Wyniki konkursu na „Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2013 roku”

1. Pierwsza nagroda (w wysokości 1 000 zł. + druk pracy w serii Collectio Archaeologica Ressoviensis):

Mrówka Łukasz za pracę pt.: Struktury osadnicze kultury łużyckiej na terenie Górnego Śląska w fazach BrC2-HaB1, napisaną w Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem dr hab. prof. UJ Wojciecha Blajera.

2. Drugie miejsce:

Romaniszyn Jan za pracę pt.: Obrzędowość pogrzebowa społeczności kultury komarowskiej w dorzeczu górnego Dniestru i Seretu, napisaną w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pod kierunkiem dr hab. prof. UAM Przemysława Makarowicza.

3. Wyróżnienia:

Sarkowicz Łukasz za pracę pt.: Impulsy środkowo-wschodnioeuropejskie (kultura amfor kulistych), a północno-zachodni Kaukaz na przełomie IV i III tys. BC, napisaną w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Kukawki.

Kapituła stwierdza jednocześnie wysoki poziom wszystkich zgłoszonych prac i gratuluje laureatom III edycji Konkursu i ich promotorom.

 W imieniu Kapituły

Dyrektor Instytutu Archeologii UR
Dr hab. prof. UR Małgorzata Rybicka

Rzeszów 2014-03-10