Kulikowska Dominika

Publi­kacje:

Kuli­kowska D. 2012. 
Groby osób w wieku pode­szłym w kul­turze prze­wor­skiej, oksyw­skiej i wiel­bar­skiej, [w:] S. Czopek (red.), Hic mortui vivunt. Z badań nad arche­ologią fune­ralną. Rze­szów, s. 195–217.

Kuli­kowska D. 2013
Bia­ło­brzegi, sta­no­wisko 18. Osada z okresu rzym­skiego (współ­au­tor­stwo z Maciejem Kar­wow­skim, Bog­danem Chmie­lew­skim, Andrzejem Pelisiakiem.