Dr Mirosława Zabilska-Kunek

Dr Mirosława Zabilska-Kunek

Instytut Archeologii UR,

Moniuszki 10, p. 9, 35-015 Rzeszów

e-mail: mzabkunek@ur.edu.pl, mirkazabilska@gmail.com

tel. +48 17 872 15 88

Dyżur dydaktyczny: wtorek 9:00-11:00

wykaz publikacji PDF

 

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE:

Stopień naukowy doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dnia 16.04.2013 r.

 

 • 2008-2013 studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek: archeologia

Rozprawa doktorska pt.: Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady
w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo)

Napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Daniela Makowieckiego, prof. UMK

 • 2003-2008 jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  w Toruniu

  • Kierunek: archeologia; Specjalność: archeologia podwodna i ekoarcheologia
  • Praca magisterska pt.: Eksploatacja środowiska wodnego w świetle badań nad rybołówstwem i łowiectwem ludności kultury łużyckiej na ziemiach polskich
  • Napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Koli

 

ZATRUDNIENIE:

 • od 01.10.2013 r. w Zakładzie Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, na stanowisku – adiunkt
 • od 2017 r. w Zakładzie Nauk Przyrodniczych i Archeometrii IA UR

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Archeologia środowiskowa, w szczególności archeozoologia ssaków i archeoichtiologia, w tym m.in. historia kręgowców oraz ich znaczenie w kulturze człowieka od pradziejów do nowożytności, eksploatacja faunistycznych zasobów środowiska wodnego (rybołówstwo, zbieractwo mięczaków itd.), relacje pomiędzy człowiekiem i światem zwierząt. Ponadto archeologia podwodna i etnografia.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W ZAKRESIE ARCHEOZOOLOGII:

Badania szczątków zwierzęcych, przede wszystkim ryb, odkrytych w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych na 22 stanowiskach archeologicznych z Polski (Kal, stan. 20, Mikołajki, Staświny, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie; Biała Góra, stan. 3, woj. pomorskie; Kołobrzeg-miasto, Dąbki, stan. 9, woj. zachodniopomorskie; Grudziądz – Wzgórze Zamkowe, Trzciano, stan. 40, Toruń, Nowe Miasto – Kościół Św. Jakuba, stan. 360, woj. kujawsko-pomorskie; Gniezno, stan. 22, Krzyż Wielkopolski, stan. 7, Ujście, stan. 5, woj. wielkopolskie; Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie; Kulczyn Kolonia, stan. 8, Sąsiadka, Czermno, stan. 1, woj. lubelskie; Tum koło Łęczycy, stan. 1, Góra Św. Małgorzaty, woj. łódzkie; Kraków – Rynek Główny, woj. małopolskie; Łęg, stan. 2, woj. świętokrzyskie; Zamiechów, stan. 18, Przedmieście Czudeckie, stan. 7, Rzeszów-Przybyszówka, stan. 118, woj. podkarpackie) oraz siedmiu zagranicznych (Roztoky koło Pragi, Republika Czeska; Novae, Bułgaria; Chersones, stan. 20 – obecnie w granicach administracyjnych Sewastopola, Ostróg, Kotoriny III, Nowomalin Podobanka, Oжeвe, Ukraina).

 

GRANTY/STYPENDIA:

·   25.04-08.05.2010 – realizacja projektu badawczego (DK-TAF 550) pt.: Fish and Fishing in the late Mesolithic site at Dabki – south Baltic Sea (Poland) w Muzeum Historii Naturalnej Danii (Muzeum Zoologicznym) Uniwersytetu w Kopenhadze. Projekt finansowany w ramach the SYNTHESYS Project (http://www.synthesys.info/) przez European Community Research Infrastructure Action under the FP7 “Capacities” Program.·   2014-2015 – realizacja projektu badawczego nr IA-31/2014/508 pt.: Badania archeozoologiczne pozostałości kostnych ze stanowisk ludności  kompleksu kulturowego Cucuteni-Tripolye i kultury pucharów lejkowatych.·   2016 – analiza kości zwierzęcych odkrytych w trakcie badań archeologicznych na zamku w Czudcu (Przedmieście Czudeckie, stan. 7) wraz z opracowaniem wyników badań zrealizowane w ramach zadania pt. ,,Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001-2010’’ dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego ,,Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet 4: Ochrona zabytków archeologicznych” (zadanie 3307/16).

