Dr Mirosława Zabilska-Kunek

Uro­dziła się w 1984 roku w Opolu. W latach 2003–2008 stu­dio­wała arche­ologię w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. W 2008 roku, obro­niła pracę magi­sterską p.t. „Eks­plo­atacja środo­wiska wod­nego w świetle badań nad rybo­łów­stwem i łowiec­twem lud­ności kul­tury łużyc­kiej na zie­miach pol­skich” (pro­motor: prof. dr hab. Andrzej Kola, recen­zent: dr Jacek Gac­kowski) i uzy­skała dyplom magi­stra arche­ologii, ze spe­cjal­no­ścią arche­ologia pod­wodna i eko­ar­che­ologia, na Wydziale Nauk Histo­rycz­nych UMK. W latach 2008–2013 kon­ty­nu­ował naukę w ramach stu­diów dok­to­ranc­kich na kie­runku arche­ologia wymie­nionej uczelni. W 2013 roku obro­niła pracę dok­torską p.t. „Środo­wi­skowe i kul­tu­rowe uwa­run­ko­wania rybo­łów­stwa ludów wybrzeży Bał­tyku w V-IV tysiąc­leciu przed Chry­stusem na przy­kła­dzie osady w Dąb­kach, stan. 9 (gm. Dar­łowo)” (pro­motor: dr hab. inż. Daniel Mako­wiecki, prof. UMK, recen­zenci: prof. dr hab. Sta­ni­sław Kukawka, dr hab. Jacek Kaba­ciński, prof. PAN), uzy­skując sto­pień naukowy dok­tora nauk huma­ni­stycz­nych w zakresie arche­ologii. Od 1 paź­dzier­nika 2013 roku zatrud­niona w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, na sta­no­wisku adiunkta.

Zain­te­re­so­wania badawcze dr Miro­sławy Zabilskiej-Kunek kon­cen­trują się na zagad­nie­niach zwią­za­nych z arche­ologią środo­wi­skową, zwłaszcza arche­ozo­ologią i arche­oich­tio­logią, takich jak: historia ssaków, ptaków i ryb oraz ich zna­czenie w kul­turze czło­wieka od pra­dziejów do nowo­żyt­ności, eks­plo­atacja fau­ni­stycz­nych zasobów środo­wiska wod­nego (rybo­łów­stwo, zbie­ractwo mię­czaków), relacje pomiędzy czło­wie­kiem i światem zwierząt.

BADANIA:
Badania labo­ra­to­ryjne – ana­liza mate­riałów kost­nych zwie­rzę­cych, przede wszystkim szczątków ryb, wydo­by­tych pod­czas badań wyko­pa­li­sko­wych kil­ku­nastu pol­skich sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych (m.in. Dąbki, stan. 9, Krzyż Wiel­ko­polski, stan. 7, Kal, stan. XX, Sta­świny, stan.1, Biała Góra, stan. 3, Gru­dziądz Wzgórze Zam­kowe, Koło­brzeg) i kilku zagra­nicz­nych: z Ukrainy (Cher­sonez, stan. 20, Koto­riny III, Ostróg), Repu­bliki Cze­skiej (Roz­toky koło Pragi) i Buł­garii (Novae).

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:
“The Eco­logy of Cru­sa­ding: The Envi­ron­mental Impact of Conquest, Colo­ni­za­tion and Reli­gious Conver­sion in the Medieval Baltic” (http://www.ecologyofcrusading.com/polishindex.html) – pro­jekt poświę­cony multi-dyscyplinarnym bada­niom historii Pomorza Nad­wi­śla­nego oraz ziem pru­skich. Jego reali­zacja przez mię­dzy­na­ro­dową grupę spe­cja­li­stów, pod kie­row­nic­twem dr A. Plu­skow­skiego z Depart­ment of Archa­eology, Reading Uni­ver­sity, została zapla­no­wana na lata 2010–2014. Jest on finan­so­wany przez the Euro­pean Rese­arch Council w ramach 7 Pro­gramu Ramowego.

„Dolina Węgo­rapy 2008–2010” (http://www.muzeum-wegorzewo.pl/archeo/dolina_wegorapy/dolina_wegorapy.htm) – pro­jekt poświę­cony inter­dy­scy­pli­narnym bada­niom pru­skiego sys­temu osad­ni­czego mikro­re­gionu poło­żo­nego na pogra­niczy Krainy Wiel­kich Jezior Mazur­skich i Krainy Węgo­rapy we wcze­snym średnio­wieczu. Pro­jekt został zre­ali­zo­wany przez Muzeum Kul­tury Ludowej w Węgo­rzewie, przy wsparciu Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, ze środków Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzictwa Naro­do­wego: PROGRAM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO prio­rytet 5 Ochrona zabytków arche­olo­gicz­nych (zgodnie z umową nr 2345/11) oraz Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Olsztynie.

