Rzeszowskie Seminaria Funeralne (spotkanie VIII)

INSTYTUT ARCHEOLOGII
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

zaprasza na

Semi­na­rium naukowe

w ramach cyklu

Rze­szow­skie Semi­naria Funeralne

(spo­tkanie VIII)

Tematy wystą­pień:

Dr Marek Florek (UMCS)

Płyty nagrobne z Ziemi San­do­mier­skiej z przed­sta­wie­niami mieczy. Domnie­mane nagrobki rycerzy krzy­żo­wych i ich symbolika

Mgr Rafał Niedź­wiadek (UR)

Krypty kościołów lubel­skich. Nowe spoj­rzenie z per­spek­tywy archeologa

Semi­na­rium odbę­dzie się w dniu 20.02.2014 r. o godz. 15.00

w Sali Kon­fe­ren­cyjnej Biblio­teki Głównej Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, ul. S. Pigonia 1 w Rzeszowie