Prace doktorskie obronione w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 1. Joanna Podgórska-Czopek : Studia nad prze­mia­nami kul­tu­ro­wymi oraz osad­ni­czymi w okre­sach rzym­skim i wcze­sno­sło­wiań­skim nad dolnym Wisło­kiem. 
  Pro­motor: Prof. M.Parczewski; Recen­zenci: Prof. A.Kokowski, Prof. P.Kaczanowski. Rze­szów 2008
 2. Krzysztof Ormian: Sty­li­styka nad­sańska cera­miki tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej. 
  Pro­motor: Prof. S. Czopek; Recen­zenci: Prof. W.Blejer, Prof. A.Mierzwiński Rze­szów 2008.
 3. Agnieszka Resz­czyńska : Nad­łab­skie osady z wcze­snego okresu rzym­skiego w północno-zachodnich Cze­chach w kon­tek­ście badania zespołu cera­micz­nego z osady w Trmi­cach– Usti nad Łabem.
  Pro­motor: Prof. A.Kokowski; Recen­zeci: Prof. E.Droberjar; Prof. R.Madyda-Legutko. Rze­szów 2010
 4. Kata­rzyna Trybała-Zawiślak: Roz­pla­no­wanie grobów na cmen­ta­rzysku tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem nekro­poli w Kły­żowie. 
  Pro­motor Prof. Czopek; Recen­zenci: Prof. J.Dąbrowski, Prof. S.Kadrow. Rze­szów 2011.
 5. Maciej Dębiec: Kul­tura cera­miki wstę­gowej rytej na Ukra­inie.
  Pro­motor: Prof. Peli­siak; Recen­zenci: Prof. S.Kadrow, Dr hab.M.Nowak. Rze­szów 2012
 6. Woj­ciech Paster­kie­wicz : Osad­nictwo kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych na terenie Ukrainy. 
  Pro­motor Prof. J.Machnik; Recen­zeci: Prof. J.Kruk, Prof. M.Rybicka