ZAPROSZENIE

W dniach 21–24. paź­dzier­nika b.r. będziemy gościć w naszym Insty­tucie Dr. Gabriela Fuska, wybit­nego medie­wistę, samo­dziel­nego pra­cow­nika nauko­wego Insty­tutu Arche­olo­gicz­nego Sło­wac­kiej Aka­demii Nauk w Nitrze, głów­nego redak­tora cza­so­pisma „Slo­venská Arche­ológia”.
Dr Fusek należy do euro­pej­skich auto­ry­tetów w zakresie arche­ologii Słowian.


W ponie­działek 21. paź­dzier­nika zapra­szamy na dwa wykłady Dr. G. Fuska, które odbędą się w naszym Insty­tucie przy ul. Hof­f­ma­nowej 8:

godz. 9:30

Kul­tura bia­ło­brdowska a przy­na­leż­ność etniczna lud­ności zachod­niej Sło­wacji w X-XI w.

godz. 11:15

Aktu­alne pro­blemy naj­star­szego osad­nictwa sło­wiań­skiego w Kotlinie Karpackiej.

Dwa kolejne wykłady:

Osada wcze­sno­śre­dnio­wieczna Nitra-Šindolka (VI-XII w.)

oraz

Dwa cmen­ta­rzyska kul­tury bia­ło­brdow­skiej w Nitrze-Šindolce

odbędą się w środę, ter­miny zostaną podane później.

 

Dyrektor Insty­tutu Arche­ologii UR
Dr hab. Mał­go­rzata Rybicka, prof. UR