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

 • The Ecology of Crusading: The Environmental Impact of Conquest, Colonization and Religious Conversion in the Medieval Baltic” – projekt poświęcony multi-dyscyplinarnym badaniom historii Pomorza Nadwiślanego oraz ziem pruskich, realizowany w latach 2010-2014 pod kierownictwem dr A. Pluskowskiego (Department of Archaeology, Reading University) i dzięki wsparciu finansowemu the European Research Council w ramach 7 Programu Ramowego.
 • Dolina Węgorapy 2008-2010” – projekt poświęcony interdyscyplinarnym badaniom pruskiego systemu osadniczego mikroregionu położonego na pograniczy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Krainy Węgorapy we wczesnym średniowieczu. Został on zrealizowany przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, przy wsparciu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: PROGRAM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych (zgodnie z umową nr 2345/11) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
 • Gród pogranicza polsko-ruskiego w XI-XIII w. Studium interdyscyplinarneprojekt poświęcony interdyscyplinarnym badaniom stanowiska
  w miejscowości Sąsiadka (woj. lubelskie), zrealizowany przez Uniwersytet Warszawski ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: PROGRAM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych (zgodnie z umową nr 1711/12).

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA:

Udział w organizacji dwóch konferencji międzynarodowych: III Sympozjum Archeologii Środowiskowej: Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały – metody – interpretacje, Katowice-Koszęcin, 26-29.11.2008 i The 15th Meeting of The International Council for Archaeozoology (ICAZ) Fish Remains Working Group (FRWG), Fishes – Culture – Environment trough Archaeoichthyology, Ethnography & History, Poznań & Toruń, 03-09.09.2009.

KURSY/WARSZTATY SPECJALISTYCZNE:

02.10.2010 – warsztat edukacyjny pt. Identification of British species, Uniwersytet
w Cambridge.

27.06 – 01.07.2011 – kurs specjalistyczny w zakresie nowoczesnych metod nauczania – GIS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

12-14.09.2011 – kurs specjalistyczny: Understanding Zooarchaeology a short course for archaeology and heritage professionals, students and enthusiasts, Uniwersytet w Sheffield.

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-POPULARYZATORSKA:

 • Weekend z Archeologią, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 19.09.2011, m.in. prezentacja posteru – Zabilska M., Makowiecki D. Czytanie ze szczątków kostnych ryb, czyli środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rozwoju rybołówstwa na ziemiach polskich
  w średniowieczu. Wybrane przykłady
  .
 • Festiwal Nauki i Techniki, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, 08-09.12.2014 , promocja Instytutu Archeologii UR.
 • Spotkanie z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie, Instytut Archeologii UR, 16.10.2015.

 

CZŁONKOWSTWO:

 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (SAS), od 2009 r.
 • International Council for Archaeozoology (ICAZ) oraz Fish Remains Working Group (FRWG) of ICAZ, od 2009 r.
 • Akademicki Klub Badań Podwodnych przy Instytucie Archeologii UMK w Toruniu, od 2004 r.

WYKAZ KONFERENCJI:

 1. III Sympozjum Archeologii Środowiskowej: Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały – metody – interpretacje, Katowice-Koszęcin, 26-29.11.2008

Poster: Mirosława Zabilska Eksploatacja środowiska wodnego w świetle badań nad rybołówstwem i łowiectwem ludności kultury łużyckiej na ziemiach polskich

 1. II Forum Doktorantów Archeologii: Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, Rzeszów, 23-24.06.2009

Referat: Mirosława Zabilska Rybołówstwo ludności kultury łużyckiej w świetle źródeł archeozoologicznych
i archeologicznych z ziem polskich

 1. The 15th Meeting of The International Council for Archaeozoology (ICAZ) Fish Remains Working Group (FRWG) , Fishes – Culture – Environment trough Archaeoichthyology, Ethnography & History, Poznań & Toruń, 03-09.09.2009

Referat: Mirosława Zabilska Archaeoichthyology and archaeology on fishery in the late Bronze and early Iron Age on Polish Lowland

Poster: Mirosława Zabilska Fish remains from the Site of Kal, a  5th – 7th century settlement in the Masurian Lakeland.  Preliminary data

 1. The 11th International Conference of ICAZ, Paryż, 23-29.08.2010

Poster: Mirosława Zabilska Fish and Fishing in the Late Mesolithic site at Dabki – south Baltic Sea (Poland)

 1. The 16th Meeting of The International Council for Archaeozoology (ICAZ) Fish Remains Working Group (FRWG), Fish and Fishing: Archaeological, Anthropological, and Ecological Perspectives, Izrael, 23-30.10.2011

Referat: Mirosława Zabilska Environmental and cultural determinants of fishery on the southern Baltic Sea coast during V-IV millennium BC: the settlement at Dabki (Poland) as an example

 1. Bioarchaeology – biological methods in archaeology, Wrocław, 15-16.04.2012

Referat: Makowiecki D., Zabilska M. Archaeozoological indicators of culture and environment changes. CHOSEN EXAMPLES

 1. Konferencja popularno naukowa ŚLADAMI SIELAWOWEGO KRÓLA. POZNAJ HISTORIĘ MIKOŁAJEK, Mikołajki, 19.05.2012

Referat: Makowiecki D., Makowiecka M., Zabilska M. Czytanie ze szczątków zwierzęcych, czyli zwierzęta i pożywienie mieszkańców przedhistorycznych i historycznych Mikołajek. Szczątki ssaków i ptaków

