NOWOŚĆ!

rekrutacja

NOWOŚĆ!

W roku 2012 w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego został opra­co­wany i wdro­żony nowa­torski pro­gram stu­diów II stopnia (magi­ster­skich). Stu­dent arche­ologii II stopnia w Rze­szowie ma moż­li­wość wyboru 3 z 5 modułów kształ­cenia, takich jak Edu­kacja i popu­la­ry­zacja w arche­ologii, Źródło­znaw­stwo arche­ologii pra­dzie­jowej, Źródło­znaw­stwo średnio­wieczne i nowo­żytne, Arche­ologia fune­ralna, Arche­ologia kra­jo­brazu kul­tu­ro­wego. Taki pro­gram daje stu­dentom moż­li­wość samo­dziel­nego kształ­to­wania planu edu­ka­cyj­nego w ramach 2 – let­nich stu­diów magi­ster­skich. Uzu­peł­nie­niem tego pro­gramu jest szereg cyklicz­nych semi­na­riów, reali­zo­wa­nych w ramach Spo­tkań z arche­ologią fune­ralną, Semi­na­riów archeologiczno-socjologicznych itp. Opra­co­wany w Rze­szowie pro­gram kształ­cenia daje moż­li­wość przy­go­to­wania stu­denta do pracy naukowej, muze­alnej, edu­ka­cyjnej lub pro­pa­gu­jącej i popu­la­ry­zu­jącej wiedzę o przeszłości.

Rekru­tacja — Insty­tutu Arche­ologii — plakat

Syla­busy:

Sys­temy infor­macji prze­strzennej w arche­ologii
Źródło­znaw­stwo arche­olo­giczne (pra­dzieje)
Ćwiczenia tere­nowe – badania wyko­pa­li­skowe
Arche­ologia kra­jo­brazu kul­tu­ro­wego
Arche­ologia fune­ralna
Meto­do­logia i historia arche­ologii
Źródło­znaw­stwo okresu średnio­wiecz­nego i nowo­żyt­nego
Edu­kacja i popu­la­ry­zacja w archeologii

Studia dok­to­ranckie w Insty­tucie Arche­ologii w Rzeszowie

Od 1 sierpnia do 20 wrze­śnia trwa nabór na I rok stu­diów dok­to­ranc­kich w Insty­tucie Arche­ologii w Uni­wer­sy­tetu w Rze­szowie. Instytut Arche­ologii zapewnia naj­wyższą jakość kształ­cenia dok­to­rantów, ofe­rując moż­li­wość uczest­ni­czenia od początku stu­diów w pracy naukowej pod okiem zna­nych i cenio­nych naukowców. Naj­lep­szym stu­dentom zapew­niamy zróż­ni­co­wane formy sty­pen­diów i wydzia­ło­wych grantów badaw­czych. Dofi­nan­so­wy­wana jest rów­nież dzia­łal­ność naukowa w ramach Kół Nauko­wych. Bardzo dużą uwagę zwraca się w Insty­tucie Arche­ologii UR na samo­dzielny rozwój dok­to­rantów, ofe­rując im moż­li­wość publi­kacji ich prac w waż­nych nauko­wych cza­so­pi­smach lub seriach wydaw­ni­czych (np. Col­lectio Archa­eolo­gica Res­so­viensis).
For­mu­larz podania na studia dok­to­ranckie
 

Zasady rekru­tacji na Wydziale Socjologiczno-Historycznym ARCHEOLOGIA