„Sutiejsk. Gród pogra­nicza polsko-ruskiego w XI-XIII w. Stu­dium inter­dy­scy­pli­narne” – pro­jekt poświę­cony inter­dy­scy­pli­narnym bada­niom sta­no­wiska
w miej­sco­wości Sąsiadka (woj. lubel­skie), reali­zo­wany przez Uni­wer­sytet War­szawski ze środków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzictwa Naro­do­wego: PROGRAM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO prio­rytet 5 Ochrona zabytków arche­olo­gicz­nych (zgodnie z umową nr 1711/12).

GRANTY:
25.04–08.05.2010 – pobyt badawczy w Muzeum Historii Natu­ralnej Danii (Muzeum Zoo­lo­gicznym) Uni­wer­sy­tetu w Kopen­hadze. Całość pobytu finan­so­wana była w ramach grantu the SYNTHESYS Pro­ject http://www.synthesys.info/ przez Euro­pean Com­mu­nity Rese­arch Infra­struc­ture Action under the FP7 "Capa­ci­ties” Pro­gram, przy­zna­nego na pod­stawie pro­jektu badaw­czego (DK-TAF 550) pt.: Fish and Fishing in the late Meso­li­thic site at Dabki – south Baltic Sea (Poland). Opie­kunem naukowym na czas pobytu w Kopen­hadze był dr K. Aaris-Sorensen.

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE NAUKOWE:
Członek Sto­wa­rzy­szenia Arche­ologii Środo­wi­skowej (SAS) od 2009 r.
Członek Inter­na­tional Council for Archa­eozo­ology (ICAZ) oraz Fish Remains Wor­king Group (FRWG) of ICAZ od 2009 r.
Członek Aka­de­mic­kiego Klubu Badań Pod­wod­nych przy Insty­tucie Arche­ologii UMK w Toruniu od 2004 r.

