Mazurek Mirosław

Publi­kacje:

Bobak D., Jarosz P., Mazurek M., Okoński J., Szcze­panek A. 2012.
„Szczątki dzieci w jamie osa­dowej kul­tury mie­rza­no­wic­kiej na sta­no­wisku 39 w Dobko­wi­cach, pow. jaro­sławski. Obiekt kul­towy czy przejaw zwy­czajów pogrze­bo­wych?” [w:] S. Czopek (red.), Hic mortus vivunt. Z badań nad arche­ologią fune­ralną. Rze­szów, s. 51–71

Jarosz P.; Mazurek M., Okoński J., Szcze­panek A. 2013
Bell Beaker influence in the Early Bronze Age on the basis of latest disco­ve­ries in
Roz­bórz, in south-eastern Poland, [w:] Prieto Mar­tínez M. P., Sala­nova L. (red),. New rese­ar­ches on Bell Beakers. Pro­ce­edings of 15th Bell Beaker Inter­na­tional Con­fe­rence: From Atlantic to Ural. 5th — 9th of May 2011 Poio (Pon­te­vedra, Galicia, Spain). Copi­nino. San­tiago de Com­po­stela ( w druku)

Mazurek M., Okoński J., Rybicka M.2013
Stu­dium przy­padku. Obiekt 3834 z Roz­borza, stan. 28, woj. pod­kar­packie. Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 34, s.119–128