Referat: Zabilska M., Makowiecki D. Czytanie ze szczątków zwierzęcych, czyli zwierzęta
i pożywienie mieszkańców przedhistorycznych i historycznych Mikołajek. Szczątki ryb

 1. Konferencja popularnonaukowa pt. GÓRA ZAMKOWA W GRUDZIĄDZU połączona
  z promocją książki: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, Grudziądz, 26.06.2012

Referat: Mirosława Zabilska Materiały archeoichtiologiczne z Góry Zamkowej w Grudziądzu

 1. Spotkanie z inspektorami ds. archeologii, Trzebiny, 05-07.09.2012

Referat: Makowiecki D., Zabilska M. Perspektywa archeozoologiczna.

 1. Die 9. Tagung der Gesellschaft für Archäozoologie und Prähistorische Anthropologie, Wiedeń,18-20.09.2012

Referat: Makowiecki D., Pluskowski A., Seetah K., Zabilska M. The impact on the tradition or the animal economy of the Teutonic Knights in the Polish-Prussian frontier

 1. The Postgraduate Zooarchaeology Forum (PZAF), Sheffield, 03-04.11.2012

Referat: Mirosława Zabilska Fish and fishing strategies on the southern Baltic Sea coast during V-IV millennium BC: New archaeoichthyological data from the settlement at Dąbki (Poland)

 1. The 17th Meeting of The International Council for Archaeozoology (ICAZ) Fish Remains Working Group (FRWG) A fish story or history? Evidence from the past, Tallinn, 16-21.09.2013

Referat: Zabilska-Kunek M., Kabaciński J., Makowiecki D. Mesolithic fishery in the Polish Lowland

Referat: Makowiecki D., Zabilska-Kunek M., Jarzebowski M., Pluskowski A. Fish of the Crusading Period in Northeastern Europe

Referat: Robson H.K., Andersen S.H., Clarke L., Craig O., Jones A.K.G., Karsten P., Milner N., Price T.D., Ritchie K., Zabilska-Kunek M., Heron C. Carbon and nitrogen isotope signals in freshwater, brackish and marine fish bone collagen from Mesolithic and Neolithic sites in northern Europe

 1. I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008–2012) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZA-KOZARYNA, Giżycko, 24-26.10.2013

Referat: J. Łapo, M. Zabilska-Kunek, M. Makowiecka, D. Makowiecki Osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich odkryta w centrum dzisiejszych Mikołajek, pow. mrągowski,

w świetle wyników badań archeologicznych i przyrodniczych

 1. Konferencja Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia: Przestrzeń miejska w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym. Toruń na tle innych miast, Toruń, 05-06.12.2013

Referat: Zabilska-Kunek M., Makowiecka M., Makowiecki D. Surowce pochodzenia zwierzęcego a społeczeństwo i przestrzeń średniowiecznego i nowożytnego Poznania

Referat: Makowiecki D., Makowiecka M., Zabilska-Kunek M. Surowce pochodzenia zwierzęcego a społeczeństwo i przestrzeń średniowiecznego i nowożytnego Torunia

 1. Terra Sacra, the conference of the Ecology of Crusading project, Ryga/Cēsis, Łotwa,18-20.09.2014

Referat: Mirosława Zabilska-Kunek, Daniel Makowiecki Fish and fishing of the crusading period in Prussia

 1. Die 10. Tagung der Gesellschaft für Archäozoologie und Prähistorische Anthropologie E.V. (GAPA): Die Geschichte von Mensch und Tier Altes Thema – Neue Daten, Methoden und Interpretationen, Toruń, 28.09-01.10.2014

Referat: Daniel Makowiecki, Mirosława Zabilska-Kunek, Jacek Kabaciński New archaeozoological records on animal subsistence at the end of late Pleistocene and beginning of Holocene

Poster: Mirosława Zabilska-Kunek Environmental and Cultural Determinants of Fishery in the Baltic Sea zone during the 5th-4th Millenium B.C. – chosen examples

 1. XXXI Rzeszowska Konferencja Archeologiczna: Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji, Rzeszów, 17-18.03.2015

Poster: Wstępne wyniki badań zwierzęcych szczątków kostnych odkrytych na stanowisku w miejscowości Ostróg (obwód rówieński)

 1. 18th FRWG Meeting: FISHING THROUGH TIME ARCHAEOICHTHYOLOGY, BIODIVERSITY, ECOLOGY AND HUMAN IMPACT ON AQUATIC ENVIRONMENTS, Lizbona (Portugalia), 28.09-03.10.2015

Poster: Fishing methods used in the past from archaeological, archaeoichthyological and ethnographic perspective