Wykład doktora Marcina Wołoszyna

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego zaprasza na cykl spo­tkań nauko­wych, które w seme­strze letnim 2014 inau­gu­ruje wykład dok­tora Mar­cina Woło­szyna z Insty­tutu Arche­ologii UR

"My Sło­wianie lubim sie­lanki… Teo­fi­lakt Simo­katta i pro­blem początków osad­nictwa sło­wiań­skiego nad Bał­ty­kiem"

Odbę­dzie się on 25 lutego 2014 roku, o godz. 12:00 w Insty­tucie Arche­ologii, przy ul. Hof­f­ma­nowej 8 w Rze­szowie

Zapra­szamy