HARMONOGRAM dla studiów doktoranckich na kierunku ARCHEOLOGIA


HARMONOGRAM

dla stu­diów dok­to­ranc­kich na kie­runku
ARCHEOLOGIA – II semestr 2013/2014

Data Zajęcia Pro­wa­dzący Godziny
Środa 5.03.2014
Póź­niejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym
Pro­jekty badawcze i system ich finansowania Dr J. Trąbska 14.00 – 15.30
Czwartek 27.02
Póź­niejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym
Wybrane pro­blemy arche­ologii prahistorycznej Prof. J. Machnik 13.00 – 15.30
Piątek 7.03.2014
Póź­niejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym
Wybrane pro­blemy nauk pomoc­ni­czych archeologii Prof. M. Parczewski 13.00 – 17.30

 


HARMONOGRAM

dla stu­diów dok­to­ranc­kich na kie­runku
ARCHEOLOGIA – IV semestr 2013/2014

Data Zajęcia Pro­wa­dzący Godziny
Środa 5.03.2014
Póź­niejsze ter­miny do uzgod­nienia z prowadzącym
Arche­ologia środowiska Dr J. Trąbska 16.00 – 17.30

 


HARMONOGRAM

dla stu­diów dok­to­ranc­kich na kie­runku
ARCHEOLOGIA – VI semestr 2013/2014

Data Zajęcia Pro­wa­dzący Godziny
Piątek
28.02; 14.03; 28.03;11.04; 25.04; 16.05; 30.05
Meto­dyka badań osadniczych Prof. UR dr hab. A. Pelisiak 9.00 – 12.00

 

Semi­naria dok­tor­skie — indy­wi­du­alne spo­tkania z promotorami.

Kie­rownik stu­diów dok­to­ranc­kich
na kie­runku Archeologia

Prof. UR dr hab. A. Pelisiak