KONFERENCJE:
1. III Sym­po­zjum Arche­ologii Środo­wi­skowej: Badania arche­ozo­olo­giczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Mate­riały – metody – inter­pre­tacje, Katowice-Koszęcin, 26–29 listo­pada 2008
Poster: Eks­plo­atacja środo­wiska wod­nego w świetle badań nad rybo­łów­stwem i łowiec­twem lud­ności kul­tury łużyc­kiej na zie­miach pol­skich
2. II Forum Dok­to­rantów Arche­ologii: Obraz struk­tury spo­łecznej w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych w pra­dzie­jach i średnio­wieczu, Rze­szów, 23–24 czer­wiec 2009
Referat: Rybo­łów­stwo lud­ności kul­tury łużyc­kiej w świetle źródeł arche­ozo­olo­gicz­nych
i arche­olo­gicz­nych z ziem pol­skich
3. The 15th Meeting of The Inter­na­tional Council for Archa­eozo­ology (ICAZ) Fish Remains Wor­king Group (FRWG) , Fishes – Cul­ture – Envi­ron­ment trough Archa­eoich­thy­ology, Eth­no­graphy & History, Poznań & Toruń, 3–9 wrze­śnia 2009
Referat: Archa­eoich­thy­ology and archa­eology on fishery in the late Bronze and early Iron Age on Polish Low­land
Poster: Fish remains from the Site of Kal, a 5th – 7th cen­tury set­tle­ment in the Masu­rian Lake­land. Pre­li­mi­nary data
4. The 11th Inter­na­tional Con­fe­rence of ICAZ, Paryż, 23–29 sierpnia 2010
Poster: Fish and Fishing in the Late Meso­li­thic site at Dabki – south Baltic Sea (Poland)
5. The 16th Meeting of The Inter­na­tional Council for Archa­eozo­ology (ICAZ) Fish Remains Wor­king Group (FRWG), Fish and Fishing: Archa­eolo­gical, Anth­ro­po­lo­gical, and Eco­lo­gical Per­spec­tives, Izrael, 23–30 paź­dzier­nika 2011
Referat: Envi­ron­mental and cul­tural deter­mi­nants of fishery on the southern Baltic Sea coast during V-IV mil­len­nium BC: the set­tle­ment at Dabki (Poland) as an example
6. Bio­ar­cha­eology – bio­lo­gical methods in archa­eology, Wro­cław, 15–16 marca 2012
Referat: Mako­wiecki D., Zabilska M. Archa­eozo­olo­gical indi­ca­tors of cul­ture and envi­ron­ment changes. CHOSEN EXAMPLES
7. Kon­fe­rencja popu­larno naukowa ŚLADAMI SIELAWOWEGO KRÓLA. POZNAJ HISTORIĘ MIKOŁAJEK, Miko­łajki, 19 maja 2012
Refe­raty: Mako­wiecki D., Mako­wiecka M., Zabilska M. Czy­tanie ze szczątków zwie­rzę­cych, czyli zwie­rzęta i poży­wienie miesz­kańców przed­hi­sto­rycz­nych i histo­rycz­nych Miko­łajek. Szczątki ssaków i ptaków
Zabilska M., Mako­wiecki D. Czy­tanie ze szczątków zwie­rzę­cych, czyli zwie­rzęta
i poży­wienie miesz­kańców przed­hi­sto­rycz­nych i histo­rycz­nych Miko­łajek. Szczątki ryb
8. Kon­fe­rencja popu­lar­no­nau­kowa pt. GÓRA ZAMKOWA W GRUDZIĄDZU połą­czona
z pro­mocją książki: Zamek w Gru­dziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i mate­riały, Gru­dziądz, 26 czerwca 2012
Referat: Mate­riały arche­oich­tio­lo­giczne z Góry Zam­kowej w Gru­dziądzu
9. Spo­tkanie z inspek­to­rami ds. arche­ologii, Trze­biny, 5–7 wrze­śnia 2012
Referat: Mako­wiecki D., Zabilska M. Per­spek­tywa arche­ozo­olo­giczna.
10. Die 9. Tagung der Gesel­l­schaft für Archäo­zo­ologie und Prähi­sto­ri­sche Anth­ro­po­logie, Wiedeń,18–20 wrze­śnia 2012
Referat: Mako­wiecki D., Plu­skowski A., Seetah K., Zabilska M. The impact on the tra­di­tion or the animal eco­nomy of the Teu­tonic Kni­ghts in the Polish-Prussian fron­tier
11. The Post­gra­duate Zoo­ar­cha­eology Forum (PZAF), Shef­field, 3–4 listo­pada 2012
Referat: Fish and fishing stra­te­gies on the southern Baltic Sea coast during V-IV mil­len­nium BC: New archa­eoich­thy­olo­gical data from the set­tle­ment at Dąbki (Poland)
12. The 17th Meeting of The Inter­na­tional Council for Archa­eozo­ology (ICAZ) Fish Remains Wor­king Group (FRWG) A fish story or history? Evi­dence from the past, Tal­linn, 16–21 wrze­sień 2013
Refe­raty: Zabilska-Kunek M., Kaba­ciński J., Mako­wiecki D. Meso­li­thic fishery in the Polish Low­land
Mako­wiecki D., Zabilska-Kunek M., Jarze­bowski M., Plu­skowski A. Fish of the Cru­sa­ding Period in Nor­the­astern Europe
Robson H.K., Andersen S.H., Clarke L., Craig O., Jones A.K.G., Kar­sten P., Milner N., Price T.D., Rit­chie K., Zabilska-Kunek M., Heron C. Carbon and nitrogen iso­tope signals in fre­sh­water, brac­kish and marine fish bone col­lagen from Meso­li­thic and Neo­li­thic sites in nor­thern Europe
13. Kon­fe­rencja Zespołu do Badań Średnio­wiecz­nego i Nowo­żyt­nego Torunia: Prze­strzeń miejska w średnio­wieczu i okresie wcze­sno­no­wo­żytnym. Toruń na tle innych miast, Toruń, 5–6 grudnia 2013
Refe­raty: Zabilska-Kunek M., Mako­wiecka M., Mako­wiecki D. Surowce pocho­dzenia zwie­rzę­cego a spo­łe­czeń­stwo i prze­strzeń średnio­wiecz­nego i nowo­żyt­nego Poznania
Mako­wiecki D., Mako­wiecka M., Zabilska-Kunek M. Surowce pocho­dzenia zwie­rzę­cego a spo­łe­czeń­stwo i prze­strzeń średnio­wiecz­nego i nowo­żyt­nego Torunia

PUBLIKACJE:
Pobierz