NOWOŚĆ!

rekrutacja

NOWOŚĆ!

W roku 2012 w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego został opracowany i wdrożony nowatorski program studiów II stopnia (magisterskich). Student archeologii II stopnia w Rzeszowie ma możliwość wyboru 3 z 5 modułów kształcenia, takich jak Edukacja i popularyzacja w archeologii, Źródłoznawstwo archeologii pradziejowej, Źródłoznawstwo średniowieczne i nowożytne, Archeologia funeralna, Archeologia krajobrazu kulturowego. Taki program daje studentom możliwość samodzielnego kształtowania planu edukacyjnego w ramach 2 – letnich studiów magisterskich. Uzupełnieniem tego programu jest szereg cyklicznych seminariów, realizowanych w ramach Spotkań z archeologią funeralną, Seminariów archeologiczno-socjologicznych itp. Opracowany w Rzeszowie program kształcenia daje możliwość przygotowania studenta do pracy naukowej, muzealnej, edukacyjnej lub propagującej i popularyzującej wiedzę o przeszłości.

Rekrutacja – Instytutu Archeologii – plakat

Sylabusy:

Systemy informacji przestrzennej w archeologii
Źródłoznawstwo archeologiczne (pradzieje)
Ćwiczenia terenowe – badania wykopaliskowe
Archeologia krajobrazu kulturowego
Archeologia funeralna
Metodologia i historia archeologii
Źródłoznawstwo okresu średniowiecznego i nowożytnego
Edukacja i popularyzacja w archeologii

Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii w Rzeszowie

Od 1 sierpnia do 20 września trwa nabór na I rok studiów doktoranckich w Instytucie Archeologii w Uniwersytetu w Rzeszowie. Instytut Archeologii zapewnia najwyższą jakość kształcenia doktorantów, oferując możliwość uczestniczenia od początku studiów w pracy naukowej pod okiem znanych i cenionych naukowców. Najlepszym studentom zapewniamy zróżnicowane formy stypendiów i wydziałowych grantów badawczych. Dofinansowywana jest również działalność naukowa w ramach Kół Naukowych. Bardzo dużą uwagę zwraca się w Instytucie Archeologii UR na samodzielny rozwój doktorantów, oferując im możliwość publikacji ich prac w ważnych naukowych czasopismach lub seriach wydawniczych (np. Collectio Archaeologica Ressoviensis).
Formularz podania na studia doktoranckie
 

Zasady rekru­tacji na Wydziale Socjologiczno-Historycznym ARCHEOLOGIA