy podejmą studia na kie­runku Arche­ologia w Uni­wer­sy­tecie Rze­szow­skim w roku aka­de­mickim 2013/2014, udział w tych bada­niach będzie jed­no­cze­śnie uznany jako prak­tyka wykopaliskowa.

Zakres tema­tyczny kon­kursu obej­muje wiedzę o arche­ologii pra­dzie­jowej i okresów młod­szych z zakresu pro­gramu nauczania liceów. Pytania będą doty­czyły rów­nież treści nastę­pu­ją­cych książek:

Z. Bukowski, K. Dąbrowski, Świt kul­tury euro­pej­skiej, War­szawa 1971.
S. Czopek, Pra­dzieje Polski południowo-wschodniej, Rze­szów 2003.
S. Czopek, Kamień, brąz, żelazo. Zarys arche­ologii Polski południowo-wschodniej, Rze­szów 1998.

Infor­macje o kon­kursie prze­ślemy Dyrek­torom i nauczy­cielom historii szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Jed­no­cze­śnie zwra­camy się z uprzejmą prośbą o roz­po­wszech­nienie infor­macji o Kon­kursie dro­gami dostęp­nymi Kura­to­rium (do listu dołą­czony jest plakat informacyjny).

Z wyra­zami usza­no­wania
Dyrektor Insty­tutu Arche­ologii UR
Prof. UR dr hab. Mał­go­rzata Rybicka

plakat