XXX Rzeszowska Konferencja

Ser­decznie zapra­szamy do udziału w jubileuszowej

XXX Rze­szow­skiej Kon­fe­rencji Arche­olo­gicznej,

która odbę­dzie się w dniach 25–26. 03. 2014 w gmachu Muzeum Okrę­go­wego w Rzeszowie

Pro­gram Kon­fe­rencji: Pobierz