Konkurs „Moje spotkania z archeologią”

W dniu 07.12.2013 odbyła się w Insty­tucie Arche­ologii UR pierwsza edycja konkursu:

„Moje spo­tkania z archeologią”.

Uczest­ni­czyli w nim uczniowie liceów z woje­wództwa pod­kar­pac­kiego. Pierwsze miejsce zajęła Sonia Soszyńska z Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 2 w Sanoku i wygrała wyjazd na wyko­pa­liska do Francji oraz tablet. Drugie miejsce przy­padło Dawi­dowi Prze­woź­ni­kowi z Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 1 w Kro­śnie, który otrzymał ipod. Domi­nika Majo­wicz z Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Rud­niku nad Sanem została wyróż­niona. Ponadto dla wszyst­kich uczest­ników kon­kursu przy­go­to­wano inte­re­su­jące zestawy książek o archeologii.

Gra­tu­lu­jemy zwy­cięzcom i ich nauczy­cielom oraz życzymy wszystkim uczest­nikom, aby pozna­wanie prze­szłości spra­wiało im przy­jem­ność i było inte­re­su­jącą przy­godą intelektualną.