Marciniak Filip

Publi­kacje:

Mar­ci­niak F., Mar­ci­niak M. 2013
Obo­zo­wisko i cmen­ta­rzysko mezo­li­tyczne w Mszanie, [w:] W.Brzeziński (red.), Pre­hi­sto­ryczny łowca. Wystawa o czło­wieku z Jani­sławic. War­szawa , s. 63–70

Mar­ci­niak F. 2013
Pochówki mezo­li­tyczne na tere­nach ziem pol­skich, [w:] Pierwszy Kon­gres Arche­ologii Pol­skiej. Mate­riały kon­fe­ren­cyjne, War­szawa, s. 30

Mar­ci­niak F. 2013
Pro­blem zacho­wania się stra­ty­grafii arche­olo­gicznej na wydmo­wych sta­no­wi­skach pia­sko­wych na przy­kła­dzie ana­lizy mate­riałów krze­mien­nych pocho­dzą­cych ze sta­no­wiska Mszano 14, [w:] Ł.A. Czy­żewski (red.), 10. Warsz­taty krze­mie­niar­skie SKAM, Książka stresz­czeń. Toruń, s.30

Kon­fe­rencje:

  1. Lecz­nictwo i żywienie na prze­strzeni wieków w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych. Koło Naukowe Stu­dentów Arche­ologii i Mię­dzy­wy­dzia­łowe Stu­denckie koło Bio­ar­che­ologii; Instytut Arche­ologii UMK, Toruń, 18.05.2012. Referat pt. Próba cha­rak­te­ry­styki spo­życia białka zwie­rzę­cego w star­szym mezo­licie na pod­stawie szczątków kost­nych ze sta­no­wiska Mszano 14.
  2. 50-ta Kon­fe­rencja Stu­denc­kich Kół Nauko­wych Pionu Hut­ni­czego AGH; Wydział Odlew­nictwa  AGH, Kraków, 09.05.2013. Referat pt.Pro­ble­ma­tyka tech­no­logii i kon­ser­wacji monet antycz­nych (współ­autor: Mag­da­lena Rudzińska).
  3. II Kon­fe­rencja Stu­denc­kiego Koła Badań Pod­wod­nych „MORZE – ŚRÓDLĄDZIE NAUTYKA”; Instytut Arche­ologii UMK, Toruń, 17.05. 2013:
    - referat pt. Pro­ble­ma­tyka inter­pre­tacji zna­le­zisk pod­wod­nych na przy­kła­dzie sta­no­wiska 38 w Jeziorze Gągnow­skim, gm. Drawsko Pomor­skie, współ­autor: Mag­da­lena Rudzińska
    - referat pt. Wize­runki łodzi na mone­tach antycznych
  4. VII edy­cja­To­ruń­skich Warsz­tatów Numi­zma­tyki, Brod­nica 12–14.09.2013 Wykład pt. Ana­lizy meta­lur­giczne anto­ni­nianów Filipa I Araba i jego rodziny, współautor: Magdalena Rudzińska
  5. Pierwszy Kon­gres Arche­ologii Pol­skiej, War­szawa, 19–21.09.2013. Poster: Obrządek pogrze­bowy w mezo­licie na zie­miach polskich.
  6. 10. Warsz­taty krze­mie­niar­skie SKAM „ARTEFAKT W PRZESTRZENI. Krze­mie­nica– sku­pienie– sta­no­wisko– region”, Instytut Arche­ologii UMK, Muzeum Okrę­gowe w Toruniu, Toruń, 23–25.10.2013. Referat pt. Pro­blem zacho­wania się stra­ty­grafii arche­olo­gicznej na wydmo­wych sta­no­wi­skach pia­sko­wych na przy­kła­dzie ana­lizy mate­riałów krze­mien­nych pocho­dzą­cych ze sta­no­wiska Mszano 14.