Wykład Prof. dr. hab. Andrzeja Buko

W ramach obchodów XV-lecia ist­nienia Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego zapra­szamy na wykład inau­gu­ru­jący cykl otwar­tych spo­tkań z arche­ologią, który 24.02.2014 roku wygłosi Prof. dr hab. Andrzej Buko, członek koresp. PAN, Dyrektor Insty­tutu Arche­ologii i Etno­logii PAN w War­szawie.

Tytuł wykładu: „Bodzia. Eli­tarny cmen­tarz z czasów pierw­szych Pia­stów”.

Odbę­dzie się on w Auli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, przy ul. prof. S. Pigonia 1 (budynek A0) o godzinie 12:00.