Dyplom Uznania Rektora UR

22 paź­dzier­nika 2013 odbyło się uro­czyste wrę­czenie
DYPLOMÓW UZNANIA REKTORA.

Dyplomy zostały przy­znane 22 absol­wentom Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego.
Wydział Socjologiczno-Historyczny grono to repre­zen­to­wały dwie osoby z arche­ologii.
Laury Rek­tora otrzymali:

Olga Woj­nowskaKamil Karski