Konkurs na najlepszą pracę magisterską

 

Dyrek­torzy Insty­tutów Arche­ologii Pol­skich Uczelni

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego i Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego mają przy­jem­ność ogłosić III edycję kon­kursu na naj­lepszą pracę magi­sterską z zakresu arche­ologii napi­saną w roku 2013. Gorąco zachę­camy do wzięcia udziału w III edycji kon­kursu i przy­go­to­wanie zgło­szeń zgodnie z załą­czonym regulaminem.

  1. Załącznik: Regu­lamin ogól­no­pol­skiego kon­kursu na naj­lepszą pracę magi­sterską z arche­ologii.

Regu­lamin ogól­no­pol­skiego kon­kursu na naj­lepszą pracę magi­sterską z archeologii

1. Orga­ni­za­to­rami kon­kursu są: Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego i Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Archeologicznego.

2. Kon­kurs ma cha­rakter otwarty, a główną nagrodą jest publi­kacja w formie mono­grafii w serii „Col­lectio Archa­eolo­gica Ressoviensis”.

3. Przed­miotem kon­kursu są prace magi­ster­skie z zakresu arche­ologii pra­hi­sto­rycznej, średnio­wiecznej i nowo­żytnej, obro­nione w danym roku kalen­da­rzowym w pol­skich uczelniach.

4. Zgło­szenia można składać w nastę­pu­jącym trybie:

a) poprzez dyrekcje macie­rzy­stych insty­tutów (z obo­wią­zu­jącym limitem nie więcej niż 3 prac),

b) samo­dzielnie – przez zain­te­re­so­wa­nych autorów.

5. W każdym przy­padku zgło­szenie powinno zawierać

a) krótki wniosek wraz z uzasadnieniem,

b) ory­gi­nalny /wydrukowany/ egzem­plarz pracy,

c) opinię pro­mo­tora lub innego samo­dziel­nego pra­cow­nika naukowego.

Wska­zane (choć nie konieczne) są nie­za­leżne recenzje.

6. Zgło­szenia należy nad­syłać (składać) w Sekre­ta­riacie Insty­tutu Arche­ologii UR (ul. Hof­f­ma­nowej 8, Rze­szów) do dnia 30 listo­pada każ­dego roku.

7. Tryb wyła­niania lau­reata kon­kursu jest stepujący:

a) Kapi­tuła Nagrody, którą tworzą samo­dzielni pra­cow­nicy naukowi Insty­tutu Arche­ologii UR, spo­śród zgło­szo­nych prac wyłania grupę naj­lep­szych, które stają się nomi­no­wa­nymi do nagrody, uzy­skując tym samym wyróż­nienia w konkursie,

b) spo­śród nomi­no­wa­nych wybie­rany jest jeden lau­reat, a do osta­tecz­nego roz­strzy­gnięcia Kapi­tuła Nagrody zaprasza w cha­rak­terze eks­pertów osoby z innych ośrodków naukowych,

c) Kapi­tuła Nagrody zacho­wuje prawo innego podziału nagród (wska­zania więcej niż jed­nego lau­reata lub nie wska­zania go) i wyróżnień.

8. Osta­teczne wyniki kon­kursu będą ogła­szane do końca lutego.