Wyniki konkursu na „Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2013 roku”

1. Pierwsza nagroda (w wyso­kości 1 000 zł. + druk pracy w serii Col­lectio Archa­eolo­gica Ressoviensis):

Mrówka Łukasz za pracę pt.: Struk­tury osad­nicze kul­tury łużyc­kiej na terenie Gór­nego Śląska w fazach BrC2-HaB1, napi­saną w Uni­wer­sy­tecie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem dr hab. prof. UJ Woj­ciecha Blajera.

2. Drugie miejsce:

Roma­ni­szyn Jan za pracę pt.: Obrzę­do­wość pogrze­bowa spo­łecz­ności kul­tury koma­row­skiej w dorzeczu gór­nego Dnie­stru i Seretu, napi­saną w Uni­wer­sy­tecie im. Adama Mic­kie­wicza pod kie­run­kiem dr hab. prof. UAM Prze­my­sława Makarowicza.

3. Wyróż­nienia:

Sar­ko­wicz Łukasz za pracę pt.: Impulsy środkowo-wschodnioeuropejskie (kul­tura amfor kuli­stych), a północno-zachodni Kaukaz na prze­łomie IV i III tys. BC, napi­saną w Uni­wer­sy­tecie Miko­łaja Koper­nika w Toruniu, pod kie­run­kiem prof. dr hab. Sta­ni­sława Kukawki.

Kapi­tuła stwierdza jed­no­cze­śnie wysoki poziom wszyst­kich zgło­szo­nych prac i gra­tu­luje lau­re­atom III edycji Kon­kursu i ich promotorom.

 W imieniu Kapituły

Dyrektor Insty­tutu Arche­ologii UR
Dr hab. prof. UR Mał­go­rzata Rybicka

Rze­szów 2014-03-10